Zmluva o Všeobecných obchodných podmienach s Insta Service Ltd.

Všeobecné ustanovenia.

Insta Service Ltd. (ďalej v texte ako Spoločnosť) a fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasila s týmito Obchodnými podmienkami a vyplnila registračný formulár (ďalej v texte ako Klient), spoločne označovaní ako Zmluvné strany, zainteresované do tejto Zmluvy (ďalej v texte ako Zmluva). Táto dohoda určuje podmienky, za ktorých bude Spoločnosť poskytovať Klientovi služby, spojené s operáciami na finančných trhoch.

Táto dohoda určuje podmienky, za ktorých bude Spoločnosť poskytovať Klientovi služby, spojené s operáciami na finančných trhoch.

 1. Definície.
  1. "História účtu" - zoznam kompletných transakcií a neobchodných operácií na live obchodnom účte.
  2. "Aktívny účet"- obchodný účet Klienta, na ktorom počet zobchodovaných trhových lotov (1 trhový lot je ekvivalent 10 InstaForex lotov) za účtovné obdobie presiahne 0.2% priemerného zostatku denominovaného v USD. Na každých 1000.00 USD zostatku by mali byť zobchodované 2 trhové loty čiže 20 InstaForex lotov. V prípade, že na obchodnom účte existujú proti pozície, bude sa brať do úvahy iba polovica zobchodovaných lotov.
  3. "AOS" - druh algoritmu určeného na manažovanie obchodného účtu, ktorý má formu programu, ktorý je založený na programovacom jazyku MetaQuotes Language 4. Tento program zasiela požiadavky a objednávky na server pomocou Klientského terminálu.
  4. "Arbitráž" - obchodná stratégia, ktorá používa "Arbitrážne transakcie".
  5. "Arbitrážna transakcia" - druh transakcie, kedy sa nakupuje určité aktívum na jednom trhu a v rovnakom momente je aktívum príbuzné s nakúpeným aktívom, predané na inom trhu. Tento rozdiel v cene akcie je zaznamenaný na rozdielnych burzových trhoch. Jednoducho vidíte, že cena tohto balíka aktív zostáva v podstate rovnaká, bez ohľadu na pohyby trhu (pretože opačné pozície obchodov navzájom kompenzujú jedna druhú). Neskôr, keď sa rozdiel zmení na opačnú stranu, použije sa opačná arbitrážna transakcia a zaznamená sa zisk. Arbitrážna transakcia je taktiež transakcia, ktorá má iba nakupujúcu (predávajúcu) stranu na jednom type trhu, bez ďalšieho predaja (nákupu) na inom trhu, s podmienkou, že sa objavil na trhoch významný rozdiel v cenách v momente otvorenia alebo uzatvorenia obchodu.
  6. "Ask" – najvyššia kótovaná cena. Cena za ktorú môže Klient nakúpiť menu.
  7. "Zostatok" - celkový finančný výsledok úplne ukončených transakcií a neobchodných operácií na obchodnom účte.
  8. "Základná mena" - prvá mena v Menovom páre, ktorú Klient môže nakúpiť alebo predať za kótovanú menu.
  9. "Bid" – najnižšia cena kotácie menového páru. Klient predáva za túto cenu.
  10. "Bonusové prostriedky" – prostriedky, ktoré prijal Klient ako súčasť bonusových programov alebo súťaží usporadúvaných Spoločnosťou.
  11. "Stav účtu" je aktuálny zostatok, vypočítaný podľa vzorca: zostatok + aktuálny zisk – aktuálna strata otvorených obchodov.
  12. "Sviečka" - prvok grafu, ktorý zobrazuje otváracie a zatváracie ceny a tak isto maximálnu a minimálnu cenu za určité pevne stanovené obdobie (1 minúta, 5 minút, 1 hodina, týždeň atď.).
  13. "Klient" - právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu s Dílerom (Spoločnosťou) za účelom vykonávania obchodných operácií v podmienkach maržového obchodovania a z tohto dôvodu uzavrela zmluvu o prenájme klientského terminálu u spoločnosti InstaForex.
  14. "Klientský terminál" - softvérový produkt MetaTrader 4.xx, ktorý poskytuje Klientovi v reálnom čase informácie (množstvo je určené Spoločnosťou) potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu, umožňuje vykonávať technickú analýzu trhov, zadávať/meniť/rušiť objednávky a tak isto prijímať správy od Dílera a Spoločnosti. Voľný prístup na webstránku Spoločnosti (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
  15. "Súbor so záznamami Klienta" - súbor vytvorený terminálom klienta, ktorý zaznamenáva všetky požiadavky a objednávky zaslané od Klienta Dílerovi s presnosťou na jednu sekundu.
  16. "Zatvorená pozícia" – výsledok druhej časti kompletne uzavretej transakcie.
  17. "Skompletovaná pozícia" - pozostáva z dvoch opačných obchodných operácií v rovnakom množstve (otvorenie a zatvorenie pozície): za nákupom nasleduje predaj alebo za predajom nasleduje nákup.
  18. "Rozdielové kontrakty" (CFD) – obchodná operácia založená na zmenách kurzu aktíva (myslia sa aktíva založené na báze CFD), napríklad akcie, futures, produkty, vzácne kovy, akciové indexy atď.
  19. "Špecifikácia kontraktu" - hlavné obchodné podmienky (napr. spread, veľkosť lotu, minimálne množstvo obchodných operácií, pohyb v zmenách objemu obchodných operácií, počiatočná marža, lock atď.) pre každý inštrument. V čase písania tejto Dohody boli informácie umiestnené tu: https://www.instaforex.com/sk/specifications.php
  20. "Menový pár" – je jednotka obchodnej operácie založená na zmene ceny jednej meny voči inej mene.
  21. "Díler" je:
   1. spoločnosť s ktorou Klient uzatvára dohodu upravujúcu legislatívnu stránku vykonávania obchodných operácií v podmienkach maržového obchodovania.
   2. zamestnanec spoločnosti, ktorý pracuje s objednávkami Klienta, vrátane exekúcie objednávok, stop out a margin calls (v texte tejto Zmluvy napísané malými písmenami).
  22. "Vývojár" – MetaQuotes Software Corp., vývojár obchodnej platformy.
  23. "Sporná situácia" je:
   1. situácia kedy podľa Klienta Díler porušil jednu alebo viacero podmienok tejto Zmluvy v dôsledku jeho činnosti alebo nečinnosti;
   2. situácia kedy podľa Dílera Klient porušil jednu alebo viacero podmienok tejto Zmluvy v dôsledku jeho činnosti alebo nečinnosti.
  24. "Dopyt" – inštrukcia od Klienta zaslaná Dílerovi k tomu aby zabezpečil kotáciu meny. Dopyt neznamená právo Klienta otvoriť obchod.
  25. "Fast market" is a condition of the market which is characterized by sudden currency rate changes during a short period of time and often followed by price gaps. Usually it occurs right before and/or after one or a series of events:
   1. zverejnenie ekonomických indikátorov G7 (osem vedúcich priemyselných krajín, t.j. USA, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, Taliansko) má významný vplyv na finančné trhy;
   2. oznámenie kľúčových úrokových mier Centrálnymi bankami a ich správy;
   3. tlačové konferencie a vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk, ministrov financií a členov G7 a prezidentov krajín;
   4. intervencie vlád na menových trhoch;
   5. teroristické útoky národného (vládneho) významu;
   6. prírodné katastrofy, ktoré spôsobia vyhlásenie pohotovosti v štáte (alebo analogické reštriktívne opatrenia) na zasiahnutých územiach;
   7. začiatok vojny alebo vojenských operácií;
   8. dôležité politické udalosti, ako je rezignácia alebo inaugurácia (vrátane výsledkov volieb) výkonných zložiek vlád;
   9. ostatné podmienky vplývajúce na vývoj menových kurzov.
  26. "Aktuálny zisk/strata" - aktuálne zisky/straty všetkých otvorených pozícií pri súčasných kurzoch v danom momente.
  27. "Okolnosti vyššej moci" – okolnosti, ktoré nie je možné predvídať alebo im nie je možné zabrániť, ako sú:
   1. prírodné katastrofy;
   2. vojny;
   3. teroristické činy;
   4. vládne rozhodnutia, rozhodnutia výkonnej a zákonodarnej moci;
   5. hackerské útoky a ostatné protiprávne činy voči serverom.
  28. "Voľná marža" – prostriedky na obchodnom účte, ktoré môžu byť použité pre otváranie nových obchodov. Vypočíta sa podľa vzorca: stav účtu – marža.
  29. "Graf" - nástroj pre grafické zobrazenie pohybov. Zobrazuje vrchol akejkoľvek čiary/sviečky, ktorý predstavuje maximálnu ponuku za určité časové obdobie, ďalej minimálnu ponuku, uzatváraciu cenu (close) alebo poslednú ponuku (bid) každej sviečky a otváraciu cenu (open) alebo prvú ponuku (bid) každej čiary alebo sviečky.
  30. "Zaistená marža" - záruka, ktorú požaduje díler na otvorenie a udržiavanie pozícií. Pre každý nástroj sú špecifikované poplatky.
  31. "Počiatočná marža" - Dílerom požadovaná hotovosť na pokrytie otvorenia pozície. Jej hodnota pre každý inštrument je uvedená v Špecifikáciách.
  32. "InstaForex webstránka" je oficiálna webstránka brokera InstaForex, ktorá je dostupná na nasledujúcej adrese: https://www.instaforex.com/sk/
  33. "Inštrument" – menový pár alebo CFD (contract for difference).
  34. "Páka" – pomer použitej sumy v obchode k celkovému objemu obchodu : 1:100, 1:200. Páka 1:200 znamená, že k tomu aby sme mohli otvoriť obchod je nevyhnutné mať na obchodnom účte vklad v sume 200 krát menšej ako je suma obchodu, ktorý chcete otvoriť.
  35. "Lock" – nákupné a predajné pozície rovnakého objemu, ktoré boli otvorené na rovnakom inštrumente a zároveň na rovnakom účte.
  36. "Lock margin" je suma ktorú požaduje Díler na otvorenie a udržiavanie lock pozície. Pre každý nástroj je veľkosť tejto marže zobrazená v podmienkach kontraktov.
  37. "Long" – nakupovanie inštrumentu s vierou, že jeho výmenný kurz bude rásť. V spojitosti s menovým párom to znamená, že kupujeme základnú menu za aktuálnu cenu danej meny.
  38. "Lot" – jednotka merajúca množstvo akcií, komodít, základnej meny, ktorá sa používa v obchodnej platforme.
  39. "Veľkosť lotu" – množstvo aktív, komodít základnej meny za jeden lot, ktoré sú určené v Špecifikáciách.
  40. "Úroveň marže" – pomer medzi aktuálnym stavom na účte a nevyhnutnou maržou (v percentách), vypočítaný na základe vzorca: (aktuálny stav/marža)*100%.
  41. "Margin call" – požiadavka makléra alebo dílera na doplnenie ďalšieho kapitálu alebo inú záruku, ktorá by garantovala činnosť na pozícií, ktorá sa pohla proti zákazníkovi. Úroveň marže, pri ktorej nastáva margin call je uvedená v Zmluve.
  42. "Maržové obchodovanie" - obchodné operácie s použitím páky (leverage). Nastáva vtedy, keď je Klient schopný otvoriť obchod, ktorého hodnota je omnoho vyššia ako sú vlastné do obchodu vložené prostriedky Klienta.
  43. "Otvorenie trhu" – začiatok obchodovania po víkende, prázdninách alebo sa jedná o časový interval medzi dvoma obchodnými seansami.
  44. "Nevyhnutná marža" – finančná požiadavka Dílera na udržanie otvorených pozícií. Požiadavky pre každý inštrument sú uvedené v Špecifikáciách.
  45. "Neobchodná operácia" – operácia doplňujúca obchodný účet (alebo vyberanie peňazí z obchodného účtu) alebo operácia, ktorá premiestňuje (vracia) prostriedky.
  46. "Normálne trhové podmienky" – podmienky na trhu kedy:
   1. neexistujú významné prekážky pri doručení cien do obchodnej platformy;
   2. na trhu neexistujú v danom čase významné skoky cien;
   3. neexistujú významné cenové gapy.
  47. "Normálny trh" – pozri "Normálne trhové podmienky".
  48. "Očividná chyba" – vznikne keď Díler otvorí alebo zatvorí pozície Klienta alebo vykoná objednávky na cene, ktoré sa veľmi líšia od ceny pre daný nástroj. Alebo aktivita či pasivita dílera, ktorý v danom momente zle predpovedal vývoj na trhu.
  49. "Medzera na trhu pri jeho otvorení" je situácia, kedy nastane jedno z uvedených tvrdení:
   1. nákupná cena je pri otvorení trhu vyššia ako bola predajná cena v momente uzavretia trhu;
   2. predajná cena je pri otvorení trhu nižšia ako bola nákupná cena v momente uzavretia trhu.
  50. "Objednávka" – inštrukcie Klienta zaslané Dílerovi na otvorenie/zatvorenie obchodu ako náhle cena dosiahne stanovenú úroveň, alebo inštrukcia na vloženie, zmazanie alebo zmenu objednaných úrovní.
  51. "Úroveň objednávky" – cena uvedená v objednávke.
  52. "Otvorená pozícia" je výsledkom prvej časti plne vykonanej transakcie. Keď je otvorená pozícia Klient musí spĺňať nasledujúce podmienky:
   1. vykonať druhú časť transakcie (nákup/predaj) v rovnakej výške;
   2. udržiavať stav účtu na úrovni nie nižšej ako 30% z potrebnej marže.
  53. "Čakajúca objednávka" – požiadavka Klienta na Dílera, aby otvoril obchod ak cena dosiahne požadovanú úroveň.
  54. "Pips" – najmenšia jednotka ceny ktorejkoľvek cudzej meny. Taktiež sa nazývajú "body".
  55. "Cena pred netrhovou cenou" je uzatváracia cena minútovej sviečky, pred cenou netrhovej minútovej sviečky".
  56. "Cenová medzera" – je niektorá z nasledujúcich situácií:
   1. súčasná predajná cena je vyššia ako bola predchádzajúca nákupná;
   2. súčasná nákupná cena je nižšia ako bola predchádzajúca predajná.
  57. "Kvótovacia mena" je druhá mena v symbole menového páru, ktorú využíva Klient pre nákup alebo predaj základnej meny.
  58. "Dátová základňa kvót" – informácie o všetkých kótach (cenách) mien.
  59. "Kvótovanie" je proces poskytujúci Klientovi v reálnom čase údaje o menových kótach, aby klient mohol riadiť obchod.
  60. "Kurz" –
   1. pre menový pár: základná menová jednotka vyjadrená vo vzťahu k menovej kóte;
   2. pre CFD: jednotka základného aktíva vyjadrená v peniazoch.
  61. "Reálny vklad" je rozdiel medzi vkladmi a výbermi z Klientovho obchodného účtu za sledované obdobie.
  62. "Server log file" je súbor vytvorený serverom, ktorý zaznamenáva všetky požiadavky a objednávky prijímané Dílerov od Klienta, vrátane spracovania výsledku, s 1 sekundovou presnosťou.
  63. "Server" je softvérový produkt MetaTrader Server 4.xx ktorý vykonáva objednávky a požiadavky Klientov, poskytuje informácie o obchodoch na finančnom trhu v reálnom čase (množstvo údajov si určuje Spoločnosť), berie do úvahy vzájomné vzťahy medzi Klientom a Dílerom, a dodržiavanie podmienok a obmedzení.
  64. "Krátka pozícia" – predávanie inštrumentu s tým, že veríme v pokles jeho kurzu. Keď berieme do úvahy menové páry jedná sa o to, že sa predáva základná mena za aktuálnu cenu, resp. aktuálnu kótu.
  65. "Špička" (spike) – je cena, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
   1. na trhu existuje významná cenová medzera;
   2. krátkodobo sa cena vráti na počiatočnú úroveň od ktorej sa vytvorila cenová medzera;
   3. na trhu nie je významný pohyb pred touto cenovou kotáciou;
   4. nie sú oznámené žiadne makroekonomické udalosti a/alebo korporátne správy vplývajúce na cenu inštrumentu v momente prelomenia tejto ceny.
   5. Spoločnosť má právo zmazať informácie ktoré sa týkajú netrhovej kotácie (Spike) zo servera, kde sa nachádzajú údaje o kótach.
  66. "Spread" – je rozdiel medzi Bid (predajnou cenou) a Ask (nákupnou cenou) vyjadrený v pipsoch.
  67. "Prísun kvót v reálnom čase" – za sebou nasledujúci prísun cien (kót) každého inštrumentu importovaného a videného v obchodnej platforme, mechanizmus poskytujúci kóty od Dílera Klientovi, viditeľný v reálnom čase, používaním ktorého je Klient schopný zasielať objednávky Dílerovi, pomocou ktorých si v každom momente Klient riadi obchod.
  68. "Stop out" – vynútená objednávka na zatvorenie pozície vytvorená serverom.
  69. "Swap" – platba za vykonanie prerolovania pozície do druhého obchodného dňa počas polnoci. Táto platba môže byť pozitívna alebo negatívna. Graf definujúci hodnotu swapu pre každý inštrument, môžete nájsť na oficiálnej stránke spoločnosti InstaForex. V momente revízie súčasnej Dohody, sú informácie dostupné na https://www.instaforex.com/sk/specifications.php.
  70. "Trailing stop" algoritmus riadiaci stop loss (SL) objednávku:
   1. ak profit otvorenej pozície neprekročí úroveň nastaveného trailing stop lossu, nevykonajú sa žiadne úkony;
   2. ako náhle zisk otvorenej pozície prekročí nastavenú úroveň trailing stop lossu, bude na server zaslaná objednávka so vzdialenosťou SL, vyjadrená hodnotou trailing stopu od aktuálnej ceny;
   3. ako náhle vzdialenosť medzi SL objednávkou a aktuálnou cenou prekročí trailing stop, server bude meniť úrovne objednávok tak, že vzdialenosť medzi objednávkou a aktuálnou cenou sa bude rovnať nastavenej úrovni trailing stop.
   4. Trailing stop pracuje iba vtedy keď je Klientov terminál zapnutý, pripojený k internetu a autorizovaný serverom.
  71. "Postranný trh" – stav na trhu, keď existuje menej zmien ceny ako je normálne posielaných do obchodnej platformy za určité časové obdobie. Z pravidla sa tento typ trhu vyskytuje počas Vianočných prázdnin v krajinách G7 a medzi 23:00 - 3:00 (GMT+2) atď.
  72. "Ticket" – je unikátne identifikačné číslo objednávky patriace otvorenej pozícií alebo čakajúcej objednávke v obchodnej platforme.
  73. "Hodnota trailing stop" – hodnota parametra "trailing stop", nastavená Klientom.
  74. "Čas v obchodnej platforme" – časová zóna v ktorej sú vykonávané úkony zaregistrované v server log súbore. V momente zverejnenia súčasnej Dohody je táto časová zóna GMT+2.
  75. "Veľkosť obchodnej operácie" – množstvo lotov vynásobené veľkosťou lotu.
  76. "Trhové podmienky, ktoré sa líšia od normálnych" – postranný alebo rýchly trh.
  77. "Obchodná operácia/obchod" je nakupovanie/predávanie inštrumentov, ktoré vykonáva Klient.
  78. "Obchodná platforma/terminál" – rada softvérových a technických zariadení, ktoré zabezpečujú prijímanie informácií v reálnom čase, riadenie obchodných operácií, pričom sa berú do úvahy vzájomné vzťahy medzi Klientom a Dílerom, a vynucuje si dodržiavanie podmienok a obmedzení. Pre zjednodušenie táto Dohoda pozostáva z pojmov "Server" a "Klientský terminál".
  79. "Obchodný účet" – jedinečný osobný účet, na ktorý sa zaznamenávajú všetky operácie v obchodnej platforme kde sa kompletujú zatvorené transakcie, otvorené pozície, neobchodné operácie a zobrazujú sa v ňom všetky objednávky.
  80. Táto Dohoda medzi Klientom a Spoločnosťou definuje podmienky využívania všetkých služieb, ktoré sú ponúkané Spoločnosťou a ostatnými oprávnenými tretími stranami poskytujúcimi služby, vrátane využívania služieb za účelom riadenia transakcií na obchodnom účte Klienta.
 2. Služby spoločnosti.
  1. Definícia služieb Spoločnosti.
   1. Všetky služby spoločnosti sú interaktívne programy alebo služby ponúkané Spoločnosťou, ktoré umožňujú Klientom:
    - byť v spojení so Spoločnosťou alebo s inou oprávnenou treťou stranou, ktorá poskytuje služby;
    - prijímať informácie a kóty (ceny) od Spoločnosti alebo od autorizovaných tretích strán, ktoré poskytujú svoje služby;
    - vykonávať obchody na finančných trhoch cez obchodný terminal Spoločnosti MetaTrader 4.0 (softvérový program), ktorý zahŕňa elektronický transfér dát, ktorým sa Klient pripája k Spoločnosti pomocou osobného počítača pripojeného modemom alebo iným zariadením, ktoré umožňuje prístup k transferom súborov na sieti Spoločnosti.
   2. Podpísaním tejto Dohody Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami komunikácie a súhlasí, že Klient môže dávať inštrukcie iba po telefóne alebo pomocou Klientského terminálu.
   3. Služby Spoločnosti zahŕňajú informačnú softvérovú sadu "MetaTrader 4.0", prostriedky na technickú analýzu a služby zabezpečujúce informácie od tretích strán, ponúkané spolu so službami Spoločnosti.
   4. Klient súhlasí, že Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť, pridať, premenovať alebo ukončiť niektoré zo služieb Spoločnosti, ktoré sú ponúkané v tejto súčasnej Dohode, bez predchádzajúceho upozornenia. Klient taktiež súhlasí, že Dohoda sa vzťahuje na služby, ktoré sa môžu zmeniť, pridať alebo premenovať v budúcnosti a taktiež môžu byť doplnené do služieb, ktoré sú poskytované Klientom momentálne.
   5. Vo vzťahu ku obchodom Klienta, Spoločnosť vykonáva iba objednávky bez poskytovania trust manažmentu alebo obchodných odporúčaní. Spoločnosť vykonáva Klientové zámery alebo objednávky bez ohľadu na charakter obchodov, dokonca aj keď nie sú pre Klienta prínosné.
   6. Ale v prípadoch opísaných v tejto Dohode, Spoločnosť nie je povinná:
    - sledovať a upozorňovať Klienta na stav jeho obchodov;
    - zatvárať Klientové otvorené pozície;
    - robiť pokusy na vykonanie Klientových objednávok s použitím kót (cien), ktoré sa líšia od kót zobrazených v obchodnej platforme "MetaTrader 4.0".
   7. Služby spoločnosti nezahŕňajú poskytovanie odporúčaní a informácií, ktoré nabádajú Klientov vykonávať operácie. V niektorých prípadoch si spoločnosť vyhradzuje právo dávať informácie, odporúčania a rady Klientom. V týchto prípadoch Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť týkajúcu sa výsledkov a efektívnosti takýchto akcií. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť alebo uzavrieť akúkoľvek pozíciu Klienta v znení podmienok, ktoré sú upravované touto Dohodou. Všetky obchody vykonané Klientom ako výsledok chybných informácií alebo chýb, musia byť potvrdené oboma stranami, Klientom aj Spoločnosťou.
 3. Základné princípy.
  1. Spracovanie Klientových objednávok.
   1. Pre vykonanie obchodov sa využíva mechanizmus "Okamžitej Exekúcie" kvót.
   2. Žiadosti Klienta a jeho objednávky sú spracované podľa nasledujúcej schémy:
    - klient zadá žiadosť alebo objednávku, ktorej správnosť je skontrolovaná v Klientskom terminály;
    - klientov terminál odošle žiadosť klienta alebo objednávku na server;
    - server príjme Klientovú objednávku a skontroluje jej správnosť, potom zobrazí obchodný terminál hlášku "požiadavka bola serverom schválená";
    - keď je Klientová žiadosť alebo objednávka už vykonaná, server zašle naspäť výsledok na Klientov obchodný terminál;
    - ak je prerušené spojenie medzi Klientským terminálom a serverom, Klientský terminál príjme výsledok žiadosti alebo objednávky od Dílera.
   3. Klient sa môže pokúsiť zrušiť skorej zadanú požiadavku (ktorá ešte čaká na vybavenie) avšak Spoločnosť nemôže garantovať úspešnosť tohto pokusu.
   4. Čas potrebný na vykonanie žiadosti alebo objednávky klienta, závisí na kvalite spojenia medzi Klientským terminálom a serverom Spoločnosti, a tak isto od podmienok na trhu. Za normálnych podmienok na trhu, trvá zvyčajne vykonanie žiadosti alebo objednávky od 1 do 5 sekúnd. Počas podmienok na trhu, ktoré sa líšia od normálnych sa môže čas spracovania zvýšiť až na 10-15 sekúnd.
   5. Server Spoločnosti môže zamietnuť Klientovú objednávku v nasledujúcich prípadoch:
    - ak sa zobrazí pri otváraní trhu správa "Nie je cena", a to v tom prípade ak Klient zadá žiadosť pred tým, ako je prvá kvóta (cena) zaslaná do obchodnej platformy;
    - klient nemб dostatok prostriedkov na otvorenie novej pozнcie;
    - trhové podmienky sa líšia od normálnych.
  2. Obchodné operácie.
   1. Mena je predávaná za Bid (predajnú) cenu. Mena sa nakupuje za Ask (nakupnú) cenu.
  3. Minimálna veľkosť obchodu.
   1. Pre obchodné účty typu Standard a Eurica so zostatkom a/alebo prostriedkami v sume 100 000 (sto tisíc) USD alebo ekvivalent v inej mene, existuje obmedzenie týkajúce sa minimálnej veľkosti pozície vo výške 1 InstaForex lot (alebo 1 USD za pip). Pre účty so zostatkom v sume 10 000 (desať tisíc USD) alebo ekvivalent v inej mene podľa uváženia Spoločnosti, môže byť obmedzenie minimálnej výšky obchodu vo veľkosti 0.1 InstaForex lotu (alebo 0.10 USD za 1 pip). Pre obchodné účty so zostatkom účtu viac ako 10 000 USD a zo zostatkom vyšším ako 100 000 USD môže byť minimálna veľkosť InstaForex lotov určená proporčne vo vzťahu k zostatku účtu podľa uváženia Spoločnosti.
   2. Ak celková suma Klientových otvorených pozícií prekročí nasledovné sumy vyjadrené v základnej mene, Spoločnosť si vyhradzuje právo zaviesť obmedzenia maximálne veľkosti páky.
    - pre sumy nad 5 000 000 (päť miliónov) na 1:100;
    - pre sumy nad 20 000 000 (dvadsať miliónov) na 1:50.
    Spoločnosť si vyhradzuje právo zaviesť hore uvedené obmedzenia podľa vlastného uváženia, selektívne podľa jednotlivých prípadov.
  4. Spready.
   1. V prípade, že si to nevynútia nepredvídateľné okolnosti, Spoločnosť uplatňuje fixný spread, ktorého veľkosť je uvedená na oficiálnej stránke Spoločnosti. K oboznámeniu sa s aktuálnymi hodnotami spreadov navštívte prosím: https://www.instaforex.com/sk/specifications.php
   2. Prevedenie pozície do ďalšieho dňa. Ak sa prevádza pozícia z jedného dňa do druhého, účtuje sa na tieto otvorené pozície swap, ktorý sa zobrazí od 23:59:30. Pre zistenie aktuálnej hodnoty swapov prosím navštívte: https://www.instaforex.com/sk/specifications.php. Počas noci zo stredy na štvrtok sa uplatňuje swap v trojnásobnej výške.
  5. Zmeny v obchodných podmienkach.
   1. Spoločnosť má právo zmeniť požiadavky na veľkosť marže, spread, spôsob spracovania objednávok a ostatné obchodné podmienky v súvislosti s národnými a medzinárodnými sviatkami, a tieto zmeny ohlási Klientom 5 dní vopred. V takomto prípade, budú všetky zmeny aplikované na už otvorené obchody aj na nové pozície
  6. Uzatváranie CFD pozícií.
   1. Ak existujú otvorené pozície na obchodnom účte počas dňa (alebo na ďalší deň) vyhlásenia ekonomicko- štatistických údajov, ktoré sa týkajú spoločnosti na ktorú sa viaže daný CFD, alebo sa udejú akékoľvek iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na kurz akcie, Spoločnosť si vyhradzuje právo zatvoriť pozíciu za poslednú trhovú kótu (cenu) počas uzatvárania obchodnej seansy. V tomto prípade nasleduje znovu otvorenie obchodu za určitú trhovú kótu (cenu), ktoré bude vykonané do 5 minút od otvorenia nasledujúcej obchodnej seansy.
  7. Otvorenie pozícií.
   1. Pre otvorenie pozície, musí byť zaslaná objednávka z Klientského terminálu na server Spoločnosti. Nasledujúce parametre objednávky sú povinné:
    - inštrument;
    - veľkosť pozície v lotoch (v lotoch).
   2. Zoznam inštrumentov dostupných pre obchodné operácie s využitím "Okamžitej exekúcie" je publikovaný na oficiálne web stránke Spoločnosti v sekcií "Obchodné inštrumenty" (https://www.instaforex.com/sk/specifications.php).
  8. Spoločnosť je povinná upozorniť Klienta 7 dní vopred na zmenu zoznamu obchodných inštrumentov.
   1. Pre otvorenie Nákupnej/Predajnej pozície musí Klient zaslať objednávku cez Klientský terminál.
    -Pre otvorenie Nákupnej pozície v objednávkom okne Klientského terminálu je potrebné kliknúť na "Nákup", potom dôjde k zaslaniu objednávky na server.
    -Pre otvorenie Predajnej pozície je potrebné v objednávkovom okne Klientského terminálu kliknúť na tlačidlo "Predaj", následne dôjde k odoslaniu objednávky na server.
  9. Vykonávanie príkazov Klienta na otvorenie pozície.
   1. Ak je veľkosť voľnej marže dostatočná na otvorenie pozície, pozícia musí byť otvorená automaticky.
   2. V prípade, že veľkosť voľnej marže je nedostatočná na otvorenie voľnej pozície, pozícia nemusí byť otvorená a zobrazí sa okno so správou o nedostatočných prostriedkoch.
   3. V prípade, že v momente exekúcie Klientovej objednávky alebo požiadavky na server sa zmení cena, server ponúkne novú Nákupnú/Predajnú cenu. V tomto prípade sa zobrazí nové okno "Rekotácia" s novými cenami. Ak Klient súhlasí s vykonaním operácie za nové ponúknuté ceny, je potrebné kliknúť na tlačidlo "OK" v okne "Rekotácia" do 3 sekúnd.
   4. Klientová objednávka na otvorenie pozície je považovaná za vykonanú, a pozícia za otvorenú ak príslušný prihlasovací súbor servera bol aktualizovaný s novým záznamom. Každá nová pozícia musí prijať príslušné ticket číslo.
  10. Zatváranie pozície.
   1. K zatvoreniu pozície v Klientskom terminály je Klient povinný zadať nasledujúce parametre:
    - číslo pozície, ktorá má byť zatvorená,
    - veľkosť pozície.
   2. K zatvoreniu pozície, musí Klient kliknúť na ikonu "Zatvoriť pozíciu" v objednávke klientského terminálu.
  11. Vykonanie objednávky Klienta na zatvorenie pozície.
   1. Ak sa v momente vykonávania Klientovej objednávky/žiadosti serverom zmení cena, server musí ponúknuť novú Nákupnú/Predajnú cenu. V tomto prípade sa objaví okno "Rekotácia" s novými cenami. Ak Klient súhlasí s vykonaním obchodu za novo ponúknuté ceny, je potrebné stlačiť tlačidlo "OK" do 3 sekúnd.
   2. Klientová objednávka na zatvorenie pozície je považovaná za kompletnú a pozícia považovaná za zatvorenú v prípade, že sa o tom objavil príslušný záznam v záznamovom súbore servera.
  12. Popis objednávok dostupných v obchodnom terminály InstaTrader:
   1. Typy objednávok:
    "Buy Stop" ponúka otvorenie nákupnej pozície za vyššiu cenu ako je aktuálna cena v momente zadávania objednávky;
    "Sell Stop" ponúka otvorenie predajnej pozície za cenu nižšiu ako je aktuálna cena v momente zadávania objednávky;
    "Buy Limit" ponúka otvorenie nákupnej pozície za cenu nižšiu ako je aktuálna cena v momente zadávania objednávky;
    "Sell Limit" ponúka otvorenie predajnej pozície za cenu vyššiu ako je aktuálna cena v momente zadávania objednávky.
   2. Pre zatvorenie pozície sa môžu použiť nasledujúce objednávky:
    "Stop Loss" znamená zatvorenie skorej otvorenej pozície za cenu, ktorá je menej výhodná pre Klienta ak ju porovnáme s cenou v momente zadania objednávky;
    "Take Profit" znamená zatvorenie skorej otvorenej pozície za cenu, ktorá je viac výhodná pre Klienta ak ju porovnáme s cenou v momente zadania objednávky.
   3. The Customer has the right to change and remove any pending order if it has not been activated.
  13. Exekúcia objednávok.
   1. Objednávka bude zaradená do poradia na vykonanie v nasledujúcich prípadoch:
    - Sell Stop objednávka je zaradená na vykonanie v momente keď, Predajná cena v cenovom toku je nižšia alebo rovná požadovanej cenovej úrovni;
    - Buy Stop objednávka je zaradená na vykonanie v momente, keď Nákupná cena v cenovom toku dosiahne alebo prekročí požadovanú cenovú úroveň;
    - Sell Limit objednávka je zaradená na vykonanie v momente, keď Predajná cena v cenovom toku dosiahne alebo prekročí požadovanú cenovú úroveň;
    - Buy Limit objednávka je zaradená na vykonanie v momente, keď Nákupná cena v cenovom toku dosiahne nižšiu alebo rovnakú cenovú úroveň;
    - Take Profit objednávka pre otvorenú nákupnú pozíciu je zaradená na vykonanie, ak predajná cena v cenovom toku prekročí alebo sa rovná požadovanej úrovni;
    - Stop Loss objednávka pre otvorenú nákupnú pozíciu sa aktivuje vtedy, keď Predajnú cena v cenovom toku sa rovná alebo presiahne požadovanú úroveň;
    - Take Profit objednávka pre otvorenú predajnú pozíciu sa aktivuje vtedy, keď Nákupná cena v cenovom toku padne pod alebo sa bude rovnať požadovanej úrovni.
    - Stop Loss objednávka pre otvorený predajný obchod, sa aktivuje vtedy keď Nákupná cena v cenovom toku prekročí alebo sa bude rovnať požadovanej cenovej úrovni
   2. V prípade cenových gapov (medzier) sú objednávky vykonávané podľa nasledujúcich pravidiel:
    - Čakajúce objednávky, kde sa úroveň otvorenia objednávky a Take Profit dostane do cenovej medzery sú zrušené s komentárom [canceled/gap];
    - Take Profit objednávka, ktorej hodnota je v rámci cenovej medzery je exekuovaná za cenu nastavenú v objednávke;
    - Stop Loss objednávka, ktorá je umiestnená v rámci cenovej medzery, je exekuovaná za prvú prijatú cenu nasledujúcu po cenovej medzere spolu s komentárom [sl/gap];
    - Buy Stop a Sell Stop čakajúce objednávky sú vykonávané za prvú prijatú cenu nasledujúcu po cenovom gape a objaví sa komentár [started/gap];
    - Buy Limit a Sell Limit čakajúce objednávky sú vykonávané na stanovenej úrovni a označené komentárom [started/gap].
    V niektorých prípadoch, keď cenové medzery sú malé, môžu byť objednávky vykonávané obvyklým spôsobom podľa v objednávkach nastavených cien.
   3. Keď čakajúca je objednávka prijímaná na vykonanie a veľkosť voľnej marže nie je dostatočná pre otvorenie objednávky, takáto čakajúca objednávka je automaticky zmazaná s komentárom "zrušené dílerom".
  14. Čas platnosti a zadávanie objednávok, parametre, pravidlá umiestňovania objednávok.
   1. Objednávky môžu byť umiestnené, zmazané alebo zmenené iba Klientom, v čase kedy je umožnené obchodovať s daným inštrumentom. Obchodné hodiny pre každý inštrument nájdete na https://www.instaforex.com/sk/specifications.php
   2. Pri zadávaní objednávok by Klient mal poskytnúť nasledujúce údaje:
    - inštrument;
    - veľkosť pozície (objem);
    - typ objednávky (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);
    - cenová úroveň na ktorej by mala byť nastavená objednávka.
   3. V momente pokusu o exekúciu čakajúcej objednávky, server automaticky skontroluje stav obchodného účtu aby zistil či je dostupná dostatočná voľná marža. Nová pozícia je potom pridaná do zoznamu otvorených pozícií a vypočíta sa kumulatívna pozícia Klienta.
   4. Odložené príkazy BuyStop, SellStop, StopLoss, TakeProfit,môžu byť v prípade zvýšenej volatility vykonané s cenou zadržania, ktorá bude dostupná v momente vykonania príkazu a môže sa líšiť od ceny, uvedenej v príkaze.
   5. Objednávka je považovaná za vykonanú, v momente jej zápisu do prihlasovacieho súboru so záznamami servera.
  15. Vynútené zatvorenie pozícií.
   1. Keď úroveň marže na Klientovom účte dosiahne menej než 30% je vyvolaný tzv. Marging call. Spoločnosť má právo, avšak nie povinnosť zatvoriť pozície Klienta. To či budú pozície zatvorené alebo nie je na uvážení Spoločnosti.
   2. Ak aktuálny stav na obchodnom účte (equity) je nižší ako 10% marže nevyhnutnej na udržanie otvorenej pozície, Spoločnosť si vyhradzuje právo nútene uzavrieť pozíciu Klienta bez predchádzajúceho upozornenia.
   3. Server kontroluje aktuálny stav účtu. V prípade, že sú porušené podmienky opísané v Klauzule 3.15.2 tejto Dohody, server vygeneruje vynútenú objednávku zatvorenia pozície (stop out). Stop out je vykonaný za trhovú cenu v súlade s celkovými Objednávkami klienta. Vynútené zatvorenie pozície je zaznamenané do záznamov servera ako "stop out".
   4. V prípade, že su splnené podmienky opísané v Klauzule 3.15.2 tejto Dohody a Klient má niekoľko otvorených pozícií, bude ako prvá zatvorená pozícia s najvyššou aktuálnou stratou.
   5. Za normálnych podmienok na trhu Spoločnosť ručí, že po zatvorení poslednej pozície bude zostatok na obchodnom účte medzi 0% - 10% marže potrebnej na pokrytie poslednej nútene uzavretej pozície. Spoločnosť si vyhradzuje právo nahradiť negatívny zostatok na účte Klienta z prostriedkov dostupných na inom obchodnom účte Klienta ak zostatok na účte bol negatívny z dôvodu silného cenového pohybu (ako pravidlo, v prípadoch opísaných v Klauzule 5.9.).
   6. Môže sa vyskytnúť omeškanie v procese núteného automatického uzatvárania pozícií. Toto omeškanie môže byť príčinou zatvárania pozícií za lepšie ceny ako boli v momente vynútenej objednávky na zatvorenie. Stav účtu v momente zatvárania obchodu tzv "stop outom" je zobrazený v komentári objednávky, kde sa zobrazuje percento voľnej marže, zostatok na účte a úroveň marže. Zatvorenie objednávky za cenu, ktorá je viac výhodná pre Klienta ako "stop out" úroveň, nemôže byť považované za dôvod nároku zo strany Klienta . Zatvorenie pozície za cenu ktorá je pre Klienta menej výhodná ako úroveň "stop out", môže byť považovaná za príčinu nároku zo strany Klienta.
   7. Akceptovaním tejto Dohody, zúčastnené Strany potvrdzujú, že trhový pracovný čas je - Pondelok 00:00 - Piatok 23:59 – mení sa dva krát do roka kvôli zmene v USA na tzv. denné svetlo šetriaci čas a naopak. Čas sa mení druhú marcovú nedeľu a naopak prvú novembrovú nedeľu .
   8. Maximálny počet obchodov otvorených naraz nie je obmedzený. Avšak Spoločnosť si vyhradzuje právo zaviesť nutné obmedzenia na otvorené objednávky.
 4. Vklad/výber peňazí.
  1. Výber prostriedkov z Klientovho obchodného účtu.
   1. Klient musí vyberať peniaze z obchodného účtu na platobné systémy, ktoré sú dostupné na výber v Klientskom kabinete na oficiálnej stránke Spoločnosti.
   2. Pre obchodné účty, kde boli vložené peniaze pomocou elektronických platobných systémov, výber peňazí pomocou bankového prevodu s využitím bankových detailov obchodného účtu majiteľa je možný iba v prípade súhlasu Spoločnosti. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť spôsob výberu.
   3. Využitie elektronického platobného systemu pre výber je možné ale je potrebné využiť rovnaký platobný systém s rovnakými detailami účtu (mena, číslo účtu), ako mal účet z ktorého bol robený vklad. V prípade, že boli vklady na obchodný účet vykonané z viacerých platobných systémov, s použitím niekoľkých peňaženiek a rôznych mien, je potrebné pre výber použiť všetky systémy v odpovedajúcom pomere ku vkladu.
   4. Ak Klient zmení detaily v rámci platobného system, je nevyhnutné o tom informovať Spoločnosť prostredníctvom zaslania vypleneného dokumentu F1 s priloženou nascanovanou kópiou identifikačného dokladu na Finančné oddelenie Spoločnosti. Avšak Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť požiadavku Klienta na výber na nový účet s novými osobnými údajmi.
   5. Výber trvá stanovené časové obdobie, ktoré sa líši pre každý platobný systém. Avšak v niektorých prípadoch sa môže tento čas predĺžiť až na 5 pracovných dní, okrem prípadov uvedených v Klauzule 9.1.4 tejto Zmluvy.
   6. Výber prostriedkov prijatých cez InstaWallet na externý platobný systém je možný po 5 dňoch od vloženia týchto prostriedkov na obchodný účet.
    Za výber prostriedkov vložených na účet pomocou InstaWallet systému, budú účtované nasledujúce poplatky:
    - 2% vyberanej sumy ak je na obchodnom účte depozitovanom pomocou InstaWalletu významná obchodná aktivita, ak sa na výber sa používa iný platobný systém ako InstaWallet;
    - 5% z vyberanej sumy, ak je na obchodnom účte depozitovanom pomocou InstaWalletu slabá obchodná aktivita a iný platobný systém bol použitý pre vklady a výbery z InstaWalletu;
    - bez poplatku, ak sa na výber používa rovnaký platobný systém aký bol použitý na vklady a výbery na/z InstaWalletu.
    Finančné oddelenie je oprávnené rozhodovať o stupni obchodnej aktivity na obchodnom účte a tak isto stanovovať opísané poplatky za výber podľa vlastného uváženia.
   7. Ak sa objaví medzi platobnými systémami prevod so zmenou cudzích mien, Spoločnosť si vyhradzuje právo vyrúbiť extra poplatok za zmenárenskú službu.
   8. Ak sa mena vkladu líši od meny účtu, Spoločnosť použije priemerný kurz pre uskutočnenie výberu. Primerný kurz je určený kurzami a objemom vkladu.
  2. Vklady prostriedkov na Klientov obchodný účet sa môžu vykonávať pomocou akejkoľvek metódy, ich zoznam nájdete na stránke Spoločnosti.
   1. Klient súhlasí, že v prípadoch nefunkčnosti softvéru sú možné oneskorenia vo vkladoch na obchodný účet.
   2. Spoločnosť je povinná vložiť čiastku na obchodný účet Klienta v prípade, že sa zistí akákoľvek porucha softvéru, ktorá spôsobila oneskorenie automatického vloženia prostriedkov za podmienky, že Klient informuje o oneskorení.
  3. Poplatky účtované za vklad/výber.
   1. Pri vkladaní prostriedkov na obchodný účet Spoločnosť kompenzuje či už plne alebo čiastočne poplatky účtované platobnými systémami ako je uvedené na https://secure.instaforex.com/sk/deposit.aspx. V prípade, že sa zistí podozrivé správanie, Spoločnosť si vyhradzuje právo odpočítať províziu z Klientovho obchodného účtu
 5. Riešenie sťažností a sporných prípadov.
  1. Keď sa objaví sporný prípad, Klient má nárok na podanie sťažnosti Spoločnosti. Sťažnosti sú akceptované do dvoch pracovných dní od dátumu vzniku problému.
  2. Sťažnosť musí byť zaslaná na oddelenie Obchodných operácií vo forme emailu na adresu dealer@instaforex.com. Sťažnosť nemôže byť nikde zverejnená zo strany sťažovateľa až do jej vyriešenia.
   Sťažnosti podané iným spôsobom nebudú posudzované.
  3. Spoločnosť musí posúdiť Klientovú sťažnosť maximálne do 10 pracovných dní:
   Ak je sťažnosť Klienta posúdená ako oprávnená, Spoločnosť ju akceptuje a vloží prostriedky na obchodný účet Klienta do 1 pracovného dňa.
   Pri sťažnostiach, ktoré neboli spomenuté v tejto Zmluve, Spoločnosť postupuje podľa na trhu všeobecne zaužívaných postupov a podľa interných pravidiel.
  4. Sťažnosť Klienta musí obsahovať:
   - celé meno;
   - číslo obchodného účtu;
   - dátum a čas kedy sa objavila sporná situácia;
   - číslo sporného prípade alebo objednávky;
   - opis sťažnosti, bez emočného podtónu.
  5. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť sťažnosť v nasledujúcich prípadoch:
   - sťažnosť nespĺňa podmienky podľa Klauzúl 5.1, 5.2, 5.4.;
   - sťažnosť obsahuje obscénne/urážajúce slová a/alebo osočuje Spoločnosť a jej zástupcov;
   - sťažnosť obsahuje hrozby voči Spoločnosti alebo jej zástupcom;
   - hrozby Klienta, že pošpiní reputáciu Spoločnosti na sociálnych sieťach a ostatných komunitných miestach.
  6. Spoločnosť má právo prehodnotiť obchodný výsledok klienta v prípade zistenia poruchy v programovom vybavení serveru, ktorá spôsobila oneskorenie aktualizácie kotácií, vydanie kotácií, ktoré nezodpovedajú trhu, nesplnenie bodu 3.14.4. tejto Dohody, alebo iné, pre Spoločnosť negatívne následky, ktoré by nemohli byť alebo by neboli (v prípade vykonania obchodu v režime CFD) uzavreté u kontragentov. V prípade zistenia rozdielov v porovnaní s kotáciamikontragentov v čase otvorenia obchodu má Spoločnosť právo upraviť cenu otvorenia takého obchodu a v prípade zistenia na účte klienta stratégie, založenej na cielenom využití rozdielov v kotáciách má Spoločnosť právo anulovať obchodný výsledok na účte klienta a úplne alebo čiastočne obmedziť prístup klienta k službám Spoločnosti.
  7. Spoločnosť garantuje, že akýkoľvek obchod Klienta vykonaný za netrhové kóty (spike) musí byť opravený ihneď po zistení tejto chyby. 5.8. Ak sú pozície úplne zaistené, akýmkoľvek zaisťovacím systémom vrátane trojitého zaistenia a suma swapov nie je rovná nule, Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu swapu.
  8. Ak sú pozície kompletne uzamknuté uzamykacím systémom, vrátane trojitého uzamknutia a suma swapov nie je rovná nule Spoločnosť si vyhradzuje právo skorigovať tieto swapy..
  9. V prípade zistenia stratégií, namierených na uvedomelé vytvorenie zápornej bilancie na obchodnom účte Klienta a ako následok, preloženie rizika pokrytia takejto zápornej bilancie na Spoločnosť, má Spoločnosť právo anulovať obchodný výsledok, ktorý bol získaný v rámci takejto stratégie, aj keď tento neviedol k zápornej bilancii konkrétneho obchodého účtu a mohol iba viesť v rámci obchodu, so zjavným zámerom vytvoriť takúto zápornú bilanciu na účte v prípade prudkej zmeny kurzu obchodného nástroja, proti obchodu (napríklad pred zverejnením makroekonomickej štatistiky).
  10. Ak v momente zatvorenia trhu celkový objem pozícií, otvorených na Klientovom účte môže viesť k zmene celkového profitu o viac ako 0.5% depozitu, v prípade zmeny ceny o 1 pip ( viac ako 5 InstaForex loto na 1000 USD vklad), Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť finančný výsledok takýchto obchodov v prípade, že trh otvorí s medzerou v sume, ktorá sa rovná veľkosti medzery v pipsoch.
  11. Obchodné oddelenie Spoločnosti vykonáva kladné rozhodnutia o sťažnostiach týkajúcich sa znovuotvorenia pozícií podľa nasledujúceho postupu: v prípade, že existuje významná časová alebo cenová medzera od momentu chybného zatvorenia pozície do otvorenia novej pozície, obchod môže byť otvorený znovu za priemernú cenu, ktorá je určená za obdobie medzi nesprávne zatvorenou pozíciou a znovu otvorením alebo do hodiny od momentu chybného zatvorenia pozície. Znovu otvorenie pozícií je umiestnenie novej objednávky v rovnakom objeme v akom boli nesprávne zatvorené pozície.
  12. V prípadoch, kedy zmena ceny, spojená s rozdielom medzi poslednou cenou nástroja pred zatvorením trhu a prvou cenou nástroja v čase otvorenia trhu, alebo spojená so zverejnením správ, vedie k zmene zisku o viac než 100% oproti súhrnnému depozitu, si Spoločnosť ponecháva právo upraviť finančný výsledo týchto obchodov o hodnotu úmernú rozdielu horeuvedených cien v bodoch, prostredníctvom odpísania prostriedkov s komentárom Clause 5.12 correction. V niektorých prípadoch po uvážení Spoločnosti, obmedzenie do minimálnej zmeny zisku môže byť stanovené vo hodnote nižšej, než 100%zo súhrnného depozitu.
  13. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť výsledok obchodu, ak Spoločnosť zistí, že peniaze použité na vykonanie obchodu boli získané porušením ustanovení akejkoľvek Dohody Spoločnosti, vrátane tejto Dohody, akceptovanej Klientom.
  14. Ak celkový swap všetkých obchodov prekročil 5 000 USD, Spoločnosť si vyhradzuje právo v určitých prípadoch skorigovať ho na 5 000 USD.
  15. Čiastka kompenzácie pre Klienta za nahradenie dôsledkov technických zlyhaní nemôže prekročiť 500 000 USD.
  16. Ušlý alebo potencionálny zisk ako aj straty zapríčinené ako výsledok zlyhania dostupnosti vybavenia nemôžu byť predmetom náhrady.
 6. Identifikácia a overenie Klientov.
  1. Spoločnosť má právo požiadať Klienta o dokázanie (predloženie) identifikačných údajov, uvedených v registračnom formulári obchodného účtu. V ktoromkoľvek momente, podľa uváženia Spoločnosti môže byť Klient požiadaný o doloženie naskenovanej kópie pasu/identifikačného dokladu alebo overenej kópie pasu/identifikačného dokladu.
  2. V prípade, že Klient neprijal požiadavku na poskytnutie scanu kópie pasu/identifikačného dokladu, tak proces overenia obchodného účtu nie je povinný, aj keď Klient ak chce môže poslať kópiu pasu alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý dokladuje totožnosť jeho osoby na Oddelenie Klientských vzťahov.
  3. Ak po otvorení obchodného účtu dôjde k zmene osobných údajov Klienta (ako sú celé meno, adresa alebo telefón), Klient je v taktom prípade povinný informovať Oddelenie Klientských vzťahov a zaslať požiadavku na zmenu registračných údajov.
  4. Klient súhlasí, že osobné informácie uvedené počas registrácie obchodného účtu môžu byť použité Spoločnosťou v rámci AML (proti praniu špinavých peňazí) politiky.
  5. Klient je zodpovedný za pravosť poskytnutých osobných dokumentov a ich ostatných kópií, a uznáva právo Spoločnosti, ak je pochyba o ich pravosti použiť zákonné donucovacie prostriedky krajiny v ktorej boli dané doklady vydané, na overenie ich platnosti. V prípade ak došlo k ich falšovaniu, Klient bude niesť zodpovednosť podľa zákonov krajiny, ktorá dokumenty vydala.
 7. Riziká.

  Toto upozornenie je zamerané na objasnenie informácií pre Klientov týkajúcich sa rizík spojených s vykonávaním obchodných operácií na finančných trhoch a na varovanie Klientov pred možnosťou finančných strát spojených s týmito rizikami. V tejto Zmluve nie je možné poskytnúť všetky informácie týkajúce sa potencionálnych rizík, kvôli širokému spektru možných situácií. Vysvetlenie pojmov a termínov používaných v tomto upozornení sa plne zhoduje s vysvetlením v Zmluve o vykonávaní a exekúcií Klientových objednávok.

  1. Pákový efekt.
   1. Pri vykonávaní obchodov za podmienok "Maržového obchodovania" môže mať minimálny pohyb ceny inštrumentu významný dopad na zostatok obchodného účtu Klienta vďaka použitiu pákového efektu. V prípade, že sa trh hýbe proti Klientovej pozícií, môže to spôsobiť stratu vo výške počiatočného vkladu a ostatných dodatočne vložených prostriedkov Klienta, ktoré vložil na účet aby udržal danú pozíciu otvorenú. Klient berie na vedomie, že je plne zodpovedný za zváženie všetkých rizík, za použitie peňazí a zvolenie si adekvátnej obchodné stratégie.
   2. Je veľmi odporúčané udržiavať maržu nad úrovňou 1000% a vždy nastavovať objednávky limitujúce možné straty tzv. Stop Loss.
  2. Vysoká volatilita inštrumentu.
   1. Množstvo inštrumentov má významný rozsah zmeny ceny v rámci dňa, z čoho vyplýva vysoká pravdepodobnosť, že obchody skončia s vysokým ziskom alebo stratou.
  3. Technické riziká.
   1. Klient podstupuje riziká finančnej straty spôsobené nesprávnym fungovaním informačných, komunikačných, elektrických a ostatných využívaných systémov.
   2. Vykonávaním obchodných operácií cez Klientský terminál, Klient podstupuje riziká finančných strát spôsobených nasledujúcimi príčinami:
    a) poruchu hardvérového a softvérového vybavenia, alebo slabá kvalita spojenia zo strany Klienta;
    b) nesprávne fungovanie vybavenia Klienta;
    c) nesprávne nastavenie Klientského terminálu;
    d) použitie neaktualizovaného Klientského terminálu;
    e) klientová neznalosť inštrukcií poskytnutých v "Užívateľskej príručke Klientského terminálu" a v sekcií "FAQ: Často kladené otázky".
   3. Klient berie na vedomie, že v prípade vykonávania obchodných operácií po telefóne, počas najfrekventovanejších obchodných hodín je možnosť zastihnúť operátora nižšia. Takáto situácia sa môže vyskytnúť aj počas rýchlych pohybov na trhu (napr. pri vyhlásení kľúčových správ).
  4. Iné ako normálne trhové podmienky
   1. Klient súhlasí, že za iných okolností ako sú normálne trhové podmienky sa môže čas vybavenia Klientových objednávok predĺžiť
  5. Obchodná platforma.
   1. Klient súhlasí, že môže byť iba jedna požiadavka/objednávka, ktorá sa spracováva v serverom. Pokus zadať novú objednávku alebo požiadavku bude zamietnutý a zobrazí sa okno so správou "Obchodný koncept je zaneprázdnený".
   2. Klient berie na vedomie, že jediný spoľahlivý zdroj informácií týkajúcich sa pohybu cien je hlavný server, obsluhujúci reálnych Klientov. Databáza kót (cien) v Klientskej platforme nemôže byť považovaná za spoľahlivý zdroj informácií o cenových pohyboch (kótach). Taktiež v prípade nestabilného spojenia medzi Klientovou obchodnou platformou a serverom sa môže stať, že časť kót nemusí byť prijatých obchodnou platformou Klienta.
   3. Klient berie na vedomie, že zatvorením okna s umiestnením/modifikovaním/zrušením objednávky, a zatvorením okna so zatváraním alebo otváraním pozície, nezruší požiadavku alebo objednávku, ktorá už bola zaslaná Dílerovi na vykonanie.
   4. Klient podstupuje riziká, neplánovaných obchodných operácií vykonávaných v prípadoch znovu posielania objednávky pred momentom prijatia informácií o výsledku predtým Dílerom vykonanej objednávky.
   5. Klient si uvedomuje, že súčasná modifikácia úrovne čakajúcej objednávky a Stop-Loss a/alebo Take-Profit, ktoré boli pridané ihneď po tom čo bola objednávka exekuovaná, budú spracované až potom čo budú modifikované Stop-Loss a/alebo Take-Profit úrovne otvorenej pozície.
  6. Komunikácia.
   1. Klient podstupuje riziká finančných strát spôsobených neskorým prijatím alebo zlyhaním prijatia správy zo servera alebo od Dílera.
   2. Klient berie na vedomie, že nezakódované informácie zaslané emailom nie sú zabezpečené pred neautorizovaným prístupom.
   3. Klient súhlasí, že Díler si vyhradzuje právo na zmazanie správ, ktoré neboli prijaté Klientom pomocou internej pošty v Klientskej platforme do troch kalendárnych dní od momentu vloženia správy.
   4. Klient nesie plnú zodpovednosť za dôvernosť prijatých informácií od Dílera, a podstupuje riziká finančných strát spôsobených neoprávneným prístupom tretej strany na obchodný účet Klienta.
  7. Riziká spojené s aktivitou tretích strán, ktoré vstupujú do vzťahu medzi Klientom a Spoločnosťou.
   1. Klient podstupuje riziká spojené s platobnými systémami. Ak elektronický platobný systém prestal existovať, Spoločnosť odpočíta prostriedky z Klientovho účtu v sume, ktorá bola vložená cez tento systém.
   2. Klient podstupuje riziká spojené s poskytnutím nesprávnych detailov slúžiacich pre bankové prevody a Klient akceptuje, že toto môže byť dôvodom na refundáciu, dodatočné zaúčtovanie poplatkov a ostatných rizík spojených s opakovaním bankového prevodu.
   3. Klient podstupuje riziká spojené s neoprávneným použitím Klientových osobných prístupových údajov do platobných systémov, a tak isto údajov spojených s použitím Klientových platobných kariet osobami, ktoré disponujú potrebnými údajmi pre použitie týchto kariet, v dôsledku Klientovej neopatrnosti.
 8. Komunikácia s Klientom.
  1. Spoločnosť môže na kontaktovanie Klienta použiť:
   - poštu v ochodnej platforme;
   - email;
   - fax;
   - telefón;
   - poštové služby;
   - novinky v sekcií "Novinksy Spoločnosti" na oficiálnej webstránke spoločnosti.
   Spoločnosť môže používať osobné údaje Klienta uvedené počas registrácie, vzhľadom na to je Klient povinný informovať Spoločnosť o všetkých zmenách v osobných kontaktných údajoch.
  2. Správa (vrátane dokumentov, oznámení, upozornení, potvrdení, reportov atď.) sa považuje za Klientom prijatú:
   - jednu hodinu po odoslaní na email;
   - okamžite, v prípade, že bola zaslaná internou poštou v obchodnej platforme;
   - okamžite v prípade zaslania faxom;
   - okamžite po ukončení telefonického hovoru;
   - po 7 kalendárnych dňoch v prípade použitia poštových služieb;
   - ihneď po zverejnení správy v sekcií "Novinky spoločnosti" na oficiálnej web stráke Spoločnosti.
  3. Klient prijíma každý deň email so správou o všetkých operáciách vykonaných na obchodnom účte za posledných 24 hodín
 9. Zodpovednosť a záväzky.
  1. Všeobecné ustanovenia.
   1. Klient zodpovedá že:
    - informácie uvedené pri vypĺňaní registračného formulára obchodného účtu sú pravdivé a týkajú sa vlastníka obchodného účtu;
    - klient je plne zodpovedný za bezpečné dôverné používanie používateľského mena a hesiel;
    - klient je plne zodpovedný za činnosti vyplývajúce z použitia používateľského mena a hesiel;
    - klient nesie plnú zodpovednosť za činnosti zahŕňajúce operácie na finančných trhoch;
    - klient súhlasí s právom Spoločnosti zaznamenať konverzáciu s Klientom za účelom jej dokazovania.
   2. Spoločnosť zabezpečí aby boli informácie uvedené Klientom v registračnom formulári dôverné. V prípade ich odhalenia, toto porušenie musí byť riešené podľa tejto Zmluvy.
   3. Klient akceptuje, že Spoločnosť alebo iná tretia strana zahrnutá do poskytovania služieb Klientom nie je zodpovedná za nesprávne fungovanie telefónneho spojenia, internet, pravidelných údržieb alebo aktualizácií alebo akejkoľvek inej udalosti, ktorá nie je v moci Spoločnosti, poskytovateľa informácií alebo tretej strany poskytujúcej služby Klientom.
   4. Klient súhlasí, že Spoločnosť má právo prerušiť aktivitu na Klientovom obchodnom účte v prípade, že spoločnosť má podozrenie, že obchodný účet Klienta sa používa na pranie špinavých peňazí alebo Klient poskytol zámerne nesprávne informácie. Ak dôjde k pozastaveniu operácií na účte, Spoločnosť musí vykonať vyšetrovanie ktoré môže zahŕňať vyšetrovanie registračných dát účtu a históriu vkladov na obchodnom účte, identifikovanie Klienta a pod. Klient súhlasí, že Spoločnosť má právo začať vyšetrovanie, ak existuje príčina k podozreniu, že Klient obchodoval na účte v rozpore s touto Zmluvou.
   5. Klient berie na vedomie, že v súlade s pravidlami proti praniu špinavých peňazí, má Spoločnosť právo vyžiadať si detaily bankového účtu otvoreného na meno Klienta, zaviesť obmedzenia na výber prostriedkov z účtu iba prostredníctvom bankového prevodu so špecifikovanými bankovými detailami. V prípade, že Klient odmietne poskytnúť bankové detaily, Spoločnosť má nárok zadržať všetky operácie s obchodným účtom, pokiaľ nebudú poskytnuté požadované informácie.
 10. Ukončenie platnosti Zmluvy.
  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Dohoda vstupuje do platnosti od momentu podpisu zo strany Klienta.
   2. Platnosť zmluvy je ukončená ak:
    1. Ak jedna zo strán vyjadrí želanie ukončiť platnosť tejto Zmluvy:
     - v prípade, že Klient vyberie z obchodného účtu všetky prostriedky, čo vedie k ukončeniu vzťahu upravovaného touto Zmluvou;
     - v prípade, že Klient poruší podmienky popísané v tejto Dohode, Spoločnosť má právo jednostranne ukončiť túto Dohodu, s tým že vopred na takéto ukončenie Dohody upozorní Klienta, pričom momentom zániku Zmluvy je návrat všetkých prostriedkov z Klientovho obchodného účtu.
    2. Ak Spoločnosť zastaví aktivity regulované touto Zmluvou:
     - spoločnosť pošle upozornenie jeden mesiac pred takýmto ukončením platnosti;
     - spoločnosť vráti Klientovi všetky prostriedky, ktoré boli na obchodnom účte v momente jeho zatvorenia.
    3. V prípade Klientovej smrti:
     - právo vybrať prostriedky z obchodného účtu Klienta prechádza na zákonného dediča alebo dediča určeného v poslednej vôli/závete Klienta;
     - právo používať obchodný účet Klienta a vykonávať obchodné operácie na finančnom trhu nemôže byť zdedené.
   3. Klient berie na vedomie, že Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zastaviť úplne alebo čiastočne prístup Klienta k službám Spoločnosti na základe vlastného uváženia, s nasledujúcim upozornením pomocou komunikačných prostriedkov. V tomto prípade je súčasná Zmluva považovaná za zrušenú od momentu kedy boli služby Klientov zneprístupnené.
 11. Jazyk.
  1. Jazyk tejto Dohody je Angličtina.
  2. Pre pohodlie Klienta, môže spoločnosť poskytnúť jazykovú verziu Zmluvy v inom jazyku ako je Angličtina. Preložené verzie Zmluvy majú iba informačný charakter.
  3. V prípade, že sa preložená verzia líši od Anglickej verzie Zmluvy, Anglická verzia sa považuje za nadradenú verziu.