• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Zmluva

Print
InstaForex :: Zmluva

Táto Zmluva sa uzatvára medzi Insta Service Ltd. (ďalej v texte ako “Spoločnosť”) a Partnerom. Zúčastnené strany súhlasia s :

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Spoločnosť a Partner prevzali povinnosti za účelom získania Klientov. Títo Klienti vykonávajú obchodné operácie s inštrumentmi, ktoré ponúka Spoločnosť.
  2. Partner prevzal práva a povinnosti uvedené nižšie v tejto Zmluve, za účelom pritiahnuť Klientov, ktorí akceptujú podmienky zmluvy o brokerských službách poskytovaných Spoločnosťou. Partner taktiež prevzal práva a povinnosti uvedené ďalej v texte. Dodržiavaním záväzkov uvedených v tejto Zmluve, Partner získava Klientov pre Spoločnosť avšak koná vo vlastnom mene.
  3. Partner bezpodmienečne súhlasí, že všetci získaní Klienti sú Klientmi Spoločnosti.
  4. Jazyk
   1. Jazykom tejto Zmluvy je Angličtina.
   2. Pre pohodlie klienta môže spoločnosť poskytnúť verziu zmluvy v inom jazyku ako je Angličtina. Preložená verzia Zmluvy má však iba informatívnu funkciu.
   3. V prípade, ak sa vyskytne pri čítaní rozdiel medzi preloženou verziou a originálnou anglickou verziou Zmluvy, nadradený charakter majú informácie uvedené v anglickej verzii.
  5. Potvrdenie identity partnera
   1. Spoločnosť môže požiadať o potvrdenie akejkoľvek informácie poskytnutej Partnerom pri registrácií do Partnerského programu. Za týmto účelom má Spoločnosť právo požadovať naskenovanú kópiu alebo notársky overenú kópiu Partnerových identifikačných dokumentov (podľa uváženia Spoločnosti).
   2. Ak Partner neobdržal požiadavku Spoločnosti na poskytnutie naskenovanej kópie alebo notársky overenej kópie svojich identifikačných dokumentov, verifikácia Partnerského účtu sa nepovažuje za povinnú, avšak Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť prístup neverifikovaných účtov k určitým službám. V tomto prípade môže partner voliteľne podstúpiť verifikačný proces.
   3. Ak sa akákoľvek, v čase registrácie, Partnerom poskytnutá informácia (meno, adresa alebo telefónne číslo) zmenila, Partner musí okamžite informovať o tejto zmene oddelenie Partnerských vzťahov spoločnosti a požiadať o aktualizáciu informácií.
   4. Partner sa oboznámil a súhlasí, že akékoľvek informácie poskytnuté pri registrácií, môžu byť použité Spoločnosťou na kampaň proti praniu špinavých peňazí.
   5. Partner akceptuje zodpovednosť za pravosť svojich identifikačných dokumentov (kópií) a je si vedomý práva Spoločnosti kontaktovať správne orgány krajiny, kde bol identifikačný dokument vydaný za účelom potvrdenia jeho pravosti, v prípade pochybností. V prípade falšovania, Spoločnosť má právo nahlásiť Partnera justičnému orgánu v súlade s legislatívou krajiny, kde bol dokument vydaný.
 2. Vzťah s klientmi
  1. Partner môže poskytovať akékoľvek reklamné informácie o Spoločnosti potencionálnym Klientom a to tým, že ich odkáže na príslušnú sekciu webstránky Spoločnosti a informácie, ktoré schválila Spoločnosť.
  2. Partner garantuje autentickosť a právnu platnosť všetkých dokumentov a zmlúv, ktoré Partner predloží Spoločnosti v mene Klienta.
  3. Partner musí poskytnúť Klientovi nevyhnutné a spoľahlivé informácie spojené s podpísaním Brokerskej zmluvy medzi Klientom a Spoločnosťou, podať vysvetlenia týkajúce sa jej obsahu a konzultovať s Klientom služby Spoločnosti.
  4. Partner je povinný upozorniť Klienta na riziká spojené s účasťou na burzovom obchodovaní pred podpisom Zmluvy o všeobecných obchodných podmienkach.
  5. Odporúčania a taktiež poskytovanie informácií, ktoré môžu motivovať Klienta k vykonávaniu obchodných operácií nie sú službami, ktoré poskytuje spoločnosť. Vo výnimočných prípadoch má Spoločnosť právo poskytnúť informácie, odporúčania a čiastočne rady Klientovi, avšak v tomto prípade nebude zodpovedná za dôsledky a profitabilitu takýchto rád poskytnutých Klientovi. Všetky obchodné operácie vykonávané Klientom, ako výsledok určitej nepresnosti informácií alebo omylov, idú na zodpovednosť za vykonanie na stranu Klienta a taktiež Spoločnosti.
  6. Partner by sa mal zdržať akýchkoľvek odporúčaní a rád poskytnutých Klientovi ohľadom vykonávania obchodných operácií na Obchodnom účte klienta. V opačnom prípade, Spoločnosť nie je zodpovedná za dôsledky týchto odporúčaní alebo rád.
 3. Práva a povinnosti partnera
  1. Partner je povinný zabezpečiť nových Zákazníkov tak, aby títo uzavreli so Spoločnosťou zmluvy o sprostredkovateľských službách a pôsobili na medzinárodných finančných trhoch podľa podmienok Spoločnosti. Partnerská provízia sa platí len za prvý vklad zabezpečeného klienta, ktorý predtým nemal v spoločnosti žiadne účty.
  2. Partner je povinný otvoriť si partnerský účet u spoločnosti, na ktorý bude dostávať partnerské provízie.
  3. Partner má zakázané uzatvárať akékoľvek medzifiremné alebo iné Dohody (Zmluvy), ktoré dávajú právo delegovať Partnerské práva alebo ich časť uvedené v tejto Zmluve tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Podpísanie práva na poskytnutie tejto moci je možné iba po vykonaní posúdenia zo strany Spoločnosti.
  4. Partner má právo plánovať a realizovať nezávislé marketingové a reklamné kampane po predchádzajúcej konzultácií so spoločnosťou.
  5. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť partnerovu províziu bez upozornenia v prípade, že partner využíva kľúčové slovo "instaforex" a akékoľvek iné varianty jeho písomnej podoby, vrátane príbuzných slov v cudzích jazykoch vo vyhľadávacích rozhraniach ako sú YANDEX, GOOGLE atď., pre získavanie klientov.
  6. Ako je definované v Zmluve o všeobecných obchodných podmienkach, partnerský účet je dostupný aj v móde súkromného klientskeho účtu, čiže Partner má právo vykonávať obchodné operácie na partnerskom účte. Kvôli rýchlym zmenám vo výmenných kurzoch národných mien používaných klientmi pre vklady na svoje obchodné účty, spoločnosť si vyhradzuje právo použiť priemer výmenných kurzov pri vyúčtovaní s partnermi.
  7. V prípade objavenia sa akýchkoľvek problémov spojených s prevádzkovaním podnikania a poskytovania služieb, ktoré poskytuje Spoločnosť, je Partner povinný poskytnúť Spoločnosti všetky nevyhnutné informácie tak, že Spoločnosť bude schopná vyriešiť včas daný problém.
  8. Partner nemá právo vykonávať akékoľvek obchodné operácie na Klientovom obchodnom účte.
  9. Partner nemá právo vykonávať akékoľvek Klientske platby (hotovostné alebo bezhotovostné v národnej alebo cudzej mene), preberať prostriedky, cenné papiere alebo ostatný majetok od Klientov.
  10. Partner má právo sledovať efektivitu reklamných kampaní cez partnerské poznámky a štatistiky poskytované Spoločnosťou.
  11. Partner má právo vkladať a vyberať prostriedky z partnerského účtu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  12. Partner má právo použiť vzhľad značkových produktov Spoločnosti pre reklamné účely.
  13. Partner nemá právo získavať ďalších partnerov.
  14. Partner nemá právo získavať PAMM obchodníkom a získavať províziu z ich obchodov.
  15. Partner má právo získavať PAMM investorov.
 4. Práva a povinnosti spoločnosti
  1. Spoločnosť je povinná otvoriť obchodné účty v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Klientovi, ktorého Partner získal.
  2. Spoločnosť je povinná dať Klientovi príležitosť vykonávať obchodné operácie v systéme pomocou Spoločnosťou prideleného loginu a hesla.
  3. Spoločnosť je povinná vykonať platby získaného príjmu Partnerovi na mesačnej báze a zúčtovať výdavky podľa postupu uvedeného v klauzule 10 tejto Zmluvy.
  4. Spoločnosť má právo vyžiadať si kompletnú správu o priebehu a výsledkoch kampaní usporadúvaných za účelom získania Klientov.
  5. Spoločnosť má právo zrušiť túto zmluvnú dohodu v prípade, že Partner nezíska 3 alebo viac Klientov do 30 dní od momentu registrácie do Partnerského programu. Títo klienti nemôžu byť Partnerovi blízki príbuzní v prípade, že partner je fyzická osoba alebo príbuzný zakladateľov v prípade, že partner je právnická osoba a taktiež sú vylúčené súkromné účty Partnera.
  6. Spoločnosť má právo vylúčiť Klientov obchodný účet z partnerovej skupiny v prípade, že na účte nebol do 30 dní od registrácie vykonaný vklad alebo obchodná operácia.
  7. V prípade, že Partner si neplní povinnosti v súlade s touto Zmluvou, spoločnosť má právo vyňať Klientov z Partnerskej skupiny.
  8. Spoločnosť má právo informovať Klientov, ktorí sú v Partnerovej skupine o provízií získanej Partnerom za nimi vykonané obchodné operácie na medzinárodných finančných trhoch v súlade s touto Zmluvou.
  9. V prípade, že Partner poruší alebo nie je schopný plniť povinnosti tejto Zmluvy, Spoločnosť má právo odstúpiť od tejto Zmluvy na základe vlastného uváženia.
  10. Spoločnosť má právo vykonať ďalšie činnosti stanovené v tejto Zmluve a jej Dodatkoch.
  11. Spoločnosť je povinná vyplatiť jednorázovú províziu za každého nového aktívneho obchodníka získaného Partnerom, bez ohľadu na to, či Klient dosiahol zisk alebo nie.
 5. Princípy práce Partnera a získavanie Klienta
  1. Partner má právo vytvoriť si webstránku, týkajúcu sa aktivít Spoločnosti, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa svetových finančných trhov a poskytovaných brokerských, dílerských a investičných služieb v súlade s požiadavkami v klauzule 3 tejto Zmluvy.
  2. Registrácia Klienta a jeho vloženie do Partnerskej skupiny sa uskutoční jednou z nasledujúcich metód:
   1. Klient klikne na partnerský link vedúci na oficiálnu webstránku Spoločnosti.
   2. Klient vloží partnerský kód do registračného formuláru nového obchodného účtu.
   3. Partner poskytne Spoločnosti Klientom podpísaný identifikačný formulár.
  3. Klient má právo odmietnuť služby Partnera a získať služby priamo od Spoločnosti.
  4. Prevádzať klientov z jednej partnerskej skupiny do inej je zakázané kvôli zabráneniu neférovej súťaže. Táto klauzula tejto Zmluvy sa týka taktiež súčasných klientov otvárajúcich si nové obchodné účty u Spoločnosti s cieľom presunúť sa do partnerskej skupiny. Poznámka: Klient môže požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, prečo sa presunul pod inú partnerskú skupinu. Spoločnosť musí posúdiť a doručiť rozhodnutie pre každú žiadosť individuálne.
  5. Partner nemusí dostať provízie z jeho/jej vlastných účtov a účtov jeho/jej príbuzných, ak je partner fyzická osoba a zo súkromných účtov zakladateľov alebo ich príbuzných, v prípade, že partner je právnická osoba.
 6. Urovnanie sporov
  1. Partner má právo uplatniť sťažnosť v prípade, že sa objaví sporná situácia. Sťažnosti sú akceptované do 5 pracovných dní od momentu vzniku príčiny reklamácie.
  2. Sťažnosť môže byť napísaná na papieri a zaslaná poštou na adresu Spoločnosti alebo e-mailom a zaslaná na oficiálne emailové adresy, ktoré sú napísané na webstránke Spoločnosti. Sťažnosti vykonané všetkými ostatnými spôsobmi (fórum, telefón atď.) sa nebudú posudzovať.
  3. Sťažnosť musí obsahovať:
   1. meno a priezvisko Partnera/názvu spoločnosti Partnera;
   2. opis podstaty spornej situácie;
   3. ostatné detaily, ktoré by mohli prispieť ku vyriešeniu spornej situácie.
  4. Sťažnosť nesmie obsahovať:
   1. emocionálne hodnotenie spornej situácie;
   2. verbálne urážky Spoločnosti;
   3. zbytočnosti.
  5. Spoločnosť má právo vyžiadať si od Klienta/Partnera poskytnutie akýchkoľvek informácií nevyhnutných pre riešenie sporu.
  6. Spoločnosť má právo zamietnuť žiadosť v prípade, že podmienky uvedené v klauzulách 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 a 7.3 nie sú splnené.
  7. Spoločnosť je povinná vyšetriť Partnerovu sťažnosť, urobiť rozhodnutie o spornej situácií v najkratšom možnom čase a pomocou e-mailu to oznámiť Partnerovi. Najdlhšia prípustná doba pre vyšetrovanie spornej situácie je 10 dní od momentu prijatia sťažnosti.
  8. Akékoľvek spory alebo sťažnosti neošetrené touto Zmluvou budú riešené rokovaním.
  9. Pred postúpením sporu na Arbitrážny súd je najprv potrebné pokúsiť sa o vzájomné zmierové konanie. Žaloba môže byť podaná k súdu v prípade, že sťažnosť nebola posúdená k spokojnosti alebo odpoveď na sťažnosť nebola prijatá v rámci obdobia popísaného v klauzulách 6.5, 7.2 a 7.3 tejto Zmluvy.
 7. Výmena údajov
  1. Spoločnosť používa nasledujúce spôsoby komunikácie pre komunikáciu s Partnerom:
   1. email;
   2. fax;
   3. telefón;
   4. pošta;
   5. oznámenie v príslušnej sekcii webstránky Spoločnosti;
   6. interné správy v obchodnej platforme;
   7. ostatné elektronické spôsoby komunikácie stanovené Spoločnosťou (Skype, ICQ, atď.)
  2. Partner môže použiť na kontaktovanie Spoločnosti všetky spôsoby vymenované v Klauzule 7.1 tejto Zmluvy.
  3. Správy, dokumenty, oznámenia, upozornenia, potvrdenia, reporty, atď., sa budú považovať za prijaté druhou Stranou:
   1. 1 hodinu po zaslaní správy emailom;
   2. 1 hodinu po zaslaní správy cez poštu obchodného terminálu;
   3. 1 hodinu po zaslaní správy faxom;
   4. ihneď po ukončení telefonického rozhovoru;
   5. 7 kalendárnych dní po zaslaní dokumentu poštou;
   6. 1 hodinu po uverejnení správy na webstránke Spoločnosti.
 8. Dôverné informácie
  1. Partner nemá právo vyzradiť informácie prijaté od Spoločnosti počas spolupráce, a taktiež informácie, ktoré obsahuje táto Zmluva, počas celej doby trvania Zmluvy a ešte 5 rokov po jej zrušení.
  2. Partner nemá právo poskytovať tajné informácie konkurenčnej tretej strane týkajúce sa podnikania Spoločnosti a poskytovania jej služieb.
  3. Strany musia garantovať dôvernosť informácii týkajúcich sa osobných údajov Klienta, údajov jeho/jej účtov a ich obchodných operácií.
 9. Príjem a vzájomné vyrovnanie strán
  1. V prípade, že niektoré registračné údaje partnera sú zhodné s registračnými údajmi klienta, ktorý patrí do partnerovej skupiny, Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť túto zhodu ako dôvod pre uplatnenie klauzúl 5.5 a 9.5 tejto dohody voči partnerskému účtu v plnej miere.
  2. V prípade, že sa používa pre partnerský účet a klientský účet, ktorý patrí do partnerskej skupiny, jedna a rovnaká IP adresa, Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť túto zhodu ako dôvod na uplatnenie klauzúl 5.5 a 9.5 tejto dohody voči takémuto partnerskému účtu v plnej miere.
  3. Spoločnosť môže považovať prípady porušenia Klauzúl 3.1, 5.4 a 9.4 tejto Zmluvy zo strany Partnera ako nezlučiteľnú s princípmi partnerského programu. Klienti získaní porušením hore uvedených Klauzúl tejto dohody budú vylúčení z partnerskej skupiny a provízia získaná z ich obchodov bude plne zrušená.
  4. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť Partnerovu žiadosť o výber partnerských provízií, v prípade zistenia porušenia tejto Zmluvy a nesúladu Partnerovej aktivity s touto Zmluvou.
  5. Partner má na mesačnej báze právo požiadať o porovnávaciu kontrolu počtu získaných Klientov a Klientskych účtov.
  6. V prípade zistenia porušenia všeobecných nariadení InstaForexu, pravidiel bonusového systému alebo by mala byť zúčtovaná provízia z možných podvodných účtov, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť provízie z takýchto účtov a vyňať takýchto klientov z Klientovej partnerskej skupiny.
  7. Provízia je pripísaná na partnerský účet nie skôr ako po 1 mesiaci po tom, čo Klient vykonal vklad. Maximálny čas vyplatenia provízie nie je špecifikovaný, kvôli zabráneniu nelegálneho použitia programu.
  8. V prípade, že Klient patriaci do partnerskej skupiny, požiada Oddelenie dílingu Spoločnosti o prešetrenie sťažnosti tákajúcej sa objednávky, za ktorú Partner získal províziu, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť túto partnerskú províziu v plnej výške.
  9. Spoločnosť vypláca Partnerovi provízie v súlade s Prílohou 1 tejto Zmluvy.
  10. Strany nezávisle počítajú a platia svoje dane a plnia si ostatné povinnosti voči tretím stranám.
  11. Výber provízií musí byť vykonaný za podmienok definovaných platobným systémom, avšak v prípade provízie získaných z klientov, ktorý vložili prostriedky pomocou kreditnej karty alebo iných platobných systémov, termín výplaty provízie sa môže predĺžiť až na 45 dní od posledného vkladu cez príslušný systém, pričom ak je to nutné, je možné aj ďalšie rozšírenie tejto lehoty. Spoločnosť musí náležite o uplatnení takýchto obmedzení informovať Partnera..
  12. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi provízie iba v prípade, že Partner má minimálne 3 aktívne obchodujúcich klientov.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Táto Zmluva sa stáva účinnou dátumom podpisu oboch strán.
  2. Táto zmluva je platná 12 mesiacov od momentu jej podpísania oboma Stranami.
  3. Ak boli naplnené všetky podmienky tejto Zmluvy, Zmluva bude automaticky predĺžená na dobu neurčitú.
  4. Podmienky dohody môžu byť zmenené alebo doplnené jednostranne zo strany Spoločnosti s 5 denným predchádzajúcim upozornením.
  5. Akákoľvek strana tejto Zmluvy má právo odmietnuť konať podľa tejto zmluvy jednostranne, bez súdneho postihu, avšak musí o tom upozorniť druhú stranu 5 dní dopredu.
  6. Zmluva môže byť anulovaná súdnym postupom na žiadosť jednej zo Strán v prípade opakovaných porušení povinností, a takisto v ostatných prípadoch, z dôvodu zmeny platnej legislatívy.
  7. Všetky doplnenia, zmeny a dodatky tejto Zmluvy vstupujú do platnosti podpisom oprávneného zástupcu v čase určenom týmito doplneniami, zmenami alebo dodatkami. Ak dátum vstupu do platnosti nie je určený, potom sa zmluva stáva platnou v dátume podpísania oboma Stranami.
  8. Táto Zmluva a všetky dodatky sú zhotovené ako duplikáty, každý s rovnakou mocou, pre každú Stranu.

* Príloha č. 1:
Vzájomné vyrovnanie
 1. Výška partnerskej provízie je fixná.
  1. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu rovnajúcu sa sume počiatočného vkladu Klienta v prípade, že Klientov počiatočný vklad bol menší ako 200 USD.
  2. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 200 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac 200 do 500 USD.
  3. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 300 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac ako 500 do 1000 USD.
  4. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 500 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac ako 1 000 do 2 500 USD.
  5. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 750 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac ako 2500 do 5 000 USD.
  6. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 1 000 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac ako 5 000 do 10 000 USD.
  7. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 1 500 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad viac ako 10 000 až 20 000 USD.
  8. Spoločnosť je povinná vyplatiť Partnerovi províziu 2 000 USD v prípade, že Klient spravil počiatočný vklad väčší ako 20 000 USD.
 2. Akékoľvek ďalšie platby sú možné iba v prípade, že Spoločnosť a Partner sa na tom dohodli ďalšou Zmluvou.
13.04.2021