Kampanja se ne odnosi na MT5 račune.

 1. Svi klijenti imaju mogućnost da ostvare bonus sumu u vrednosti od 30% njihovog depozita uplaćenog na trgovačke račune u InstaForex-u. Bonus dobrodošlice od 30% za dopunu računa biće uplaćen u roku od nedelju dana od trenutka dopune računa. Bonus će biti isplaćen samo za sredstva koja se nalaze na računu u trenutku obrade prijave za bonus.
 2. Bonus od 30% ne može biti isplaćen na računu preko kojeg je ranije ostvaren bonus druge vrste. Da biste ostvarili bonus od 30% potrebno je da otvorite novi račun. Isti klijent može da poseduje neograničen broj računa koji ostvaruju bonus od 30%.
 3. Klijent ima pravo da ostvari bonus od 30% za svaki depozit koji uplati na svoj trgovački račun. Suma za koju se obračunava bonus jednaka je razlici sume depozita i povučenih sredstava.
 4. Klijent je saglasan da će svako povlačenje, koje dovede do toga da suma svih bonus sredstava (ostvareni bonusi minus otkazani bonusi) premaši 30% trenutne slobodne margine trgovačkog računa, biti praćeno otkazivanjem dela bonusa koji će biti jednak razlici ovih vrednosti. Da biste izbegli otkazivanje bonusa koji premašuje sumu povlačenja, molimo Vas da ne vršite nikakva povlačenja ukoliko suma svih bonusa računa premašuje dozvoljenu vrednost bonusa dobrodošlice za slobodnu marginu datog trgovačkog računa nakon povlačenja.
 5. Za prijavljivanje za bonus od 30% nije potrebna potvrda identiteta. Međutim kompanija, prema sopstvenom nahođenju, zadržava pravo da zatraži identifikacione dokumente.
 6. Bonus od 30% može biti povučen tek nakon izvršenja naloga za kupovinu i prodaju. Ukupan obim trgovine mora iznositi X*3 InstaForex-ovih lotova, gde je X ukupna vrednost ostvarenih bonusa (ukupan obim svih bonusa uključujući otkazane i delimično izgubljene bonuse). Za račune u RUR obim trgovina se izračunava prema sledećoj formuli X*3/50 (InstaForex-ovih lotova). Za račune u EUR, formula je sledeća: X*3*1.1 (InstaForex-ovih lotova). Samo celokupna suma bonusa može biti povučena, delimično povlačenje nije moguće. Da bi povukao bonus sa trgovačkog računa, potrebno je da trgovac uputi zahtev na bonuses@instaforex.com. Suma bonusa treba da bude dostupna u potpunosti na trgovačkom računu u trenutku kada menadžer razmatra zahtev za povlačenje. Kompanija zadržava pravo otkazivanja zahteva za povlačenje bonusa bez obrazloženja razloga za otkazivanje.*
 7. Profit ostvaren na osnovu sume bonusa može biti povučen bez ikakvih ograničenja ukoliko su ispunjeni svi uslovi ovog Sporazuma. 
 8. Kompanija zadržava pravo da otkaže bonus od 30% bez prethodne najave, pa preporučujemo da bonus sredstva ne uzimate u obzir prilikom pravljenja svoje trgovačke strategije. Kompanija ne snosi odgovornost za posledice otkazivanja bonusa, uključujući prekid (stop out), jer se bonus nalazi u vlasništvu kompanije sve dok klijent ne ispuni uslove za njegovo dobijanje izvršenjem trgovina u ukupnom obimu navedenom u klauzuli 6 ovog sporazuma.**
 9. U slučaju da je bonus veći od 2000 USD i više od 10% trgovina budu ostvarene sa manje od 0,01 tržišnog lota (0.1 InstaForex-ovog lot, tj. 1 poen iznosi približno 0,10 USD), bonus može biti umanjen na 1000 USD. U slučaju da je bonus veći od 10000 USD i više od 10% trgovina bude ostvareno sa manje od 0,1 tržišnog lota (1 InstaForex-ovog lota, tj. oko 1 USD za poen), bonus može biti umanjen na 3000 USD. 
 10. Klijent je saglasan da kompanija ima pravo da otkaže bonus i koriguje profit ostvaren pomoću bonusa, svodeći ga na sumu jednaku bonus sumi, u slučaju otkrivanja naznaka zloupotrebe bonus programa ukoliko profit računa bude jednak depozitu bez prethodne najave ili obrazloženja razloga za to. Klijent preuzima rizike primene ovog paragrafa.
 11. Kompanija zadržava pravo dopune i izmene uslova kampanje bez davanja prethodnog obaveštenja.

* Ukoliko na računu postoje bonus dobrodošlice o 30% i klupski bonus, potrebno je da se zaradi suma jednaka zbiru bonusa.

** Ova stavka ima za cilj sprečavanje svake zloupotrebe sistema bonusa; međutim, njena primena ne podrazumeva da su svi računi koji su bili predmet otkazivanja prethodno ostvarenih bonusa narušili bilo koji uslov, zbog činjenice da je u nekim slučajevima nemoguće nedvosmisleno utvrditi kršenje pravila. U okviru borbe protiv zloupotrebe sistema bonusa može doći do pogrešnog otkazivanja bonusa u manje od 10% slučajeva.