• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Partnerská Zmluva

Print
InstaForex :: Partnerská Zmluva

Táto Zmluva je uzatváraná medzi Insta Service Ltd. (ďalej v texte ako “Spoločnosť”) a Partnerom. Zúčastnené strany týmto súhlasia s nasledujúcim:

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Spoločnosť a Partner prevzali povinnosti za účelom získania Klientov. Títo Klienti vykonávajú obchodné operácie s inštrumentami, ktoré ponúka Spoločnosť.
  2. Partner prevzal práva a povinnosti uvedené nižšie v tejto Zmluve, za účelom pritiahnuť Klientov, ktorí akceptujú podmienky zmluvy o brokerských službách poskytovaných Spoločnosťou. Partner taktiež prevzal práva a povinnosti uvedené ďalej v texte. Dodržiavaním záväzkov uvedených v tejto Zmluve, Partner získava Klientov pre Spoločnosť, avšak koná vo vlastnom mene.
  3. Partner bezpodmienečne súhlasí, že všetci získaní Klienti sú Klientmi Spoločnosti.
  4. Jazyk
   1. Jazykom tejto Zmluvy je Angličtina. 
   2. Pre pohodlie klienta, môže spoločnosť poskytnúť verziu zmluvy v inom jazyku ako je Angličtina. Preložená verzia Zmluvy má však iba informatívnu funkciu. 
   3. V prípade, ak sa vyskytne pri čítaní rozdiel medzi preloženou verziou a originálnou anglickou verziou Zmluvy, nadradený charakter majú informácie uvedené v anglickej verzii.
  5. Potvrdenie identity partnera
   1. Spoločnosť môže požiadať o potvrdenie akejkoľvek informácie poskytnutej Partnerom pri registrácii do Partnerského programu. Za týmto účelom má Spoločnosť právo požadovať naskenovanú kópiu alebo notársky overenú kópiu Partnerových identifikačných dokumentov (podľa uváženia Spoločnosti). 
   2. Ak Partner neobdržal požiadavku Spoločnosti na poskytnutie naskenovanej kópie alebo notársky overenej kópie svojich identifikačných dokumentov, verifikácia Partnerského účtu sa nepovažuje za povinnú, avšak Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť prístup neverifikovaných účtov k určitým službám. V tomto prípade môže partner voliteľne podstúpiť verifikačný proces. 
   3. Ak sa akákoľvek, v čase registrácie, Partnerom poskytnutá informácia (meno, adresa alebo telefónne číslo) zmenila, Partner musí okamžite informovať o tejto zmene oddelenie Partnerských vzťahov spoločnosti a požiadať o aktualizáciu informácií. 
   4. Partner sa oboznámil a súhlasí, že akékoľvek informácie poskytnuté pri registrácií môžu byť použité Spoločnosťou na kampaň proti praniu špinavých peňazí. 
   5. Partner akceptuje zodpovednosť za pravosť svojich identifikačných dokumentov (kópií) a je si vedomý práva Spoločnosti kontaktovať správne orgány krajiny, kde bol identifikačný dokument vydaný za účelom potvrdenia jeho pravosti, v prípade pochybností. V prípade falšovania, Spoločnosť má právo nahlásiť Partnera justičnému orgánu v súlade s legislatívou krajiny, kde bol dokument vydaný.
 2. Vzťah s klientmi
  1. Partner môže poskytovať akékoľvek reklamné informácie o Spoločnosti potencionálnym Klientom a to tým, že ich odkáže na príslušnú sekciu webstránky Spoločnosti a informácie, ktoré schválila Spoločnosť.
  2. Partner garantuje autentickosť a právnu platnosť všetkých dokumentov a zmlúv, ktoré Partner predloží Spoločnosti v mene Klienta.
  3. Partner musí poskytnúť Klientovi nevyhnutné a spoľahlivé informácie, spojené s podpísaním Brokerskej zmluvy medzi Klientom a Spoločnosťou, podať vysvetlenia týkajúce sa jej obsahu a konzultovať s Klientom služby Spoločnosti.
  4. Partner je povinný upozorniť svojho Klienta na riziká spojené s účasťou na burzovom obchodovaní pred podpisom Zmluvy o všeobecných obchodných podmienkach.
  5. Odporúčania a taktiež poskytovanie informácií, ktoré môžu motivovať Klienta k vykonávaniu obchodných operácií, nie sú službami, ktoré poskytuje spoločnosť. Spoločnosť má v niektorých prípadoch právo poskytnúť informácie, odporúčania a čiastočne rady, avšak v tomto prípade nebude zodpovedná za dôsledky a profitabilitu takýchto rád poskytnutých Klientovi. Všetky obchodné operácie vykonávané Klientom, ako výsledok určitej nepresnosti informácií alebo omylov idú na zodpovednosť za vykonanie na stranu Klienta a taktiež Spoločnosti.
  6. Partner by sa mal zdržať akýchkoľvek odporúčaní a rád poskytnutých Klientovi ohľadom vykonávania obchodných operácií na Obchodnom účte klienta. V opačnom prípade, Spoločnosť nie je zodpovedná za dôsledky týchto odporúčaní alebo rád.
 3. Práva a povinnosti Partnera
  1. Partner je povinný získavať Klientov za účelom uzavrieť Brokerskú Zmluvu so Spoločnosťou za podmienok a termínov ako stanovila Spoločnosť.
  2. Partner je povinný otvoriť si partnerský účet u spoločnosti.
  3. Partner je povinný byť oboznámený a ovládať služby Spoločnosti a bežné informácie o finančných trhoch.
  4. Partner je povinný študovať informačné zdroje Spoločnosti a včas informovať Klientov o dôležitých zmenách.
  5. Partner je povinný poskytovať Klientom vo svojej skupine kompletné informácie a právnu podporu a taktiež riešiť problémy Klientov, ktoré sa objavia počas ich obchodovania na finančných trhoch.
  6. Partner je povinný vysvetliť Klientom akékoľvek otázky týkajúce sa služieb poskytovaných Spoločnosťou.
  7. Partner má zakázané uzatvárať akékoľvek medzi-firemné alebo iné Dohody (Zmluvy), ktoré dávajú právo delegovať Partnerské práva alebo ich časť uvedené v tejto Zmluve tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Podpísanie práva na poskytnutie tejto moci je možné iba po vykonaní posúdenia zo strany Spoločnosti.
  8. Partner je povinný kontaktovať Spoločnosť s riešením problémov Klientov v prípade, že Partner nie je sám schopný vyriešiť tieto problémy, a zaistí všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre vyriešenie problému (číslo účtu, objednávky, čas atď.).
  9. Partner má právo plánovať a realizovať nezávislé marketingové a reklamné kampane po predchádzajúcej konzultácii so spoločnosťou.
  10. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť partnerovu províziu bez upozornenia v prípade, že partner využíva kľúčové slovo "instaforex" a akékoľvek iné varianty jeho písomnej podoby, vrátane príbuzných slov v cudzích jazykoch vo vyhľadávacích rozhraniach ako sú YANDEX, GOOGLE atď., pre získavanie klientov.
  11. Partner má právo vykonať operácie vkladu/výberu zo svojho partnerského účtu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Partner má právo vkladať a vyberať prostriedky z partnerského účtu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  12. Ako je definované v Zmluve o všeobecných obchodných podmienkach, partnerský účet je dostupný aj v móde súkromného klientského účtu, čiže Partner má právo vykonávať obchodné operácie na partnerskom účte. Kvôli rýchlymi zmenám vo výmenných kurzoch národných mien používaných klientmi pre vklady na svoje obchodné účty, spoločnosť si vyhradzuje právo použiť priemer výmenných kurzov pri vysporiadaní s partnermi.
  13. V prípade objavenia sa akýchkoľvek problémov spojených s prevádzkovaním podnikania a poskytovania služieb, ktoré poskytuje Spoločnosť, je Partner povinný poskytnúť Spoločnosti všetky nevyhnutné informácie, takže Spoločnosť bude schopná vyriešiť včas daný problém.
  14. Partner má právo, vykonať akékoľvek operácie na Klientskom obchodnom účte, iba ak má písomné povolenie od Klienta.
  15. Partner nemá právo vykonávať akékoľvek Klientské platby (hotovostné alebo bezhotovostné, v národnej alebo cudzej mene), preberať prostriedky, cenné papiere alebo ostatný majetok od Klientov.
  16. Partner má právo sledovať efektivitu reklamných kampaní cez partnerské poznámky a štatistiky poskytované Spoločnosťou.
  17. Partner má právo použiť propagačné materiály poskytnuté Spoločnosťou: bannery, widgety/informery, textové informácie, webstránky atď.
  18. Partner má právo použiť vzhľad značkových produktov Spoločnosti pre reklamné účely.
  19. Partner má právo získať partnera a províziu z každého obchodu získaných klientov.
  20. Partner má právo získať a dostať províziu z ForexCopy subscriberov.
  21. Partner má právo získať a dostať províziu z PAMM obchodníkov.
  22. Partner má právo získať PAMM investorov a získať podiel na zisku nastavený PAMM obchodníkom v prípade úspešnej investície.
  23. Partner má právo vykonávať obchodné operácie priamo z partnerského účtu.
 4. Práva a povinnosti Spoločnosti
  1. Spoločnosť je povinná otvoriť obchodné účty v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Klientovi, ktorého Partner získal.
  2. Spoločnosť je povinná dať Klientovi príležitosť vykonávať obchodné operácie v systéme pomocou Spoločnosťou prideleného loginu a hesla.
  3. Spoločnosť je povinná vykonať záznam všetkých operácií vykonaných Klientmi.
  4. Spoločnosť je povinná dať Partnerovi všetky informácie týkajúce sa obsahu uzatvorenej zmluvy a podmienkach účasti Klientov na burzovom obchodovaní.
  5. Spoločnosť je povinná vykonať platby Partnerovi, podľa postupu uvedeného v klauzule 10 tejto Zmluvy, získaného príjmu na mesačnej báze a zúčtovať výdavky.
  6. Spoločnosť má právo vyžiadať si kompletnú správu o priebehu a výsledkoch kampaní usporadúvaných za účelom získania Klientov.
  7. Spoločnosť má právo zrušiť túto zmluvnú dohodu v prípade, že Partner nezíska 3 alebo viac Klientov do 30 dní od momentu registrácie do Partnerského programu. Títo klienti nemôžu byť Partnerovi blízki príbuzní v prípade, že partner je fyzická osoba alebo príbuzný zakladateľov v prípade, že partner je právnická osoba a taktiež sú vylúčené súkromné účty Partnera.
  8. Spoločnosť má právo vylúčiť Klientsky účet z partnerovej skupiny v “súkromnom Klientskom kabinete” v prípade, že na účet nie je vykonaný vklad do 30 dní od momentu jeho registrácie.
  9. V prípade, že Partner si neplní povinnosti v súlade s touto Zmluvou, spoločnosť má právo vyňať Klientov z Partnerskej skupiny.
  10. Spoločnosť má právo informovať Klientov, ktorí sú v Partnerovej skupine o provízií získanej Partnerom, za nimi vykonané obchodné operácie na medzinárodných finančných trhoch v súlade s touto Zmluvou.
  11. Spoločnosť má právo jednostranne a podľa vlastného uváženia zrušiť túto Zmluvu, v prípade porušenia alebo ignorovania aktuálnych ustanovení Zmluvy Partnerom.
  12. Spoločnosť má právo vykonať ostatné akcie stanovené v aktuálnej Zmluve a jej Dodatkoch.
 5. Princípy práce Partnera a získavania Klientov
  1. Partner má právo vytvoriť si webstránku týkajúcu sa aktivít Spoločnosti, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa svetových finančných trhov a poskytovaných brokerských, dílerských a investičných služieb v súlade s požiadavkami v klauzule 3 tejto Zmluvy.
  2. Registrácia Klienta a jeho vloženie do Partnerskej skupiny sa uskutoční jedným z nasledujúcich spôsobov:
   1. Klient klikne na link s parnerským kódom vedúci na registračný formulár na oficiálnej webstránke Spoločnosti;
   2. vložením partnerského kódu do formulára pre registráciu obchodného účtu Klienta;
   3. poskytnutím Spoločnosti identifikačného formulára Klienta zo strany Partnera, pričom tento formulár je podpísaný Klientom.
  3. Klient má právo odmietnuť služby Partnera a získať služby priamo od Spoločnosti.
  4. Prevádzať klientov z jednej partnerskej skupiny do inej je zakázané kvôli zabráneniu neférovej súťaže. Táto klauzula tejto Zmluvy sa týka taktiež súčasných klientov otvárajúcich si nové obchodné účty u Spoločnosti, s cieľom presunúť sa do partnerskej skupiny. Poznámka: Klient môže požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, prečo sa presunul pod inú partnerskú skupinu. Spoločnosť musí posúdiť a doručiť rozhodnutie pre každú žiadosť zvlášť.
  5. Partner nemusí dostať provízie z jeho/jej vlastných účtov a účtov jeho/jej príbuzných, ak je partner fyzická osoba a zo súkromných účtov zakladateľov alebo ich príbuzných, v prípade, že partner je právnická osoba.
  6. Partner má zakázané používať neférové metódy získavania klientov vrátane, ale nielen používania foriem nátlaku smerujúceho k užívateľom webstránok Spoločnosti a ich registráciou do partnerskej skupiny.
 6. Urovnanie sporov
  1. Partner má právo uplatniť sťažnosť v prípade, že sa objaví sporná situácia. Sťažnosti sú akceptované do 5 pracovných dní od momentu vzniku príčiny reklamácie.
  2. Sťažnosť môže byť napísaná na papieri a zaslaná poštou na adresu Spoločnosti alebo e-mailom a zaslaná na oficiálne emailové adresy, ktoré sú napísané na webstránke Spoločnosti. Sťažnosti vykonané všetkými ostatnými spôsobmi (fórum, telefón atď.) sa nebudú brať do úvahy.
  3. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce informácie: Klientove meno a priezvisko/názov spoločnosti, opis podstaty spornej situácie, ostatné informácie prispievajúce k vyriešeniu problému; Sťažnosť nesmie obsahovať: afektívne hodnotenie spornej situácie, urážky Spoločnosti a nadávky.
  4. Spoločnosť má právo vyžiadať si od Klienta/Partnera poskytnutie akýchkoľvek informácií nevyhnutných pre riešenie sporu.
  5. Spoločnosť má právo zamietnuť žiadosť v prípade, že podmienky uvedené v klauzulách 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 a 7.3 nie sú splnené.
  6. Spoločnosť je povinná vyšetriť Partnerovu sťažnosť, urobiť rozhodnutie o spornej situácii v najkratšom možnom čase a pomocou e-mailu to oznámiť Partnerovi. Najdlhšia prípustná doba pre vyšetrovanie spornej situácie je 10 dní od momentu prijatia sťažnosti.
  7. Akékoľvek spory alebo sťažnosti neošetrené touto Zmluvou budú riešené rokovaním.
  8. Pred postúpením sporu na Arbitrážny súd, je najprv potrebné pokúsiť sa o vzájomné zmierové konanie. Žaloba môže byť podaná k súdu v prípade, že sťažnosť nebola posúdená k spokojnosti alebo odpoveď na sťažnosť nebola prijatá v rámci obdobia popísaného v klauzulách 6.5, 7.2 a 7.3 tejto Zmluvy.
 7. Výmena údajov
  1. Spoločnosť používa nasledujúce spôsoby komunikácie pre kontaktovanie s Partnerom:
   1. email;
   2. fax;
   3. telefón;
   4. pošta;
   5. oznámenie v príslušnej sekcii webstránky Spoločnosti;
   6. ostatné elektronické spôsoby komunikácie stanovené Spoločnosťou (Skype, ICQ, atď.)
  2. Partner môže použiť na kontaktovanie Spoločnosti všetky spôsoby vymenované v Klauzule 7.1 tejto Zmluvy
  3. Správy, dokumenty, oznámenia, upozornenia, potvrdenia, reporty, atď., sa budú považovať za prijaté druhou Stranou:
   1. 1 hodinu po zaslaní správy emailom;
   2. 1 hodinu po zaslaní správy cez poštu obchodného terminálu;
   3. 1 hodinu po zaslaní správy faxom;
   4. ihneď po ukončení telefonického rozhovoru;
   5. 7 kalendárnych dní po zaslaní dokumentu poštou;
   6. 1 hodinu po uverejnení správy na webstránke Spoločnosti.
 8. Dôverné informácie
  1. Partner nemá právo vyzradiť informácie prijaté od Spoločnosti počas spolupráce a taktiež informácie, ktoré obsahuje táto Zmluva, počas celej doby trvania Zmluvy a ešte 5 rokov po jej zrušení.
  2. Partner nemá právo poskytovať tajné informácie konkurenčnej tretej strane týkajúce sa podnikania Spoločnosti a poskytovania jej služieb.
  3. Strany musia garantovať dôvernosť informácii týkajúcich sa osobných údajov Klienta, údajov jeho/jej účtov a ich obchodných operácií.
 9. Príjem a vzájomné vyrovnanie strán
  1. V prípade, že denná provízia ktoréhokoľvek z obchodných dní bola viac ako 500 USD a počet získaných aktívnych (momentálne obchodujúcich) klientov bol menej ako 10 ľudí, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne preskúmať províziu a znížiť ju na 0.5 bodu.
  2. Spoločnosť je povinná zaplatiť Partnerovi províziu iba v prípade, že Partner získal minimálne 3 aktívne obchodujúcich Klientov.
  3. Spoločnosť vypláca províziu na Partnerov účet v súlade s Dodatkom 1 tejto Zmluvy, avšak nie viac ako 50% priemerného stavu všetkých Klientských účtov v Partnerskej skupine za daný mesiac. Priemerná hodnota stavu je vypočítaná zo súm na začiatku a konci každého sledovaného mesiaca za všetky Klientske účty deleno 2.
  4. Spoločnosť má právo nebrať do úvahy obchody Klientov vykonané kvôli nedokonalosti platformy v momente výpočtu provízie a vylučuje klientov zodpovedných za takéto obchody z partnerskej skupiny.
  5. V prípade, že provízia získaná z obchodov klienta prekročí 30% z celkových provízií partnerského účtu alebo poruší klauzulu 5.5 tejto dohody, Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť znovu zaplatenie provízie za Klienta a môže ho vylúčiť z partnerskej skupiny.
  6. Vyplatenie provízie musí byť zrušené a Klient musí byť vyňatý z partnerskej skupiny v prípade, že uzatvorenie objednávok nie je v súlade so všeobecnými reguláciami, bonusovým systémom a pravidlami súťaže, a taktiež v prípade započítania provízií z pravdepodobne podvodných účtov alebo sa Zistilo, že Klienti využívajú stratégie zamerané na získavanie profitu z partnerskych provízií a rabatov na úkor hlavného obchodovania (vrátane ale nie len v prípadoch keď táto stratégie je súčasťou bežnej stratégie Klientského účtu a partnerského účtu), Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť provízie z takýchto účtov a vylúčiť týchto klientov z partnerskej skupiny.
  7. V prípade, že niektoré registračné údaje partnera sú zhodné s registračnými údajmi klienta, ktorý patrí do partnerovej skupiny, Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť túto zhodu, ako dôvod pre uplatnenie klauzúl 5.5 a 9.4 tejto dohody voči partnerskému účtu v plnej miere.
  8. V prípade, že sa naraz používa pre partnerský účet a klientsky účet, ktorý patrí do partnerskej skupiny, jedna a rovnaká IP adresa, Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť túto zhodu, ako dôvod na uplatnenie klauzúl 5.5 a 9.5 tejto dohody voči takémuto partnerskému účtu v plnej miere.
  9. K zabráneniu nečestným pokusom o získanie provízií z obchodov vykonaných na klientských účtoch registrovaných pod menami a riadenými Partnerom samotným, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť vyplácanie partnerskej provízie za obchody, ktorých zisk bol menší ako 3 pipy.
  10. Spoločnosť môže považovať prípady porušenia Klauzúl 3.1 a 5.4 tejto Zmluvy zo strany Partnera ako nezlúčiteľnú s princípmi partnerského programu. Klienti získaní porušením hore uvedených Klauzúl tejto dohody, budú vylúčení z partnerskej skupiny a provízia získaná z ich obchodov bude plne zrušená.
  11. Partner má na mesačnej báze právo požiadať o porovnávaciu kontrolu počtu získaných Klientov a ich účtov a taktiež výpočtov obchodných operácií.
  12. Provízia je pripočítaná na partnerský účet okamžite po tom čo získaný klient uzavrel obchod. V prípade, že účty Partnera a Klienta sú na iných serveroch Spoločnosti, partnerská provízia je pripísaná na druhý deň po tom, čo Klient zatvoril svoj obchod.
  13. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť vyplatenie provízie za obchody, pri ktorých marža zaberala bonusovú časť prostriedkov účastníka bonusového programu. Toto pravidlo je aplikovateľné na provízie, ktoré už boli pripísané; takýto účastníci bonusového programu môžu byť vylúčení z partnerského programu.
  14. V prípade, že klient z partnerovej skupiny požiadal dílingové oddelenie Spoločnosti o prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa objednávky, za ktorú už bola prijatá provízia, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť partnerskú odmenu v celej výške.
  15. V prípade, že zisk z obchodu neprekročil 5 pips, Spoločnosť si vyhradzuje právo skorigovať partnerskú províziu, ktorá sa vytvorila z takýchto obchodov.
  16. V prípade, že celková čiastka partnerských provízií, z ktoréhokoľvek účtu prekročí 60% z celkových vkladov vykonaných majiteľom tohto účtu (teda ak provízia z obchodného účtu, na ktorý bolo vložených 1000 USD, prekročí 600 USD), spoločnosť si vyhradzuje právo skorigovať celkovú výšku provízií na úroveň pod 60% celkových vkladov.
  17. Spoločnosť vypláca Partnerovi províziu na základe Dodatku 1 tejto Zmluvy.
  18. Strany nezávisle počítajú a platia svoje dane a plnia si ostatné povinnosti.
  19. Výber provízií musí byť vykonaný za podmienok definovaných platobným systémom, avšak v prípade provízie získaných z klientov, ktorí vložili prostriedky pomocou kreditnej karty alebo iných platobných systémov, termín výplaty provízie sa môže predĺžiť až na 45 dní od posledného vkladu cez príslušný systém, pričom, ak je to nutné, je možné aj ďalšie rozšírenie tejto lehoty. Spoločnosť musí náležite o uplatnení takýchto obmedzení informovať Partnera.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Táto Zmluva sa stáva účinnou dátumom podpisu oboch strán.
  2. Táto zmluva je platná 12 mesiacov, od momentu jej podpísania oboma Stranami.
  3. Ak boli naplnené všetky podmienky tejto Zmluvy, Zmluva bude automaticky predĺžená na dobu neurčitú.
  4. Podmienky dohody môžu byť zmenené alebo doplnené jednostranne zo strany Spoločnosti s 5 denným predchádzajúcim upozornením.
  5. Akákoľvek strana tejto Zmluvy má právo odmietnuť konať podľa tejto zmluvy jednostranne, bez súdneho postihu avšak musí o tom upozorniť druhú stranu 5 dní dopredu.
  6. Zmluva môže byť anulovaná súdnym postupom na žiadosť jednej zo Strán v prípade opakovaných porušení povinností, a takisto v ostatných prípadoch, z dôvodu zmeny platnej legislatívy.
  7. Všetky doplnenia, zmeny a dodatky tejto Zmluvy, vstupujú do platnosti podpisom oprávneného zástupcu v čase určenom týmito doplneniami, zmenami alebo dodatkami. Ak dátum vstupu do platnosti nie je určený, potom sa zmluva stáva platnou v dátume podpísania oboma Stranami.
  8. Táto Zmluva a všetky dodatky sú zhotovené ako duplikáty, každý s rovnakou mocou, pre každú Stranu.

Dodatok: Postup vzájomného vysporiadania

 1. Spoločnosť je sama povinná zaplatiť provízie vypočítané na základe všetkých obchodov, ktoré boli vykonané získanými Klientmi Partnera, bez ohľadu na to, či Klienti dosiahli zisk alebo nie.
 2. Výška partnerských provízií
  1. Spoločnosť musí vyplatiť provízie Partnerovi vo výške 1.5 pips za každý uzatvorený obchod na Forexovych inštrumentoch.
  2. Spoločnosť musí vyplatiť provízie Partnerovi vo výške 1.2 pips za každý obchod uzatvorený na CFD.
  3. Spoločnosť musí vyplatiť provízie Partnerovi vo výške $20 za každý obchod na ZLATE a $10 za každý obchod na STRIEBRE.
  4. Spoločnosť musí vyplatiť provízie Partnerovi vo výške rovnajúcej sa 33.3% zo zaúčtovaného poplatku z obchodov uskutočnených na futures kontraktoch.
  5. Spoločnosť musí vyplatiť provízie Partnerovi vo výške rovnajúcej sa 4% z hodnoty každej opcie. 
  6. Výška partnerských provízií je stanovená pre 1 lot obchodu uskutočneného na Forexe, CFD a kovoch.
 3. Akékoľvek ďalšie provízie sú možné iba po vykonaní dodatočnej Dohody medzi Spoločnosťou a Partnerom.
19.09.2021