• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Zmluva o 30% Bonuse

Print
InstaForex :: Zmluva o 30% Bonuse

Kampaň sa nevzťahuje na účty pre MT5.

 1. Každý klient má právo získať bonus vo výške 30% z jeho/jej vkladu na obchodný účet v spoločnosti InstaForex. 30% uvítací bonus na vklad na účet musí byť pripísaný za stanovených podmienok do jedného týždňa od momentu vkladu na účet. Bonus môže byť pripísaný iba na prostriedky, ktoré sa nachádzajú na obchodnom účte v čase posudzovania žiadosti o bonus.
 2. 30% Bonus nemôže byť pripísaný na účet, na ktorom je už pripísaný bonus iného typu. Pre získanie 30% bonusu je nevyhnutné otvoriť si nový obchodný účet. Počet účtov, na ktoré môže klient získať 30% bonus, nie je obmedzený.
 3. Klient má právo získať 30% bonus zakaždým keď on/ona vykoná vklad na svoj obchodný účet. Suma, na ktorú sa vzťahuje v takomto prípade bonus, sa rovná rozdielu medzi vkladmi a výbermi.
 4. Klient súhlasí, že keď akýkoľvek výber prostriedkov zapríčiní, že celková čiastka všetkých bonusových prostriedkov (prijaté bonusy mínus zrušené bonusy) prekročí 30% z aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte, dôjde k zrušeniu časti bonusu vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi týmito hodnotami. Aby ste sa vyhli zrušeniu bonusu kvôli tomu, že bonus prekročil sumu výberov, prosím zdržte sa akýchkoľvek výberov, ak suma všetkých bonusov na účte prekročí povolenú hodnotu uvítacieho bonusu v rámci aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte po výbere.
 5. Pri žiadosti o 30% bonus sa nevyžadujú žiadne identifikačné údaje klienta. Avšak spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať identifikačné dokumenty podľa vlastného uváženia.
 6. 30% Bonus môže byť vybraný iba po tom, čo sú dokončené nákupné alebo predajné obchody. Celkový objem obchodov sa musí rovnať X*3 InstaForex lotov, kde X je celkový objem prijatých bonusov (celkový objem všetkých bonusov vrátane zrušených alebo čiastočne stratených bonusov). Pre účty v RUR sa objem obchodov vypočíta na základe nasledujúceho vzorca X*3/50 (InstaForex lotov). Pre účty otvorené v EUR, je vzorec nasledovný: X*3*1.1 (InstaForex lotov). Vybraná môže byť iba celková suma, čiastočný výber bonusu nie je možný. Pre výber bonusových prostriedkov z obchodného účtu musí obchodník zaslať žiadosť na bonuses@instaforex.com. Suma bonusu by mala byť plne dostupná na obchodnom účte v momente, kedy manažér posúdi žiadosť o výber. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o výber bonusu bez udania dôvodu. *
 7. Zisk vytvorený nad sumu bonusu môže byť vybraný z účtu bez akýchkoľvek obmedzení v prípade, že sú splnené všetky podmienky tejto dohody.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť 30% bonus bez predchádzajúceho varovania, preto silno odporúčame nezarátavať bonus pri kalkuláciách profitu vašej obchodnej stratégie. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek dôsledky zrušenia bonusu, vrátane Stop Out, pretože bonus je majetkom Spoločnosti, dokým obchodník nepreobchoduje stanovený celkový objem obchodov, špecifikovaný v bode 6 tejto Zmluvy. **
 9. V prípade, že hodnota bonusu prekročí 2000 USD a viac ako 10% obchodov je vykonaných s menej ako 0.01 trhového lotu (0.1 InstaForex lotu, čiže 1. bod sa rovná približne 0.10 USD), bonus môže byť znížený na 1000 USD. V prípade, že hodnota bonusu prekročila 10000 USD a viac ako 10% obchodov je vykonaných s objemom menším ako 0.1 trhového lotu (1 InstaForex lot, čiže približne 1USD za 1 bod), bonus môže byť znížený na 3000 USD.
 10. Klient súhlasí, že spoločnosť môže zrušiť bonus a skorigovať zisk z neho vytvorený, sumou rovnajúcou sa výške bonusu v prípade, že budú zistené akékoľvek známky zneužívania bonusového programu ak účet má profit rovnajúci sa vkladu bez predchádzajúceho varovania alebo vysvetlenia príčiny. Klient berie na vedomie možné riziká plynúce z uplatnenia tohto odstavca.
 11. Spoločnosť si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vypočítať a rozdeliť získaný zisk s použitím bonusových prostriedkov od okamihu registrácie obchodného účtu alebo od okamihu pripísania bonusových prostriedkov na účet v pomere k reálnym vkladom klienta a bonusovým prostriedkom na účte. Časť zisku, ktorá je úmerná výške bonusu, môže byť obmedzená pre výber z obchodného účtu, až kým sa táto bonusová časť nevypracuje v súlade s obchodnými podmienkami poskytovania bonusov špecifikovaným v tejto zmluve.
 12. Úradným jazykom dohody je angličtina. V prípade variantných verzí dohody sa dohoda v anglickom jazyku považuje za nadradenú.

* Ak má bonus okrem 30% uvítacieho bonusu aj ďalší bonus, ktorý je potrebný vypracovať, a ak sa na účet vzťahuje aj doložka 11, spracujú sa všetky bonusy.

** Bod je zameraný na prevenciu proti zneužitiu bonusového systému, ale jeho uplatnenie neznamená, že všetky účty, u ktorých spoločnosť zruší v minulosti prijaté bonusy, sa považujú za účty porušujúce pravidlá, pretože v niektorých prípadoch je nemožné určiť jednoznačné porušenie pravidiel. Pravdepodobnosť chybného zrušenia bonusu v rámci boja proti zneužívaniu bonusového systému neprekračuje 10%.

27.09.2021