1. Mọi chủ sở hữu Thẻ Câu lạc bộ InstaForex đều có quyền nhận Tiền thưởng Câu lạc bộ vào tài khoản giao dịch.
 2. Số tiền thưởng ghi có phụ thuộc vào số dư tài khoản giao dịch. * Như vậy, Tiền thưởng được ghi có sẽ bằng:
  1. 1% số dư nếu nó là < $500
  2. 2% số dư nếu nó là < $500-1,000
  3. 3% số dư nếu nó là < $1,000-1,500
  4. 4% số dư nếu nó là < $1,500-2,500
  5. 5% số dư nếu nó là $2,500-5,000
  6. 6% số dư nếu nó là $5,000-7,500
  7. 7% số dư nếu nó là $7,500-10,000
  8. 8% số dư nếu nó là $10,000-13,000
  9. 9% số dư nếu nó là $13,000-15,000
  10. 10% số dư nếu nó là $15,000 hay nhiều hơn
 3. Tiền thưởng Câu lạc bộ có thể được ghi có vào tài khoản đã được ghi có bằng một loại tiền thưởng khác (Tiền thưởng chào mừng cố định, Tiền thưởng 30% hoặc giải thưởng khi tham gia vào các chiến dịch quảng cáo của InstaForex). Tuy nhiên, số tiền thưởng ghi có không được tính đến khi tính Tiền thưởng Câu lạc bộ. Số lượng tài khoản để nhận Tiền thưởng Câu lạc bộ cho mỗi Khách hàng là không giới hạn.
 4. Khách hàng có quyền nhận Tiền thưởng Câu lạc bộ cho mọi khoản tiền gửi.
 5. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ hoạt động rút tiền nào từ tài khoản giao dịch ngay sau khi Tiền thưởng Câu lạc bộ đã được ghi có sẽ là nguyên nhân khiến hủy bỏ một phần tiền thưởng tương ứng với số tiền rút. Tổng số tiền thưởng bị hủy không được vượt quá số tiền thưởng đã ghi có.
 6. Khách hàng không cần phải xác minh danh tính của mình khi đăng ký Tiền thưởng Câu lạc bộ. Tuy nhiên, Công ty có quyền yêu cầu các giấy tờ tùy thân theo quyết định của riêng mình.
 7. Có thể rút Tiền thưởng Câu lạc bộ với điều kiện tổng khối lượng giao dịch MUA hoặc BÁN đã hoàn thành bằng X * 3 lô InstaForex, trong đó X là tổng khối lượng tiền thưởng được ghi có. Đối với tài khoản bằng RUB, khối lượng giao dịch được tính theo công thức sau: X * 3/50 (lô InstaForex). **
 8. Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng Câu lạc bộ theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào mà không cần giải thích lý do. ***
 9. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty phát hiện bất kỳ dấu hiệu lợi dụng chương trình tiền thưởng nào hoặc nếu lợi nhuận trong tài khoản bằng với tiền gửi, thì Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và điều chỉnh lợi nhuận thu được từ đó bằng với số tiền thưởng tổng mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng cần nhận biết những rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng điều khoản này.
 10. Công ty có toàn quyền quyết định tính toán và phân phối lợi nhuận nhận được với việc sử dụng quỹ thưởng theo tỷ lệ giữa quỹ thực của Khách hàng và quỹ thưởng trong tài khoản. Điều này áp dụng cho lợi nhuận nhận được từ thời điểm đăng ký tài khoản hoặc từ thời điểm tiền thưởng được ghi có vào tài khoản. Đồng thời, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút từ tài khoản giao dịch cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền thưởng theo các quy tắc tương tự như các điều kiện sử dụng tiền thưởng được quy định trong Thỏa thuận hiện tại.
 11. Khách hàng đồng ý rằng nếu số vốn chủ sở hữu trong tài khoản trở nên ít hơn số tiền thưởng hiện tại, tức là khi khoản lỗ hiện tại vượt quá vốn chủ sở hữu của Khách hàng, thì tất cả các khoản tiền trong tài khoản được coi là tiền thưởng. Nếu Khách hàng gửi tiền, thì số tiền trên tài khoản sẽ được tính toán và phân bổ giữa quỹ tiền thưởng và vốn chủ sở hữu của Khách hàng tương ứng với số tiền gửi và giá trị của quỹ thưởng tại thời điểm gửi tiền.
 12. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 13. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của một phiên bản dịch và Thỏa thuận bằng tiếng Anh, thì Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.

* Số dư tiền gửi và tiền rút trên tài khoản được tính từ thời điểm thanh toán khấu trừ cho Thẻ Câu lạc bộ.

** Nếu, ngoài Tiền thưởng Câu lạc bộ, tài khoản được ghi có bằng Tiền thưởng 30% hoặc Tiền thưởng Chào mừng Cố định, thì tổng số tiền thưởng sẽ được tính.

*** Điều khoản này nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận với hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà Công ty đã hủy các khoản tiền thưởng đã nhận trước đó đều bị xác nhận là vi phạm các quy tắc. Trong một số trường hợp, không thể xác định rõ thực tế của hành vi vi phạm nội quy. Có 10% khả năng việc hủy bỏ tiền thưởng do nhầm lẫn sẽ xảy ra để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tiền thưởng.