1. Každý vlastník InstaForex Klubovej Karty má právo získať klubový bonus na svoj obchodný účet.
 2. Suma pripísaného bonusu závisí od vkladu na obchodnom účte. *Takže pripísaný bonus sa bude rovnať:
  1. Vklad je < 500$ - 1% bonus
  2. Vklad je 500-1000 – 2%
  3. Vklad je 1000-1500 – 3%
  4. Vklad je 1500-2500 – 4%
  5. Vklad je 2500-5000 – 5%
  6. Vklad je 5000-7500 – 6%
  7. Vklad je 7500-10000 – 7%
  8. Vklad je 10000-13000 – 8%
  9. Vklad je 13000-15000 – 9%
  10. Vklad je 15000 a viac – 10%
 3. Klubový bonus môže byť pripísaný na účet, na ktorom už je pripísaný bonus iného typu (30% bonus alebo Fixný uvítací bonus), avšak suma pripísaných bonusov sa neberie do úvahy pri kalkulácií Klubového bonusu. Počet účtov, na ktoré môže Klient získať Klubový bonus nie je limitovaný.
 4. Klient má právo získať Klubový bonus zakaždým, keď vykoná vklad na obchodný účet.
 5. Klient súhlasí, že zakaždým, keď vykoná výber z obchodného účtu s prijatým Klubovým bonusom, Spoločnosť zruší časť bonusu proporcionálne k výške výberu. Celková suma zrušených bonusov nemôže prekročiť veľkosť pripísaného bonusu.
 6. Nevyžadujú sa žiadne identifikačné informácie. Avšak spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať identifikačné dokumenty podľa vlastného uváženia.
 7. Klubový Bonus môže byť vybraný iba po tom, čo sú dokončené nákupné alebo predajné obchody. Celkový objem obchodov sa musí rovnať X*3 InstaForex lotov, kde X je celkový objem prijatých bonusov (celkový objem všetkých bonusov vrátane zrušených alebo čiastočne stratených bonusov). Pre účty v RUR sa objem obchodov vypočíta na základe nasledujúceho vzorca X*3/50 (InstaForex lotov).**
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Klubový bonus kedykoľvek, podľa uváženia Spoločnosti, bez udania dôvodu. ***
 9. Klient súhlasí, že spoločnosť môže zrušiť bonus a skorigovať zisk z neho vytvorený sumou rovnajúcou sa výške bonusu v prípade, že budú zistené akékoľvek známky zneužívania bonusového programu, ak účet má profit rovnajúci sa vkladu bez predchádzajúceho varovania alebo vysvetlenia príčiny. Klient berie na vedomie možné riziká plynúce z uplatnenia tohto odstavca.
 10. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť alebo upravovať podmienky kampane bez predchádzajúceho varovania.
 11. Úradným jazykom dohody je angličtina. V prípade variantných verzí dohody sa dohoda v anglickom jazyku považuje za nadradenú.

* Zostatok vkladov a výberov na účte je vypočítaný od momentu odpočítania platby za Klubovú kartu.

** Ak sú na účte Klubový bonus a 30% bonus alebo Fixný bonus, musí byť preobchodovaná celková suma bonusov.

*** Bod je zameraný na prevenciu proti zneužitiu bonusového systému, ale jeho uplatnenie neznamená, že všetky účty, u ktorých spoločnosť zruší v minulosti prijaté bonusy, sa považujú za účty porušujúce pravidlo, pretože v niektorých prípadoch je nemožné určiť jednoznačné porušenie pravidla. Pravdepodobnosť chybného zrušenia bonusu v rámci boja proti zneužívaniu bonusového systému neprekračuje 10%.