Instant Trading Ltd. Sporazum o javnoj ponudi

Opšte odredbe.

Instant Trading Ltd. (u daljem tekstu Kompanija) i fizičko ili pravno lice koje potpisuje ovaj Sporazum i koje popunjava obrazac za registraciju (u daljem tekstu Korisnik), zajedničkim imenom strane (ili stranke) sklapaju ovaj Sporazum (u daljem tekstu Sporazum). Ovaj Sporazum propisuje uslove pod kojima Kompanija pruža usluge i servise koji Korisniku omogućavaju rad na tržištima finansijama.

Ovaj Sporazum određuje uslove pod kojima Kompanija pruža usluge i servise koji Korisniku omogućavaju rad na tržištima finansijama.

 1. Definicije.
  1. "Istorija računa (Account history)" – celokupna lista transakcija i netrgovačkih operacija izvršenih na pravom računu.
  2. "Aktivni račun (Active account)" je trgovački račun Korisnika na kojem količina izvršenih tržišnih lotova (1 tržišni lot je 10 InstaForex-ovih lotova) za obračunski period premašuje 0.2% prosečnog kapitala u USD. Za račun od 1.000 USD količina lotova je 2 tržišna lota ili 20 InstaForex-ovih lotova. Nakon javljanja suprotnih trgovina samo polovina zaključenog obima se računa kao količina izvršenih lotova.
  3. "Robot (Adviser)" – algoritam za upravljanje trgovačkim računom u obliku programa baziranom na MetaQuotes Language 4. Ovaj program šalje zahteve i naloge serveru korišćenjem korisničkog terminala.
  4. "Arbitraža (Arbitrage)" – strategija trgovanja koja koristi "Arbitražne transakcije".
  5. "Arbitražne transakcije (Arbitrage transaction)" – operacija kada se kupuje sredstvo na jednom tržištu a istovremeno se odgovarajuće sredstvo prodaje na drugom tržištu. Ova razlika u ceni je fiksa na različitim deviznim tržištima. Lako se primećuje da vrednost portfolia nije promenjena bez obzira na kretanja tržišta (s obzirom da su suprotne trgovine približno jednake). Kada razlika u ceni postane pozitivna izvršava se suprotna arbitražna transakcija fiksiranja profita. Arbitražna transakcija se takođe izvršava na jednom istom tržištu nakon određenog vremenskog perioda pod uslovom da postoji značajna razlika u ceni u trenutku otvaranja ili zatvaranja trgovine.
  6. "Potražnja (Ask)" – najveća cena u paru po kojoj Korisnik kupuje valutu.
  7. "Bilans (Balance)" – ukupan finansijski ishod svih izvršenih transakcija i netrgovačkih operacija na trgovačkom računu.
  8. "Osnovna valuta (Base currency)" – prva navedena valuta valutnog para koju Korisnik može da kupi ili proda po ceni druge navedene valute u paru .
  9. "Ponuda (Bid)" - najniža cena kvote razmene valutnog para. Klijent prodaje po ceni ponude.
  10. "Bonus sredstva (Bonus funds)" – sredstva koja dobija Korisnik za učešće u bonus programima i takmičenjima koja održava Kompanija.
  11. "Kapital (Equity)" je trenutni bilans računa koji se izračunava prema formuli: bilans + lebdeći profit - lebdeći gubitak.
  12. "Linija sveće (Candlestick bar)" je element grafikona koji obuhvata cene otvaranja i zatvaranja kao i najviše i najniže cene u određenom vremenskom periodu (1 minut, 5 minuta, 1 čas, 24 časa, nedelja itd.).
  13. "Korisnik (Customer)" je pravno ili fizičko lice koje potpisuje ovaj Sporazum sa dilerom (Kompanijom) sa ciljem vršenja operacije trgovanja pod uslovima trgovanja na margini i koje je sklopilo ugovor o iznamljivanju korisničkog terminala od InstaForex-a.
  14. "Korisnički terminal (Customer terminal)" je MetaTrader 4.xx softver koji Korisniku omogućava da dobije informacije o trgovinama na valutnom tržištu u realnom vremenu (količinu određuje Kompanija), vrši tehničku analizu tržišta, sprovodi trgovanje, postavlja/menja/otkazuje naloge i dobija poruke od dilera i Kompanije. Može mu se besplatno pristupiti na sajtu Kompanije (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
  15. "Log fajl Korisnika (Customer log file)" – fajl koji kreira korisnički terminal u kojem su zabeleženi svi upiti i nalozi Korisnika dileru sa tačnošću od 1 sekunde.
  16. "Zatvorena pozicija (Closed position)" – rezultat drugog dela izvršene zatvorene transakcije.
  17. "Ukupna pozicija (Completed position)" se sastoji od dve suprotne trgovačke operacije istog obima (otvaranje i zatvaranje pozicije): kupovina praćena prodajom ili prodaja praćena kupovinom.
  18. "Ugovor za razliku (Contract for difference - CFD)" – stavka trgovačke operacije koja je zasnovana na promenama cene osnovnog sredstva (t.j. sredstva koje je predmet CFD-a), uključujući deonice, fjučerse, robu, plemenite metale, deoničarske indekse itd.
  19. "Specifikacije ugovora (Contract specification)" – osnovni uslovi trgovanja (kao što su spred, veličina lota, najmanji obim trgovine, promene obima trgovine, početna margina, zaključavanje itd.) za svaki instrument. Što se tiče ovog Sporazuma, informacije su dostupne na https://www.instaforex.com/rs/specifications.php
  20. "Valutni par (Currency pair)" je jedinica operacije trgovanja zasnovana na promeni cene jedne valute naspram druge valute.
  21. "Diler (Dealer)" je:
   1. kompanija sa kojom Korisnik sklapa sporazum, propisuje zakonsku osnovu vršenja trgovine pod uslovom marginskog trgovanja.
   2. službenik ove kompanije koji se bavi izvršenjem naloga Korisnika, uključujući naloge za izvršenje, prekid i pozive za marginu (u tekstu ovog Sporazuma napisano malim slovima).
  22. "Diveloper (Developer)" – MetaQuotes Software Corp. je diveloper trgovačke platforme.
  23. "Predmet spora (Disputable issue)" je:
   1. situacija gde Korisnik pretpostavlja da je diler prekršio jedan ili više uslova ovog Sporazuma kao rezultat njegove aktivnosti ili neaktivnosti;
   2. situacija gde Diler pretpostavlja da je Korisnik prekršio jedan ili više uslova ovog Sporazuma kao rezultat njegove aktivnosti ili neaktivnosti.
  24. "Upit (Enquiry)" – instrukcija Korisnika poslata dileru za dobijanje kvote valute. Upit ne implicira obavezu da Korisnik otvori trgovinu.
  25. "Brzo tržište (Fast market)" je stanje na tržištu koje karakterišu iznenadne promene cene valute tokom kratkog vremenskog perioda i često je praćeno skokovima cena. Često se javlja neposredno pre i/ili nakon jednog ili niza događaja:
   1. objave ekonomskih indikatora članica G7 (osam vodećih industrijskih zemalja, t.j. SAD, Nemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada, Italija), ima veliki stepen uticaja na finasijska tržišta;
   2. objave ključnih kamatnih stopa centralnih banaka i njihovih odbora;
   3. govori ili konferencije za štampu guvernera centralnih banaka, ministara za finansije i predsednika zemalja G7;
   4. intervencije vlada na valutnim tržištima;
   5. teroristički napadi od nacionalne važnosti;
   6. prirodne nepogode koje dovode do objave vanrednog stanja (ili analognih mera restrikcija) u okviru pogođenih teritorija;
   7. izbijanje rata ili vojnih intervencija;
   8. događaji političkih viših sila kao što su ostavke, imenovanje ili inauguracije (uključujući ishode glasanja) u ogranku izvršne vlasti;
   9. ostala stanja koja imaju uticaj na kretanje cene valute.
  26. "Lebdeći profit/gubitak (Floating profit/loss)" – neodređen profit/gubitak svih otvorenih trgovina po trenutnim deviznim stopama u sadašnjem trenutku.
  27. "Okolnosti viših sila (Force majeure circumstances)" – događaji koji ne mogu biti predviđeni ili sprečeni kao što su:
   1. prirodne nepogode;
   2. ratovi;
   3. teroristički napadi;
   4. akcije vlade, akcije izvršne i zakonodavne vlasti;
   5. hakerski napadi i druge nelegalne aktivnosti usmerene ka serverima.
  28. "Slobodna margina (Free margin)" – sredstva trgovačkog računa koja se mogu koristiti za otvaranje novih trgovina. Izračunava se prema formuli: kapital - margina.
  29. "Grafikon (Graph)" je protok kvota ilustrovan grafički. On prikazuje vrh svake linije/sveće koji je najviša cena ponude u određenom periodu; najniže vrednosti ili najmanju cenu ponude; cenu zatvaranja ili poslednje ponude svake linije/sveće i cenu otvaranja ili prve ponude svake linije/sveće.
  30. "Hedžovana margina (Hedged margin)" – garancija novčanog pokrića koju zahteva diler za otvaranje i održavanje trgovine. Za svaki instrument ona je navedena posebno u specifikaciji.
  31. "Početna margina (Initial margin)" – pokriće u novcu koje zahteva diler za otvaranje trgovine. Za svaki instrument vrednost je određena u specifikaciji.
  32. "InstaForex-ov sajt (InstaForex website)" je zvanični sajt InstaForex brokera dostupan na sledećoj adresi: https://www.instaforex.com/rs/
  33. "Instrument (Instrument)" – valutni par ili CFD (ugovor za razliku).
  34. "Poluga/Prednost (Leverage)" – odnos sume pokrića korišćene u trgovini i obima trgovine: 1:100, 1:200. Poluga 1:200 znači da je za otvaranje trgovačkog naloga potrebno posedovanje trgovačkog računa sa sumom depozita koja je 200 puta manja od sume trgovine koja će biti otvorena.
  35. "Zaključavanje (Lock)" – pozicije kupovine i prodaje istog obima koje su otvorene za isti instrument na istom računu.
  36. "Margina zaključavanja (Lock margin)" je suma pokrića koju zahteva diler za otvaranje i održavanja zaključenih pozicija. Ona je za svaki instrument navedena u specifikaciji.
  37. "Kupovina (Long)" – kupovina instrumenta uz nadu da će se njegova cena povećati. Vezano za valutni par kupovina osnovne valute korišćenjem kvotne valute.
  38. "Lot (Lot)" – jedinica mere količine deonica, robe, osnovne valute koja se koristi u trgovačkoj platformi.
  39. "Veličina lota (Lot size)" – količina sredstava, robe, osnovne valute po jednom lotu, definisana u specifikaciji.
  40. "Nivo margine (Margin level)" – odnos kapitala i potrebne margine (u procentima), izračunava se po formuli: (kapital/margina)*100%.
  41. "Poziv za marginu (Margin call)" – stanje trgovačkog računa kada diler ima pravo ali nije u obavezi da zatvori sve otvorene trgovine korisnika zbog nedostatka sredstava (slobodna margina). Nivo margine kada dolazi do "poziva za marginu" naveden je u ovom Sporazumu.
  42. "Trgovanje na margini (Margin trading)" – trgovanje pri kojem se koristi poluga; Korisnik ima mogućnost da otvori trgovine čija je vrednost mnogo veća od sume ličnih sredstava Korisnika ukjlučenih u trgovinu.
  43. "Otvaranje tržišta (Market open)" – početak trgovačke sesije nakon vikenda, praznika ili vremenskog intervala između trgovačkih sesija.
  44. "Neophodna margina (Necessary margin)" – suma novca potrebna za održavanje otvorenih pozicija. Ona je navedena na stranici specifikacije ugovora.
  45. "Netrgovačka operacija (Non-trading operation)" – operacija dopune trgovačkog računa (ili povlačenja novca sa trgovačkog računa) ili operacija prebacivanja (vraćanja) kredita.
  46. "Stanje normalnog tržišta (Normal market conditions)" – stanje tržišta kada:
   1. nema značajnih prekida u isporuci kvota u trgovačkoj platformi;
   2. nema brzih kretanja cena;
   3. nema znatih skokova u ceni.
  47. "Normalno tržište (Normal market)" – vidi "Uslovi normalnog tržišta (Normal market conditions)".
  48. "Očigledne greške (Obvious error)" – dileri otvaraju/zatvaraju pozicije Korisnika ili izvršavaju bilo koji nalog po ceni koja se dosta razlikuje od cene instrumenta u protoku kvota u trenutku izvršenja ili je druga aktivnost ili neaktivnost dilera dovela do pogrešne procene tržišne cene u određenom vremenskom trenutku.
  49. "Jaz na otvaranju (Opening gap)" je situacija kada je jedna od sledećih izjava tačna:
   1. ponuda na otvaranju tržišta je veća od potražnje na zatvaranju tržišta;
   2. potražnja na otvaranju tržišta je niža od ponude na zatvaranju tržišta.
  50. "Nalog (Order)" – instrukcija Korisnika poslata dileru za otvaranje/zatvaranje trgovine jednom kada cena dostigne nivo naloga ili za postavljanje, brisanje ili promenu nivoa naloga.
  51. "Nivo naloga (Order level)" – cena navedena u nalogu.
  52. "Otvorena pozicija (Open position)" je ishod prvog dela potpuno izvršene transakcije. Kada otvara poziciju, Korisnik preuzima sledeće obaveze:
   1. da izvrši drugi deo transakcije (kupovinu/prodaju) iste količine;
   2. da održi kapital ne manjim od 30% neophodne margine.
  53. "Nalog na čekanju (Pending order)" – Korisnik zahteva da diler otvori trgovinu onda kada cena dostigne određeni nivo.
  54. "Pipovi (Pips)" - najmanje jedinice cene za neku stranu valutu. Često se nazivaju i "poeni(points)".
  55. "Cena koja prethodi netržišnoj kvoti (Price prior to non-market quoting)" je cena zatvaranja minutne linije koja prethodi minutnoj liniji netržišne kvote.
  56. "Raskorak u ceni (Price gap)" – jedna od sledećih situacija:
   1. trenutna ponuda je veća od prethodne potražnje;
   2. trenutna potražnja je niža od prethodne ponude.
  57. "Kvotna valuta (Quote currency)" je druga valuta u simbolu valutnog para koju koristi Korisnik za prodaju ili kupovinu osnovne valute.
  58. "Baza podataka kvota (Quotes data base)" – podaci o kvotama svih valuta.
  59. "Kvotiranje (Quoting)" je proces pružanja protoka cena valuta u realnom vremenu Korisniku kako bi izvršio trgovinu.
  60. "Cena (Rate)" –
   1. za valutni par: cene jedinice osnovne valute izražena preko cene kvotne valute;
   2. za CFD: cena jedinice osnovnog sredstva izražena u novcu.
  61. "Pravi depozit (Real deposit)" je razlika između uplaćenih depozita i povučenih suma sa trgovačkog računa Korisnika za period za koji se daje izveštaj.
  62. "Log fajl servera (Server log file)" je fajl koji kreira server koji beleži sve zahteve i naloge koje je diler primio od Korisnika, uključujući ishod obrade sa tačnošću od 1 sekunde.
  63. "Server (Server)" je softver MetaTrader Server 4.xx koji obrađuje sve naloge i zahteve Korisnika, pruža podatke o trgovinama tržišta finansija u realnom vremenu (količinu određuje Kompanija), uzimajući u obzir međusobne obaveze Korisnika i dilera uz poštovanje uslova i ograničenja.
  64. "Kratka pozicija (Short position)" – prodaja instrumenta uz izglede da cena opadne. U pogledu valutnih parova: kada se osnovna valuta prodaje korišćenjem kvotne valute.
  65. "Šiljak (Spike)" – cena kvote koja ispunjava sledeće uslove:
   1. postojanje značajnog jaza cene;
   2. kratkotrajno vraćanje cene na početni nivo stvara jaz u ceni;
   3. bez brzih kretanja cene pre ove cene kvote;
   4. nema makroekonoskih događaja i/ili vesti od strane korporacija koje znatno utiču na cenu instrumenta u trenutku proboja ove kvote.
   5. Kompanija ima pravo da ukloni informacije vezane za nemarketinške kvote (šiljak) iz baze podataka kvota na serveru.
  66. "Spred (Spread)" – razlika između ponude i potražnje (u pipovima).
  67. "Protok kvota u realnom vremenu (Streaming real-time quotes)" – niz kvota za svaki instrument koji se uvozi i pregleda u trgovačkoj platformi, mehanizam kojim diler obezbeđuje kvote Korisniku, vidljiv u realnom vremenu, čijim korišćenjem Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost da pošalje naloge dileru za izvršenje trgovine.
  68. "Prekid (Stop out)" – nalog koji server kreira za prisilno zatvaranje pozicije.
  69. "Zamena (Swap)" – uplata koja se uzima za održavanje pozicije otvorenom tokom noći. Može biti pozitivna ili negativna. Tabela sa određenim vrednostima swap-a za svaki instrument nalazi se na zvaničnom sajtu InstaForex-a. U trenutku revizije sadašnjeg Sporazuma informacije su dostupne na https://www.instaforex.com/rs/specifications.php.
  70. "Prekid praćenja (Trailing stop)" je algoritam za upravljanje naloga za prekid gubitka - stop loss (SL):
   1. ukoliko profit otvorene pozicije ne premašuje nivo prekida praćenja, ne preduzimaju se nikakve aktivnosti;
   2. kada profit otvorene pozicije premaši nivo prekida praćenja serveru se šalje nov nalog za SL na udaljenost koja razdaljinu za prekid praćenja postavlja na vrednost trenutne cene;
   3. čim interval između SL naloga i kvote premaši prekid praćenja, server će promeniti nivo naloga tako da razlika između naloga i trenutne cene bude jednaka prekidu praćenja.
   4. Prekid praćenja je u funkciji kada je Korisnički terminal pokrenut, povezan sa mrežom i uspešno autorizovan od strane servera.
  71. "Sporo tržište (Thin market)" – stanje tržišta kada se u trgovačku platformu uvozi manje kvota nego inače u značajnom vremenskom periodu. Po pravilu, ovaj tip stanja na tržištu se javlja tokom Božićnih praznika, državnih praznika u G7 zemljama i između 11:00 p.m. - 3:00 a.m. (GMT+2) itd.
  72. "Ulaznica/tiket (Ticket)" – jedinstveni identifikacioni broj koji se dodeljuje poziciji ili nalogu na čekanju u okviru trgovačke platforme.
  73. "Vrednost prekida praćenja (Trailing stop value)" – vrednost parametra "prekid praćenja" koju postavlja Korisnik.
  74. "Vreme trgovačke platforme (Trading platform time)" – vremenska zona u kojoj se registruju događaji u log fajlu servera. U trenutku objave ovog Sporazuma ona je GMT+2.
  75. "Obim operacije trgovanja (Trading operation size)" – broj lotova pomnožen sa veličinom lota.
  76. "Stanje na tržištu različito od normalnog (Market conditions that differ from normal ones)" – sporo tržište ili brzo tržište.
  77. "Trgovačka operacija/trgovina (Trading operation/trade)" je kupovina/prodaja instrumenta koju vrši Korisnik.
  78. "Trgovačka platforma/terminal (Trading platform/terminal)" – skup softvera i tehničkih mogućnosti koji podržava prijem informacija o trgovinama na finansijskim tržištima u realnom vremenu, izvršava trgovačke operacije, uzima u obzir međusobne obaveze Korisnika i dilera i sprovodi praćenje uslova i ograničenja. U pojednostavljenom obliku u svrhu ovog Sporazuma sastoji se iz "servera" i "Korisničkog terminala".
  79. "Trgovački račun (Trading account)" – jedinstveni lični dnevnik svih operacija zabeleženih preko trgovačke platforme, gde su označene izvršene zatvorene transakcije, otvorene pozicije, netržišne operacije i nalozi.
  80. Ovaj Sporazum između Korisnika i Kompanije definiše uslove korišćenja svih usluga koje nudi Kompanija i ostala ovlašćena treća lica koja pružaju usluge, uključujući korišćenje servisa sa ciljem vršenja transakcija preko trgovačkog računa Korisnika.
 2. Usluge Kompanije.
  1. Definicija usluga Kompanije.
   1. Usluge Kompanije su svi interaktivni programi ili servisi koje nudi Kompanija i koji omogućavaju Korisniku da:
    - bude povezan sa Kompanijom ili ovlašćenim trećim licima koja pružaju usluge;
    - dobija informacije i kvote od Kompanije ili ovlašćenih trećih lica koja pružaju;
    - vrši trgovanje na finansijskom tržištu preko trgovačkog terminala Kompanije MetaTrader 4.0 (softver) koji uključuje elektronski transfer podataka koje Korisnik podnosi Kompaniji koristeći lični računar povezan preko modema ili nekog drugog uređaja za pristup mreži za transfer fajlova dodeljenoj od strane Kompanije.
   2. Potpisujući ovaj Sporazum Korisnik je saglasnan da je upoznat sa pravilima komunikacije i saglasan je da on može dati instrukcije jedino preko telefona ili Korisničkog terminala za trgovanje.
   3. Usluge Kompanije uključuju set informativnog softvera "MetaTrader 4.0", sredstva tehničke analize i usluge pružanja informacija od trećih lica zajedno sa servisima Kompanije.
   4. Korisnik je saglasan da Kompanija zadržava pravo da bez prethodne najave promeni, doda, preimenuje ili ostavi nepromenjene usluge Kompanije koje se pružaju u uslovima ovog Sporazuma. Korisnik takođe daje saglasnost da se Sporazum primenjuje na usluge koje mogu biti promenjene, dodate ili preimenovane u budućnosti uz usluge koje Korisnik trenutno dobija.
   5. U vezi sa trgovanjem Korisnika, Kompanija jedino izvršava naloge Korisnika ne pružajući upravljanje fondovima ili preporuke. Kompanija izvršava upite ili naloge Korisnika bez obzira na karakter trgovine čak i ukoliko oni nisu profitabilni za Korisnika.
   6. Osim za slučajeve opisane u ovom Sporazumu, Kompanija nije dužna da:
    - prati i obaveštava Korisnika o statusu trgovina;
    - zatvara otvorene pozicije Korisnika;
    - vrši pokušaje izvršenja naloga Korisnika koristeći kvote koje se razlikuju od kvota prikazanih u trgovačkoj platformi "MetaTrader 4.0".
   7. Usluge Kompanije ne obuhvataju pružanje preporuka i podataka za motivisanje Korisnika na vršenje trgovine. U nekim slučajevima, Kompanija zadržava pravo da Korisniku pruži informacije, preporuke i savete; u tom slučaju Kompanija ne snosi odgovornost za ishode i efikasnost takvih aktivnosti. Kompanija zadržava pravo da otkaže ili zatvori bilo koju poziciju Korisnika pod uslovima koje propisuje ovaj Sporazum. Za sve trgovine Korisnika koje su posledica netačnih informacija ili grešaka su odgovorne obe strane, Korisnik i Kompanija.
 3. Osnovni principi.
  1. Obrada naloga Korisnika.
   1. Za izvršavanje trgovine koristi se kvotni mehanizam "Trenutno izvršenje".
   2. Upiti i nalozi Korisnika se obrađuju po sledećoj šemi:
    - Korisnik napravi upit ili nalog a njegova tačnost se proverava u Korisničkom terminalu;
    - Korisnički terminal prosleđuje upit ili nalog serveru;
    - server prima nalog Korisnika i proverava njegovu tačnost a zatim trgovački terminal prikazuje poruku "server je prihvatio zahtev";
    - kada upit ili nalog Korisnika bude obrađen server šalje ishod trgovačkom terminalu Korisnika nazad;
    - pod uslovom da postoji neprekidna veza između Korisničkog terminala i servera, Korisnički terminal prima rezultat upita ili izvršenja naloga od dilera.
   3. Korisnik može pokušati da otkaže ranije poslat zahtev (koji je na čekanju); međutim, Kompanija ne garantuje uspešno izvršenje tog pokušaja.
   4. Vreme potrebno za izvršenje upita ili naloga zavisi od kvaliteta konekcije između Korisničkog terminala i servera Kompanije, kao i od uslova tržišta. U normalnim tržišnim uslovima uglavnom je potrebno od 1 do 5 sekundi za obradu upita ili naloga. U uslovima tržišta različitim od normalnih vreme obrade može biti produženo i na 10 do 15 sekundi.
   5. Server Kompanije može otkazati nalog Korisnika u sledećim slučajevima:
    - kada je na otvaranju tržišta primljena poruka "Nema cene", u slučaju da Korisnik pošalje upit pre nego što je prva kvota uvezena u trgovačku platformu;
    - kada Korisnik nema dovoljno sredstava za otvaranje nove pozicije;
    - kada su uslovi na tržištu drugačiji od normalnih.
  2. Trgovačke operacije.
   1. Valuta se prodaje po ceni ponude. Valuta se kupuje po ceni potražnje.
  3. Najmanja veličina trgovine.
   1. Za vrste trgovačkih računa Standard i Eurica sa bilansom i/ili sredstvima u vrednosti od 100.000,00$ (sto hiljada USD) ili ekvivalentu u drugoj valuti može postojati ograničenje najmanje veličine pozicije u vrednosti od 1 InstaForex lota (ili 1 USD po pipu). Za račune od 10.000,00$ (deset hiljada USD) ili ekvivalentu u drugoj valuti po sopstvenom nahođenju Kompanije može postojati ograničenje najmanje vrednosti operacije od 0,1 InstaForex lota (ili 0,1 USD po 1 pipu). Za trgovačke račune sa bilansom preko 10.000$ i preko 100.000$ minimalna veličina InstaForex lota može biti postavljena proporcionalno bilansu prema odluci Kompanije.
   2. Ukoliko ukupna suma otvorenih pozicija Korisnika premaši sledeće sume osnovne valute, Kompanija zadržava pravo ograničenja najveće poluge.
    - za sume preko 5.000.000$ (pet miliona) na 1:100;
    - za sume preko 20.000.000$ (dvadeset miliona) na 1:50.
    Kompanija zadržava pravo da u nekim slučajevima prilikom otvaranja naloga u ForexCopy sistemu, uzme u obzir ukupan obim otvorenih trgovina na računima svih pratilaca ForexCopy trgovca, u cilju primene već pomenutih ograničenja na ovim računima. Uz to se nivo prekida koji je naveden u klauzuli 3.15 ovog Sporazuma može promeniti za 50% zbog svih pratilaca datog trgovca.
    Kompanija zadržava pravo da selektivno primeni gorepomenuta ograničenja.
  4. Spredovi.
   1. U slučaju kada nema vanrednih situacija, Kompanija koristi fiksni spred koji je naveden na zvaničnom sajtu Kompanije. Da biste se upoznali sa trenutnim spredovima posetite: https://www.instaforex.com/rs/specifications.php
   2. Prenošenje pozicije u sledeći dan. Kada se pozicija prenese u sledeći dan swap se obračunava za otvorenu poziciju počevši od 23:59:30. Da biste se upoznali sa trenutnim swap-ovima, molimo Vas da posetite: https://www.instaforex.com/rs/specifications.php. Za noć između srede i četvrtka obračunava se trostruki swap.
  5. Promena i dopuna uslova trgovanja.
   1. Kompanija ima pravo da menja zahtevanu marginu, spredove, oblik izvršenja naloga i ostale uslove trgovanja u skladu sa nacionalnim i međunarodnim praznicima uz obaveštavanje Korisnika 5 radnih dana unapred. U tom slučaju, sve promene će se primeniti na već otvorene trgovine i na nove pozicije.
  6. Zatvaranje CFD pozicije.
   1. Ukoliko na trgovačkom računu postoje otvorene pozicije na dan (ili dan posle) objave ekonomske statistike kompanije koja je izdala CFD, ili neki drugi događaj koji može imati veliki uticaj na cenu deonice, Kompanija zadržava pravo da zatvori poziciju koristeći poslednju tržišnu cenu na zatvaranju trgovačke sesije. U tom slučaju, ovo je praćeno ponovnim otvaranjem trgovine po jednoj od tržišnih kvota u toku prvih 5 minuta nakon otvaranja sesije.
  7. Otvaranje pozicije.
   1. Da bi se otvorila pozicija potrebno je da nalog bude poslat sa trgovačkog terminala na server Kompanije. Sledeći parametri naloga su obavezni:
    - instrument;
    - veličina pozicije (u lotovima).
   2. Lista instrumenata dostupnih za vršenje trgovine korišćenjem oblika "Trenutno izvršenje" objavljeno je na zvaničnom sajtu Kompanije u odeljku "Trgovački instrumenti" (https://www.instaforex.com/rs/specifications.php).
  8. Kompanija je dužna da obavesti Korisnika 7 dana pre promene liste trgovačkih instrumenata.
   1. Da bi otvorio Kupi/Prodaj poziciju Korisnik treba da pošalje nalog koristeći Korisnički terminal.
    -Da bi otvorio poziciju kupovine u prozoru naloga Korisničkog terminala Korisnik treba da klikne "Buy", čime se nalog šalje serveru.
    -Da bi otvorio poziciju prodaje u prozoru naloga Korisničkog terminala Korisnik treba da klikne "Sell", čime se nalog šalje serveru.
  9. Izvršenje Korisničkih naloga za otvaranje pozicije.
   1. Ukoliko je veličina slobodne margine dovoljna za otvaranje pozicije, pozicija će biti otvorena. Novi nivo slobodne margine biće automatski podešen.
   2. U slučaju da veličina slobodne margine nije dovoljna za otvaranje pozicije, pozicija neće biti otvorena i poruka o nedovoljnim sredstvima pojaviće se u prozoru naloga.
   3. Ukoliko u trenutku kada server izvršava nalog ili upit Korisnika dođe do promene kvote, server će ponuditi novu cenu Kupovine/Prodaje. U tom slučaju pojaviće se novi prozor "Requote" sa novim cenama. Ukoliko je Korisnik saglasan sa izvršenjem operacije po novoponuđenoj ceni potrebno je da klikne na "OK" tab u "Requote" prozoru u roku od 3 sekunde.
   4. Nalog Korisnika za otvaranje pozicije smatra se izvršenim a pozicija otvorenom kada je odgovarajući log fajl servera dopunjen novim zapisom. Svaka nova pozicija dobiće ulaznicu sa sledećim brojem.
  10. Zatvaranje pozicije.
   1. Da bi zatvorio poziciju u Korisničkom terminalu Korisnik treba da navede sledeće parametre:
    - ulaznicu pozicije koju zatvara,
    - veličinu pozicije.
   2. Da bi zatvorio poziciju, Korisnik treba da klikne na ikonicu "Close position" u nalogu trgovačkog terminala.
  11. Izvršenje Korisničkog naloga za zatvaranje pozicije.
   1. Ukoliko u trenutku kada server izvršava nalog/upit Korisnika dođe do promene kvote, server će ponuditi novu cenu Kupovine/Prodaje. U tom slučaju pojaviće se novi prozor "Requote" sa novim cenama. Ukoliko je Korisnik saglasan sa izvršenjem operacije po novoponuđenoj ceni potrebno je da klikne na "OK" tab u "Requote" prozoru u roku od 3 sekunde.
   2. Nalog za zatvaranje pozicije Korisnika se smatra izvršenim a pozicija zatvorenom kada se odgovarajući zapis pojavi u log fajlu servera.
  12. Opis naloga dostupnih u InstaTrader trgovačkom terminalu:
   1. Vrste naloga:
    "Buy Stop" (prekid kupovine) podrazumeva otvaranje pozicije kupovine po ceni većoj od aktuelne cene u trenutku postavljanja naloga;
    "Sell Stop" (prekid prodaje) podrazumeva otvaranje pozicije prodaje po ceni manjoj od aktuelne cene u trenutku postavljanja naloga;
    "Buy Limit" (ograničenje kupovine) podrazumeva otvaranje pozicije kupovine po ceni nižoj od aktuelne cene u trenutku postavljanja naloga;
    "Sell Limit" (ograničenje prodaje) podrazumeva otvaranje pozicije prodaje po ceni višoj od aktuelne cene u trenutku postavljanja naloga.
   2. Za zatvaranje pozicije koriste se sledeći nalozi:
    "Stop Loss" (prekid gubitka) podrazumeva zatvaranje pozicije otvorene ranije po ceni koja je manje profitabila za Korisnika ukoliko se uporedi sa cenom u trenutku postavljanja naloga;
    "Take Profit" (ostvari profit) podrazumeva zatvaranje prethodno otvorene pozicije po ceni koja je profitabilnija za Korisnika ukoliko se uporedi sa cenom u trenutku postavljanja naloga.
   3. Korisnik ima pravo da promeni ili ukloni sve naloge na čekanju ukoliko oni još uvek nisu aktivirani.
  13. Izvršenje naloga.
   1. Nalog će biti na čekanju za izvršenje u sledećim situacijama:
    - nalog za Prekid prodaje dolazi na red za izvršenje u trenutku kada cena ponude u protoku kvota bude niža ili jednaka nivou naloga;
    - nalog za Prekid kupovine dolazi na red za izvršenje u trenutku kada cena potražnje u protoku kvota dostigne ili premaši nivo naloga;
    - nalog za Ograničenje prodaje dolazi na red za izvršenje u trenutku kada cena ponude u protoku kvota dostigne ili premaši nivo naloga;
    - nalog za Ograničenje kupovine dolazi na red za izvršenje u trenutku kada cena potražnje u protoku kvota bude niža ili jednaka nivou naloga;
    - nalog za Ostvarivanje profita za otvorenu poziciju kupovine dolazi na red za izvršenje kada cena ponude u protoku kvota premaši ili bude jednaka nivou naloga;
    - nalog za Prekid gubitka za otvorenu poziciju kupovine se aktivira kada cena ponude u protoku kvota bude niža ili jednaka nivou naloga;
    - nalog za Ostvarivanje profita za otvorenu poziciju prodaje aktivira se kada cena potražnje u protoku kvota bude niža ili jednaka nivou naloga;
    - nalog za Prekid gubitka za otvorenu poziciju prodaje aktivira prodaju kada cena potražnje u protoku kvota premaši ili bude jednaka nivou naloga.
   2. U slučaju skokova/padova (jaza) cene nalazi se izvršavaju prema sledećim pravilima:
    - nalozi na čekanju, kod kojih nivo otvaranja ili nivo Ostvarivanja profita upadnu u jaz cene, biće otkazani uz komentar [canceled/gap];
    - nalog za Ostvarivanje profita čiji se nivo nalazi u okviru jaza cene izvršavaju se po ceni koja je postavljena nalogom;
    - nalog za Prekid gubitka koji je u okviru jaza cene izvršava se po prvoj ceni primljenoj nakon jaza i biće označen komentarom [sl/gap];
    - nalozi za Prekid kupovine i Prekid prodaje na čekanju izvršavaju se po prvoj ceni primljenoj nakon jaza cene, uz prikaz komentara [started/gap];
    - nalozi za Ograničenje kupovine ili Ograničenje prodaje na čekanju izvršavaju se po postavljenoj ceni i označeni su komentarom [started/gap].
    U nekim slučajevima, kada su jazovi cene mali, nalozi mogu biti izvršeni na uobičajen način, u skladu sa cenama postavljenim u nalogu.
   3. Kada nalog na čekanju dođe na red za izvršenje i veličina slobodne margine nije dovoljna za otvaranje naloga, nalog će biti automatski obrisan uz komentar "canceled by dealer".
  14. Vreme važenja i postavljanje naloga, parametri, pravila postavljanja naloga.
   1. Korisnik jedino može postavljati, uklanjati ili menjati naloge kada je trgovina odabranog instrumenta dozvoljena. Satnica za trgovanje svakim instrumentom navedena je na https://www.instaforex.com/rs/specifications.php.
   2. Kada postavlja nalog na čekanju, Korisnik treba da pruži sledeće podatke:
    - instrument;
    - veličina pozicije (obim);
    - vrsta naloga (Prekid kupovine, Prekid prodaje, Ograničenje kupovine, Ograničenje prodaje);
    - nivo cene po kojoj će nalog biti postavljen.
   3. Kada nalog na čekanju pokuša da bude izvršen, server automatski proverava stanje na trgovačkom računu da bi video da li je slobodna margina dostupna. Nova pozicija se dodaje na listu otvorenih pozicija i izračunavaju se zbirna pozicija i slobodna margina Korisnika.
   4. U uslovima normalnog tržišta server izvršava nalog prema postavljenoj ceni bez klizanja (omaške).
   5. Nalog se smatra izvršenim onda kada je zabeležen u log fajlu servera.
   6. Korisnik je saglasan da njegov račun bude podvrgnut dodatnom ispitivanju od strane stručnjaka, ukoliko se otkrije da je metoda trgovanja Korisnika obuhvatala otvaranje i zatvaranje zaključanih pozicija u intervalu manjem od 5 minuta između njih. U skladu sa ishodnom dodatne istrage Kompanija zadržava pravo da ispravi ukupnu sumu ishoda trgovine takvih naloga Korisnika.
  15. Prisilno zatvaranje pozicija.
   1. Kada je nivo margine Korisničkog računa manji od 30%, aktivira se poziv za marginu. Kompanija ima pravo, međutim, nije u obavezi da zatvori poziciju Korisnika. Kompanija odlučuje da li će zatvoriti poziciju ili ne.
   2. Ukoliko je stanje (kapital) trgovačkog računa manji od 10% margine potrebne za održavanje pozicije otvorenom, Kompanija zadržava pravo da prisilno zatvori poziciju Korisnika bez prethodnog obaveštenja.
   3. Server vrši kontrolu trenutnog stanja računa. U slučaju prekršaja uslova opisanih u klauzuli 3.15.2 ovog Sporazuma server će napraviti nalog za prisilno zatvaranje pozicije (stop out). Stop out se izvršava po tržišnoj ceni prema opštim redosledom naloga Korisnika. Prisilno zatvaranje pozicije se beleži u log fajlu servera kao "stop out".
   4. U slučaju kršenja uslova opisanih u klauzuli 3.15.2 ovog Sporazuma a Korisnik ima nekoliko otvorenih pozicija prvo će biti zatvorena pozicija sa najvećim lebdećim gubitkom.
   5. Ukoliko je u uslovima normalnog tržišta zadnja pozicija trgovačkog računa zatvorena, Kompanija može obezbediti bilans u opsegu od 0% do 10% margine potrebne za održavanje ove poslednje prisilno zatvorene pozicije. Kompanija zadržava pravo da povrati negativni bilans jednog od računa Korisnika na uštrb sredstava dostupnih na drugom trgovačkom računu Korisnika.
   6. Može postojati kašnjenje u automatskom zatvaranju naloga u procesu prisilnog zatvaranja pozicije. Ovo kašnjenje može biti razlog zatvaranja pozicije po ceni povoljnijoj od cene u trenutku početka zatvaranja naloga. Status računa u trenutku zatvaranja transakcije od strane "stop out-a" prikazan je u komentaru naloga, gde su navedeni procenti slobodne margine, bilansa računa i nivoa margine. Zatvaranje naloga po ceni koja je povoljnija za Korisnika od nivoa "stop out-a", ne može se smatrati razlogom za spor od strane Korisnika. Zatvaranje pozicije po ceni koja je manje povoljna za Korisnika od nivoa "stop out-a" može se smatrati razlogom za prigovor od strane Korisnika.
   7. Prihvatanjem ovog Sporazuma, Strane su saglasne da se radno vreme tržišta ponedeljak 00:00 - petak 23:59 – menja dva puta godišnje zbog prebacivanja na letnje računanje vremena u Evropi i obrnuto, poslednje nedelje u martu i poslednje nedelje u oktobru respektivno.
   8. Najveći broj istovremeno otvorenih transakcija nije ograničen. Ipak, Kompanija, po sopstvenom nahođenju, zadržava pravo mogućnosti uvođenja obaveznih ograničenja broja otvorenih naloga.
 4. Uplaćivanje/povlačenje novca.
  1. Povlačenje sredstava sa Korisničkog trgovačkog računa.
   1. Korisnik povlači novac sa trgovačkog računa preko sistema plaćanja, omogućenim za povlačenje u Korisničkom Kabinetu zvaničnog sajta Kompanije.
   2. Sa trgovačkih računa, koji su dopunjeni preko elektronskih sistema plaćanja, povlačenje novca putem bankarskog valutnog transfera koristeći bankarske podatke vlasnika trgovačkog računa je moguće uz saglasnost Kompanije.
   3. Koristeći elektronske sisteme plaćanja, povlačenje je moguće izvršiti samo preko istog sistema plaćanja sa istim podacima računa (valuta, broj računa), sa kojeg je i depozit uplaćen. U slučaju da je trgovački račun dopunjavan preko više sistema plaćanja korišćenjem različitih novčanika u različitim valutama, povlačenje je moguće samo na proporcionalnoj osnovi.
   4. Ukoliko je Korisnik promenio podatke u okviru sistema plaćanja neophodno je da obavesti Kompaniju slanjem popunjenog F1 obrasca uz skeniranu kopiju ličnog dokumenta Odeljenju za finansije Kompanije. U suprotnom, Kompanija zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za povlačenje koji koristi nove lične podatke.
   5. Povlačenje se izvršava u unapred određenom roku koji se razlikuje za svaki sistem plaćanja; međutim, u nekim slučajevima vreme za povlačenje može biti produženo i do 5 radnih dana osim za slučajeve opisane u klauzuli 9.1.4 ovog Sporazuma.
   6. Povlačenje sredstava primljenih putem InstaWallet-a na spoljne sisteme plaćanja je moguće 5 dana nakon dopune trgovačkog računa.
    Za povlačenje novca uplaćenog preko InstaWallet sistema naplaćuje se sledeća provizija:
    - 2% sume povlačenja, ukoliko postoji velika trgovačka aktivnost trgovačkog računa koji se dopunjava preko InstaWallet sistema a različiti sistemi plaćanja se koriste za uplatu depozita i povlačenje sa InstaWallet-a;
    - 5% sume povlačenja, ukoliko postoji slaba trgovačka aktivnost na trgovačkom računu a različiti sistemi plaćanja se koriste za uplatu depozita i povlačenje sa InstaWallet-a;
    - bez provizije, ukoliko se koristi isti sistem plaćanja za depozit i povlačenje sa InstaWallet-a.
    Odeljenje za finansije odlučuje o stepenu trgovačke aktivnosti na trgovačkom računu i određuje opisane provizije za povlačenje po sopstvenom nahođenju.
   7. Ukoliko se otkrije razmena valuta između sistema plaćanja Kompanija zadržava pravo da naplati dodatnu proviziju za usluge razmene.
   8. Ukoliko se valuta depozita razlikuje od valute računa, Kompanija koristi srednji kurs prilikom obrade zahteva za povlačenje. Srednji kurs se određuje prema kursevima i obimima depozita.
  2. Dopuna sredstava trgovačkog računa Korisnika se može vršiti preko svih načina navedenih na sajtu Kompanije.
   1. Korisnik je saglasan sa mogućnošću kašnjenja prilikom uplate sredstava na trgovački račun u slučaju grešaka u radu softvera.
   2. Kompanija je dužna da sumu uplati na trgovački račun Korisnika u slučaju otkrivanja softverskih grešaka koje se uzrokovale kašnjenje u automatskoj uplati sredstava, pod uslovom da je Korisnik obavesti o kašnjenju.
  3. Nadoknada za sredstva neiskorišćena/nepotrošena u trgovini.
   1. Sve vrste aktivnih računa podležu godišnjoj nadoknadi za raspoloživa sredstva od 5%. Godišnja stopa nadoknade od 5% se obračunava na osnovu proseka slobodnih sredstava za tekući mesec i pridodaje se sredstvima na trgovačkom računu u dva koraka: 2% na kraju svakog meseca i 3% u toku prve nedelje meseca nakon obračunatog meseca. (Nadoknada se isplaćuje samo za aktivne račune. Za neaktivne račune se obračunava godišnja stopa nadoknade od 2%).
   2. U slučaju da Korisnik prekrši uslove ovog Sporazuma, Kompanija zadržava pravo da ne isplati nadoknadu za raspoloživa sredstva i da u potpunosti obustavi isplatu prethodne nadoknade.
   3. Isplata mesečne IR nagrade za slobodna sredstva je deo promotivne kampanje Kompanije i njen cilj je stimulacija aktivnosti korisnika. Svaki Korisnik je saglasan i prihvata činjenicu da nijedan član grupacije kompanija Instant Trading Ltd. nije banka i da isplaćena IR nadoknada ne predstavlja bankarsku nadoknadu. U slučaju slabije aktivnosti trgovanja na korisničkom trgovačkom računu Kompanija zadržava pravo da smanji sumu IR za taj račun ili u potpunosti otkaže IR nagradu, uključujući i ukupnu sumu ranije isplaćenih IR nagrada, u slučaju otkrivanja neodgovarajuće upotrebe računa uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada trgovački račun nije korišćen za potrebe trgovanja tokom dužeg vremenskog perioda.
    Trgovačka aktivnost se smatra slabom kada zbirni obim zatvorenih trgovina na saradničkom računu za period obračuna ne premašuje količinu tržištnih lotova, jednak 0.1% prosečnog iznosa raspoloživog kapitala označenog u USD. Za 1.000USD na računu obim je 1 tržišni lot ili 10 InstaForex-ovih lotova.
  4. Provizije za uplatu depozita/povlačenje.
   1. Za dopunu trgovačkog računa Kompanija u potpunosti ili delimično kompenzuje sumu provizija koju naplaćuju sistemi plaćanja kao što je navedeno na https://secure.instaforex.com/en/deposit.aspx. U slučaju otkrivanja zloupotrebe ovog servisa Kompanija zadržava pravo da odbije proviziju sa trgovačkog računa Korisnika.
 5. Redosled razmatranja i rešavanje zahteva u slučaju spornih situacija.
  1. Kada dođe do sporne situacije Korisnik je dužan da Kompaniji uputi zahtev za razrešenje situacije (prigovor). Zahtevi se primaju u roku od dva radna dana od datuma javljanja osnove za njihovo upućivanje.
  2. Prigovor se šalje Odeljenju za operacije trgovanja u obliku e-pisma na dealer@instaforex.com. Zahtev ne podleže mogućnosti objave sve do završetka postupka istrage.
   Prigovori upućeni na drugi način neće biti razmatrani.
  3. Kompanija će razmotriti zahtev Korisnika u roku od najviše 10 radnih dana:
   Ukoliko prigovor Korisnika bude uvažen, Kompanija će ga prihvatiti i uplatiti sredstva na trgovački račun Korisnika u roku od jednog radnog dana.
   U slučaju javljanja spornih situacija koje nisu obuhvaćene ovim Sporazumom, Kompanija ih razrešava na osnovu opšteprihvaćene prakse tržišta i unutrašnje politike.
  4. Prigovor Korisnika mora da sadrži:
   - puno ime i prezime;
   - broj trgovačkog računa;
   - datum i vreme javljanja spornog slučaja;
   - sporni slučaj i tiket naloga;
   - opis prigovora, bez emotivne konotacije.
  5. Kompanija zadržava pravo odbacivanja prigovora u sledećim slučajevima:
   - ako prigovor nije u skladu sa klauzulama 5.1, 5.2, 5.4.;
   - ukoliko prigovor sadrži nepristojne reči i/ili vređa Kompaniju ili njene službenike;
   - ukoliko prigovor sadrži pretnje upućene Kompaniji ili njenim službenicima;
   - ukoliko Korisnik preti da ukalja ugled Kompanije preko socijalnih mreža ili drugih zajedničkih izvora.
  6. Kompanija zadržava pravo da koriguje ishode trgovina Korisnika u slučaju otkrivanja grešaka na serveru koje su dovele do kašnjenja kvota, šiljaka i drugih negativnih posledica za Kompaniju, koje nisu mogle da budu sprečene od strane partnera.
  7. Kompanija garantuje da će sve transakcije koje je Korisnik izvršio po nemarkentiškoj kvoti (šiljak) biti obnovljene odmah nakon otkrivanja činjenice o greškama u radu.
  8. Ukoliko su pozicije potpuno zaključane pomoću bilo kog sistema zaključavanja uključujući trostruko zaključavanje a suma swap-ova bude pozitivna, Kompanija zadržava pravo da prepravi swap.
  9. Ovaj Sporazum zabranjuje korišćenje strategija čiji je cilj uzimanje profita namernim kreiranjem situacija gde jedan ili grupa korisničkih računa prelazi u negativni bilans, uključujući situaciju kada se računi otvaraju pod imenima različitih osoba koje su deo jedne iste trgovačke strategije. U slučaju da otkrije primenu takvih trgovačkih strategija Kompanija zadržava pravo da primeni klauzulu 3.15.5. ovog Sporazuma.
  10. Ako u trenutku zatvaranja tržišta ukupan obim pozicija otvorenih na računu Korisnika ukazuje na promenu ukupnog profita za više od 0,5% depozita, u slučaju da se cena promeni za 1 pip (više od 5 InstaForex lotova za svakih 1.000$ depozita), Kompanija zadržava pravo da koriguje finansijski ishod takvih transakcija u slučaju da se tržište otvori sa jazom u veličini proporcionalnoj veličini jaza u pipovima.
  11. Dilersko odeljenje Kompanije izvršava usvojene odluke o prigovorima u vezi sa ponovnim otvaranjem pozicija prema sledećoj šemi: u slučaju da je prošlo dosta vremena ili da postoji znatni jaz u ceni od trenutka pogrešnog zatvaranja pozicije do trenutka otvaranja pozicije transakcija može ponovo biti otvorena po prosečnoj ceni koja se postavlja ili za period između pogrešnog zatvaranja pozicije i donošenja odluke o njenom ponovnom otvaranju ili za 1 čas od trenutka pogrešnog zatvaranja pozicije. Ponovnim otvaranjem pozicije postavlja se novi nalog istog obima kao što je onaj koji je pogrešno zatvoren. Ovo pravilo se u potpunosti primenjuje na kompenzaciju za pogrešno zatvorenu poziciju.
  12. Kada promena cena u vezi sa razlikom između zadnje cene instrumenta na zatvaranju tržišta i prve cene instrumenta na otvaranju tržišta ili u vezi sa objavom vesti, dovede do profita većeg od 10% početnog depozita, Kompanija zadržava pravo korigovanja finansijskog ishoda takve trgovine u količini proporcionalnoj razlici gorepomenutih cena u pipovima oduzimanjem sredstava uz komentar "ispravka po klauzuli 5.12.". U nekim slučajevima Kompanija po svom nahođenju postavlja najmanju promenu profita ispod nivoa od 10% (početnog depozita).
  13. Kompanija zadržava pravo da poništi ishod transakcije ukoliko otkrije da je novac korišćen za izvršenje transakcije dobijen kršenjem odredbi bilo kog sporazuma Kompanije, uključujući ovaj Sporazum, koji je prihvatio Korisnik.
  14. Ukoliko ukupan swap svih izvršenih trgovina premašuje 5.000$, Kompanija zadržava pravo da ga koriguje na 5.000$ u određenim slučajevima.
  15. Suma za kompenzaciju Korisnika prilikom eliminisanja posledica tehničkih nedostataka ne sme premašivati 500,000$.
  16. Gubitak ili potencijalni profiti kao i gubici koji su posledica nedostupnosti opreme ne podležu nadoknadi.
 6. Identifikacija i verifikacija Korisnika.
  1. Kompanija ima pravo da zatraži potvrdu podataka ličnog identiteta Korisnika koji su navedeni u obrascu za registraciju trgovačkog računa. U bilo kom trenutku Korisnik može primiti zahtev da podnese skeniranu kopiju pasoša/lične karte ili overenu kopiju pasoša/lične karte prema odluci Kompanije.
  2. U slučaju da Korisnik nije primio zahtev za dostavljanje skenirane kopije pasoša/lične karte, procedura verifikacije trgovačkog računa nije obavezna ali Korisnik po sopstvenom nahođenju može da pošalje kopiju pasoša ili bilo kog drugog dokumenta koji potvrđuje njegov identitet Odeljenju za odnose sa klijentima.
  3. Ukoliko nakon otvaranja računa dođe do promene ličnih podataka Korisnika koje je dao prilikom registracije (kao što je ime i prezime, adresa ili broj telefona), Korisnik je dužan da o tome obavesti Odeljenje za odnose sa klijentima slanjem zahteva za promenu podataka u registraciji.
  4. Korisnik je saglasan da Kompanija može koristiti njegove lične podatke koje je naveo prilikom registracije trgovačkog računa u okviru politike protih pranja novca (AML).
  5. Korisnik je odgovoran za verodostojnost dostavljenih ličnih dokumenata ili njihovih kopija i daje pravo Kompaniji da, ukoliko sumnja u njihovu autentičnost, se obrati odgovornim licima zemlje koja je izdala dokument radi potvrde autentičnosti i ukoliko se otkrije da je dokument falsifikovan Korisnik će snositi odgovornost u skladu sa zakonima zemlje koja je izdala dokument.
 7. Rizici.

  Cilj ovog obaveštenja jeste da se Korisnik upozna sa rizicima vezanim za vršenje trgovine na tržištima finansijama i da upozore Korisnika na mogućnost finansijskih gubitaka u vezi sa ovim rizicima. U ovom Sporazumom nije moguće navesti sve informacije o potencijalnim rizicima zbog velikog broja mogućih situacija. Interpretacija pojmova i termina korišćenih u ovom obaveštenju podudara sa interpretacijom onih korišćenih u Sporazumu o obradi i izvršenju naloga Korisnika.

  1. Uticaj poluge.
   1. Vršenjem trgovina u uslovima "Trgovanja na margini" i najmanja promene cene instrumenta može imati veliki uticaj na bilans trgovačkog računa Korisnika zbog efekta poluge. U slučaju da se tržište kreće nasuprot pozicije Korisnika, ona može da pretrpi gubitke u sumi početnog depozita i drugih dodatnih sredstava koje je Korisnik uplatio da održi pozicije otvorenim. Korisnik je saglasan da u potpunosti preuzima odgovornost za razmatranje svih rizika, korišćennje finansija i biranje odgovarajuće trgovačke strategije.
   2. Najpreporučljivije je održavanje nivoa margine iznad 1000% i stalno postavljanje naloga za prekid gubitka da bi se sprečili mogući gubici.
  2. Velika nestalnost instrumenata.
   1. Mnogobrojni instrumenti imaju značajne opsege promene cene, u okviru jednog dana što podrazumeva veliku verovatnoću završetka trgovina uz velike profite ili gubitke.
  3. Tehnički rizici.
   1. Korisnik preuzima rizike za finansijske gubitke koji su posledica grešaka u sistemu informacija, komunikacija, snabdevanja strujom i ostalim uključenim sistemima.
   2. Vršenjem operacija trgovanja u okviru korisničkog terminala, Korisnik preuzima rizike finansijskih gubitaka uzrokovanih sledećim razlozima:
    a) greškama u hardveru ili softveru opreme, ili lošem kvalitetu konekcije od strane Korisnika;
    b) nepravilnoj funkciji opreme Korisnika;
    c) pogrešnom podešavanju korisničkog terminala;
    d) korišćenje zastarele verzije korisničkog terminala;
    e) nepoznavanje instrukcija i uputstava iz "Vodiča o korišćenju korisničkog terminala" i odeljka "FAQ: Najčešće postavljana pitanja".
   3. Korisnik je saglasan da u slučaju vršenja operacija trgovanja preko telefona, tokom sati gustog saobraćaja postoji slabija mogućnost za povezivanje sa operaterom. Opisana situacija se može javiti tokom brzog tržišta (na primer, prilikom objave važnih vesti).
  4. Uslovi tržišta drugačiji od normalnih.
   1. Korisnik treba da ima u vidu da u uslovim tržišta drugačijim od normalnih vreme za obradu naloga može biti produženo.
  5. Trgovačka platforma.
   1. Korisnik je saglasan da može postojati samo jedan upit/nalog na čekanju za obradu od strane servera. Pokušaj da postavi novi nalog ili upit biće otkazan, a u prozoru naloga biće prikazana poruka "Trade flow is busy"/"Protok trgovanja je zauzet" .
   2. Korisnik je saglasan da postoji samo jedan pouzdan izvor informacija o protoku kvota i to je glavni server, koji uslužuje prave korisnike. Baze kvota u korisničkoj platformi ne mogu se smatrati pouzdanim izvorom informacija o protoku trenutnih kvota, jer se zbog nestabilne veze između korisničke platorme i servera može desiti da deo kvota ne bude učitan u korisničkoj platformi.
   3. Korisnik je saglasan da zatvaranje prozora postavljanja/promene/otkazivanja naloga i zatvaranje prozora zatvaranja ili otvaranja pozicija ne otkazuje upit ili nalog, koji je već poslat na izvršenje od strane Dilera.
   4. Korisnik preuzima rizike za vršenje neplaniranih operacija trgovanja u slučaju ponovnog slanja naloga pre trenutka prijema informacija o ishodu Dilerovog izvršenja prethodnog naloga.
   5. Korisnik je saglasan da će istovremena promena nivoa naloga na čekanju i nivoa Prekida gubitka ili Ostvarivanja profita, koji su dodati odmah nakon izvršenja naloga, biti obrađeni samo kada se nivoi Prekida gubitka i/ili Ostvarivanja profita izmene za nalog otvorene pozicije.
  6. Komunikacija.
   1. Korisnik preuzima rizik finansijskih gubitaka koji su posledica kasnog prijema ili nemogućnosti prijema poruka servera ili Dilera.
   2. Korisnik je saglasan da nekodirane informacije koje se šalju putem e-pošte nisu obezbeđene od neovlašćenog pristupa.
   3. Korisnik je saglasan da Diler zadržava pravo da obriše poruke, koje Korisnik nije primio internom poštom u okviru korisničke platforme, u roku od tri kalendarska dana od trenutka slanja poruka.
   4. Korisnik snosi potpunu odgovornost za poverljivost podataka primljenih od Dilera i preuzima rizik finansijskih gubitaka koji su posledica neovlašćenog pristupa trećih lica trgovačkom računu Korisnika.
  7. Rizici u vezi sa aktivnošću trećih lica uključenih u odnos Kompanije i Korisnika.
   1. Korisnik preuzima rizike u vezi sa prestankom rada sistema plaćanja. Ukoliko dođe do gašenja nekog elektronskog sistema plaćanja, Kompanija će sa trgovačkog računa oduzeti sumu sredstava uplaćenih preko ovog sistema.
   2. Korisnik preuzima rizike u vezi sa navođenjem pogrešnih podataka za bankovni transfer i saglasan je da to može biti razlog refundiranja, uplate dodatnih provizija i ostalih rizika koji su u vezi sa refundiranjem ili ponovljenim bankovnim transferom.
   3. Korisnik preuzima rizike u vezi sa neovlašćenim korišćenjem ličnih podataka Korisnika za pristup sistemima plaćanja i za korišćenje bankovnih kartica Korisnika od strane lica koja raspolažu podacima dovoljnim za korišćenje tih kartica, a koji su posledica nepažnje Korisnika.
 8. Komunikacija sa Korisnikom.
  1. Da bi kontaktirala Korsnika Kompanija može koristiti:
   - internu poštu trgovačke platforme;
   - e-poštu;
   - faks;
   - telefon;
   - poštanske usluge;
   - vesti iz odeljka "Vesti kompanije" ili sa zvaničnog sajta Kompanije.
   Korisnik može koristiti lične podatke koje je Korisnik naveo prilikom registracije i zato je Korisnik dužan da obavesti Kompaniju o svim promenama ličnih kontakt informacija.
  2. Poruka (uključujući dokumente, objave, obaveštenja, potvrde, izveštaje itd.) se smatra primljenom od strane Korisnika:
   - jedan sat nakon njenog slanja putem e-pošte;
   - neposredno nakon slanja putem interne pošte u okviru trgovačke platforme;
   - neposredno nakon slanja faksom;
   - naposredno nakon završetka telefonskog poziva;
   - 7 kalendarskih dana nakon slanja regularnom poštom;
   - odmah nakon objave vesti u odeljku "Vesti kompanije" ili na zvaničnom sajtu Kompanije.
  3. Korisnik će svakodnevno primati e-pismo sa izveštajem o svim operacijama na trgovačkom računu u poslednja 24 sata.
 9. Odgovornosti i obaveze.
  1. Opšte odredbe.
   1. Korisnik potvrđuje:
    - da su podaci navedeni u obrascu za registraciju računa tačni i da se odnose na vlasnika računa;
    - da je Korisnik u potpunosti odgovoran za obezbeđivanje poverljivosti korišćenja korisničkog imena i lozinke;
    - da je Korisnik u potpunosti odgovoran za aktivnosti koje su posledica korišćenja korisničkog imena i lozinke;
    - da Korisnik snosi potpunu odgovornost za aktivnosti koje uključuju rad na tržištima finansijama;
    - da je saglasan sa pravom Kompanije da beleži razgovore sa Korisnikom za svrhe eventualnih dokaza.
   2. Kompanija potvrđuje da su podaci koje je Korisnik naveo u obrascu za registraciju računa poverljivi. U slučaju njihovog otkrivanja vodiće se prekršajni postupak u skladu sa ovim Sporazumom.
   3. Korisnik je saglasan da ni Kompanija niti treća lica uključena u pružanje usluga Korisniku ne snose odgovornost za greške u radu telefonske linije, interneta, redovnog održavanja i ažuriranja ili drugih događaja koji ne zavise od Kompanije ili dilerskih usluga koje treća lica pružaju Korisniku.
   4. Korisnik je saglasan da Kompanija ima pravo da obustavi aktivnost na trgovačkom računu Korisnika u slučaju da Kompanija sumnja da se trgovački račun Korisnika koristi za pranje novca ili da je Korisnik namerno dostavio pogrešne podatke. Ukoliko dođe do obustave operacija, Kompanija će sprovesti istragu koja može obuhvatati istragu podataka za registraciju računa i istoriju dopune trgovačkog računa, indentiteta Korisnika itd. Korisnik je saglasan da Kompanija ima pravo da pokrene istragu ukoliko poseduje razloge za sumnju da je Korisnik vršio trgovanje na računu koji krši ovaj Sporazum.
   5. Korisnik potvrđuje da, u skladu sa politikom protiv pranja novca, Kompanija ima pravo da zatraži podatke o računu u banci otvorenim pod imenom Korisnika, postavljajući ograničenje za povlačenje sredstava sa računa jedino putem bankovnog transfera sa određenim bankovnim podacima. U slučaju da Korisnik odbije da dostavi bankovne detalje, Kompanija zadržava pravo da obustavi sve operacije na trgovačkom računu dok tražene informacije ne budu obezbeđene.
 10. Prekid sporazuma.
  1. Opšte odredbe.
   1. Sporazum stupa na snagu od trenutka kada ga Korisnik potpiše.
   2. Ovaj Sporazum se prekida ukoliko:
    1. Bilo koja strana izrazi želju da prekine ovaj Sporazum:
     - u slučaju da Korisnik povuče sva sredstva sa trgovačkog računa, što dovodi do prekida odnosa koji je definisan ovim Sporazumom;
     - u slučaju da Korisnik prekrši uslove propisane ovim Sporazumom, Kompanija ima pravo da prekine Sporazum po sopstvenom nahođenju, uz prethodno obaveštavanje Korisnika o prekidu i nakon vraćanja svih sredstava sa bilansa korisničkog trgovačkog računa do momenta prekida Sporazuma.
    2. Ukoliko Kompanija obustavlja aktivnosti koje propisuje ovaj Sporazum:
     - Kompanija šalje obaveštenje mesec dana pre prekida;
     - Kompanija vraća Korisniku sva sredstva koja su bila na bilansu trgovačkog računa do trenutka zatvaranja.
    3. U slučaju smrti Korisnika:
     - pravo za povlačenje sredstava sa trgovačkog računa Korisnika dobija naslednik po definisanom pravu nasleđivanja ili naslednik prema testamentu Korisnika;
     - pravo za korišćenje trgovačkog računa Korisnika i vršenje operacija trgovanja na finansijskim tržištima ne može se naslediti.
   3. Korisnik je saglasan da Kompanija zadržava pravo da obustavi ili u potpunosti ili delimično ukine pristup Korisnika uslugama i servisima Kompanije po sopstvenom nahođenju, uz davanje obaveštenja nekim od sredstava komunikacije. U tom slučaju Sporazum se smatra ukinutim od trenutka kada su usluge postale nedostupne Korisniku.
 11. Jezik.
  1. Zvanični jezik ovog Sporazuma je engleski jezik.
  2. Za potrebe Partnera Kompanija obezbeđuje prevedenu verziju tekućeg Sporazuma na druge jezike. Funkcija prevedenog Sporazuma je čisto informativnog karaktera.
  3. U slučaju neslaganja verzije na engleskom jeziku i verzije Sporazuma prevedene na drugi jezik, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.