• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Thỏa thuận tiền thưởng 55%

In
InstaForex :: Thỏa thuận tiền thưởng 55%

Chiến dịch này được áp dụng đối với các tài khoản Bản vị đồng USD, Cent US hoặc Bản vị đồng EUR, Cent EUR đã mở từ 15/06/2013, bao gồm các tài khoản MT5. Đòn bẩy tối đa cho các tài khoản đã đăng ký cho chiến dịch là 1: 200 và mức stop out là 100%.

 1. Mỗi khách hàng của công ty có quyền nhận được tiền thưởng với số tiền là 55% tiền gửi của tài khoản giao dịch. Tiền thưởng 55% có thể được ghi có trong khoảng thời gian hiệu lực của chiến dịch nhưng không muộn hơn 1 tuần sau khi tiền gửi được xử lý. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi có đối với các tài khoản mà trong tài khoản đã nộp đơn để có tiền thưởng tại thời điểm hiện tại.
 2. 55% Tiền thưởng không thể nhận được trong tài khoản, đã được ghi có với một tiền thưởng loại hình khác. Để nhận được tiền thưởng 55%, khách hàng phải mở một tài khoản mới và chấp nhận các điều khoản và các điều kiện của thỏa thuận hiện tại. Khách hàng có thể có số lượng các tài khoản không giới hạn với tiền thưởng 55%.
 3. Khách hàng có quyền được nhận tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng được tính cho sự khác biệt giữa tiền gửi và rút tiền.
 4. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ sự rút tiền nào, tạo ra tổng số tiền của tất cả các quỹ tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy bỏ) vượt quá 55% của số tiền tự do trong các tài khoản giao dịch, tiếp theo là sự hủy bỏ một phần tiền thưởng bằng sự khác biệt giữa các giá trị này. Để tránh hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số lượng tiền rút, vui lòng không rút bất kỳ số tiền nào nếu số lượng của tất cả các khoản tiền thưởng trong tài khoản vượt quá số lượng cho phép của tiền thưởng đối với tiền tự do trong tài khoản giao dịch.
 5. Thông tin đồng nhất không được yêu cầu trong khi áp dụng cho Tiền thưởng 55%. Nhưng công ty có quyền yêu cầu các tài liệu đồng nhất theo ý riêng của công ty.
 6. 50% tiền thưởng có thể được rút chỉ sau khi giao dịch mua hoặc bán được hoàn tất. Tổng số lượng của các giao dịch phải bằng X*6 InstaForex lots, trong đó X là tổng số lượng của các khoản tiền thưởng đã nhận được (tổng số lượng của tất cả các khoản tiền thưởng bao gồm tiền thưởng bị hủy bỏ một phần hoặc bị mất). Đối với các tài khoản trong số lượng giao dịch bằng đồng RUR được tính theo công thức sau đây X*5/30 (InstaForex lots). Đối với các tài khoản đã mở bằng đồng EUR, công thức như sau: X*5*1.4 (InstaForex lots). Có thể chỉ rút tổng số tiền (trừ các khoản tiền thưởng trong tài khoản tại thời điểm này khi Stop out xảy ra). Không thể rút một phần tiền thưởng. Để rút tiền thưởng từ một tài khoản giao dịch, Khách hàng sẽ phải gửi một yêu cầu đến bonuses@instaforex.com. Lượng tiền thưởng sẽ hoàn toàn có sẵn trong tài khoản giao dịch tại thời điểm mà một người quản lý xem xét các yêu cầu rút tiền. Công ty bảo lưu quyền từ chối các yêu cầu rút tiền thưởng mà không có bất kỳ lời giải thích nào.*
 7. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ tiền thưởng 55% mà không cần cảnh báo trước, vì vậy chúng tôi khuyên các bạn nên kiềm chế không sử dụng quỹ tiền thưởng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm stop out, bởi vì tiền thưởng là quyền sở hữu của công ty cho đến khi khách hàng kiếm được nó bằng cách hoàn thành các giao dịch trong tổng số lượng được quy định tại các khoản 6 của thỏa thuận hiện tại.**
 8. Lợi nhuận được tạo trên số tiền thưởng có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào, nếu tất cả các điều kiện của Thỏa thuận được đáp ứng, ngoại trừ các vấn đề được quy định tại khoản 9.
 9. Khách hàng đồng ý rằng công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và hiệu chỉnh lợi nhuận được thực hiện với số tiền đó, với số tiền bằng với tổng số tiền thưởng, trong trường hợp phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào về sự lạm dụng của các chương trình tiền thưởng nếu tài khoản có lợi nhuận bằng với tiền gửi mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng thừa nhận rủi ro có thể xảy ra để áp dụng khoản này.
 10. Trong trường hợp giá trị tiền thưởng là hơn 2000 USD và nhiều hơn 10% các giao dịch được thực hiện với ít hơn 0,01 market lot (0,1 InstaForex lot, tức là 1 điểm là xấp xỉ 0,10 USD), tiền thưởng có thể được giảm xuống 1000 USD. Trong trường hợp giá trị tiền thưởng hơn 10.000 USD và nhiều hơn 10% các giao dịch được thực hiện với ít hơn rất nhiều so với 0,1 market lot (1 InstaForex lot, tức là khoảng 1 USD tháp xỉ bằng 1 USD), tiền thưởng có thể được giảm xuống 3,000 USD.
 11. Công ty có quyền tùy ý tính toán và phân phối lợi nhuận mà nhận được từ việc sử dụng tiền thưởng kể từ thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch, hoặc từ thời điểm ghi nhận tiền thưởng vào tài khoản, theo tỷ lệ tương ứng với quỹ tiền thật của khách hàng và quỹ tiền thưởng trên tài khoản. Do đó, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn khi rút tiền từ tài khoản giao dịch cho đến khi phần tiền thưởng này được xử lý tuân theo các quy tắc tương ứng với các điều khoản tiền thưởng, mà được quy định trong thỏa thuận này.
 12. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra sự sụt giảm trong mức quỹ tiền hiện tại (tỷ lệ vốn/quỹ tiền) trên tài khoản dưới mức quỹ tiền thưởng hiện tại, tức là khi điểm của các thua lỗ hiện tại vượt quá quỹ tiền thực của khách hàng trên tài khoản giao dịch, tất cả các quỹ tiền từ thời điểm này sẽ được tính như quỹ tiền thưởng đầy đủ trong trường hợp không có khoản tiền ký quỹ nào tiếp theo trên tài khoản. Trong trường hợp ký quỹ, quỹ tiền trên tài khoản sẽ được tính và phân bổ giữa quỹ tiền thưởng và quỹ tiền thực của khách hàng, tương ứng với số tiền ký quỹ và giá trị của quỹ tiền thưởng tại thời điểm thực hiện ký quỹ.
 13. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 14. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản dịch và bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh, bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu ưu tiên.

* Nếu, ngoài Tiền thưởng chào mừng 55%, tài khoản còn có một phần tiền thưởng khác mà cần được xử lý, và nếu điều khoản 11 được áp dụng cho tài khoản, tổng quỹ tiền thưởng sẽ được xử lý.

** Khoản 7 là nhằm để ngăn chặn gian lận sử dụng của hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi của nó không có nghĩa là tất cả các tài khoản, trong đó công ty đã hủy bỏ các khoản tiền thưởng, được khai báo là vi phạm bất kỳ quy tắc, vì trong một số trường hợp, nó không xác định được sự vi phạm các quy tắc rõ ràng. Xác suất của việc hủy bỏ sai số tiền thưởng trong các cuộc đấu tranh chống gian lận sử dụng của hệ thống tiền thưởng không vượt quá 10%.

27.11.2020