Kampaň sa vzťahuje na účty Standard USD, US Cent alebo Standard EUR, EUR Cent otvorené od 15/06/2013, okrem účtov pre MT5. Maximálna páka pre účty registrované do kampane je 1:200, a stop out úroveň je 100%.

 1. Každý klient spoločnosti má právo získať bonus vo výške 55% zo svojho vkladu na obchodný účet. 55% bonus môže byť pripísaný v rámci obdobia trvania kampane, avšak nie neskôr ako 1 týždeň od pripísania vkladu na účet. Bonus môže byť pripísaný iba pre prostriedky, ktoré sa už nachádzajú na účte v momente zaslania žiadosti o bonus.
 2. 55% bonus nemôže byť prijatý na účet, na ktorý už bol v minulosti pripísaný iný typ bonusu. Pre získanie 55% bonusu si klient musí otvoriť, v tomto prípade, nový účet a akceptovať termíny a podmienky tejto dohody. Klient môže mať neobmedzené množstvo účtov s 55% bonusom.
 3. Klient má právo získať 55% bonus na každý vklad. Bonus je vypočítaný na základe rozdielu medzi vkladmi a výbermi.
 4. Klient súhlasí, že keď akýkoľvek výber, ktorý zapríčiní, že celková čiastka všetkých bonusových prostriedkov (prijaté bonusy mínus zrušené bonusy) prekročí 55% z aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte, dôjde k zrušeniu časti bonusu vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi týmito hodnotami. Aby ste sa vyhli zrušeniu bonusu kvôli tomu, že bonus prekročil sumu výberov, prosím zdržte sa akýchkoľvek výberov, ak suma všetkých bonusov na účte prekračuje povolenú hodnotu uvítacieho bonusu v rámci aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte.
 5. Pri žiadosti o 55% bonus sa nevyžadujú žiadne identifikačné informácie. Avšak spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať identifikačné dokumenty podľa vlastného uváženia.
 6. 55% Bonus môže byť vybraný iba po tom, čo sú dokončené nákupné alebo predajné obchody. Celkový objem obchodov sa musí rovnať X*6 InstaForex lotov, kde X je celkový objem prijatých bonusov (celkový objem všetkých bonusov vrátane zrušených alebo čiastočne stratených bonusuv). Pre účty v RUR sa objem obchodov vypočíta na základe nasledujúceho vzorca X*5/30 (InstaForex lotov). Pre účty otvorené v EUR, je vzorec nasledovný: X*5*1,4 (InstaForex lotov). Vybraná môže byť iba celková suma (okrem bonusových prostriedkov na účte v momente kedy sa objavil stop out). Čiastočný výber bonusu nie je možný. Pre výber bonusových prostriedkov z obchodného účtu musí obchodník zaslať žiadosť na bonuses@instaforex.com. Suma bonusu by mala byť plne dostupná na obchodnom účte v momente, kedy manažér posúdi žiadosť o výber. Akýkoľvek zisk vytvorený nad sumu bonusu môže byť vybraný z účtu bez akýchkoľvek obmedzení. *
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť 55% bonus bez predchádzajúceho varovania, preto silno odporúčame nezarátavať bonus pri kalkuláciách profitu vašej obchodnej stratégie. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek dôsledky zrušenia bonusu, vrátane Stop Out, pretože bonus je majetkom Spoločnosti, dokým obchodník nepreobchoduje stanovený celkový objem obchodov, špecifikovaný v bode 6 tejto Zmluvy. **
 8. Akýkoľvek profit vytvorený nad sumu bonusu môže byť vybraný bez akýchkoľvek obmezdení ak sú splnené všetky podmienky tejto Zmluvy, okrem prípadov špecifikovaných v odstavci 9.
 9. Klient súhlasí, že spoločnosť môže zrušiť bonus a skorigovať zisk z neho vytvorený sumou rovnajúcou sa výške bonusu v prípade, že budú zistené akékoľvek známky zneužívania bonusového programu, ak účet má profit rovnajúci sa vkladu bez predchádzajúceho varovania alebo vysvetlenia príčiny. Klient berie na vedomie možné riziká plynúce z uplatnenia tohto odstavca.
 10. V prípade, že hodnota bonusu prekročí 2000 USD a viac ako 10% obchodov je vykonaných s menej ako 0.01 trhového lotu (0.1 InstaForex lotu, čiže 1. bod sa rovná približne 0.10 USD), bonus môže byť znížený na 1000 USD. V prípade, že hodnota bonusu prekročila 10000 USD a viac ako 10% obchodov je vykonaných s objemom menším ako 0.1 trhového lotu (1 InstaForex lot, čiže približne 1USD za 1 bod), bonus môže byť znížený na 3000 USD.
 11. Spoločnosť si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vypočítať a rozdeliť získaný zisk s použitím bonusových prostriedkov od okamihu registrácie obchodného účtu alebo od okamihu pripísania bonusových prostriedkov na účet v pomere k reálnym vkladom klienta a bonusovým prostriedkom na účte. Časť zisku, ktorá je úmerná výške bonusu, môže byť obmedzená pre výber z obchodného účtu, až kým sa táto bonusová časť nevypracuje v súlade s obchodnými podmienkami poskytovania bonusov špecifikovaným v tejto zmluve.
 12. Úradným jazykom dohody je angličtina. V prípade variantných verzí dohody sa dohoda v anglickom jazyku považuje za nadradenú.

* Ak má bonus okrem 55% uvítacieho bonusu aj ďalší bonus, ktorý je potrebný vypracovať, a ak sa na účet vzťahuje aj doložka 11, spracujú sa všetky bonusy.

** Bod 7 je zameraný na prevenciu proti zneužitiu bonusového systému, ale jeho uplatnenie neznamená, že všetky účty, u ktorých spoločnosť zruší v minulosti prijaté bonusy, sa považujú za účty porušujúce pravidlo, pretože v niektorých prípadoch je nemožné určiť jednoznačné porušenie pravidla. Pravdepodobnosť chybného zrušenia bonusu v rámci boja proti zneužívaniu bonusového systému neprekračuje 10%.