• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Споразумение за 30% Бонус

Принтирай
InstaForex :: Споразумение за 30% Бонус

Моля, обърнете внимание: кампанията не се отнася за MT5 сметки.

 1. Всеки клиент на ИнстаФорекс има право да получи бонус в размер на 30% от сумата, внесена в търговска сметка. Бонусът за депозит се добавя към сметката в рамките на една седмица от момента на депозита. В допълнение, бонусът ще се начислява само към средствата, действително налични по сметката в момента на обработка на заявлението за бонус.
 2. 30% Бонус не може да бъде кредитиран по сметка, която вече е кредитирана с бонус от друг тип (фиксирани бонуси за добре дошли или 25% Бонус). За да получи такъв бонус, Клиентът трябва да открие нова търговска сметка. Броят на сметките за получаване на 30% Бонус е неограничен за всеки Клиент.
 3. Клиентът има право да получи 30% Бонус за всеки депозит. Бонусът се начислява само за нетни депозити.
 4. Клиентът се съгласява, че всяко теглене, при което общият размер на всички бонусни средства (получените бонуси минус анулирани бонуси) надвишава 30% от текущия свободен маржин в търговската сметка, води до анулиране на бонусната част, равна на разликата между тези стойности. За да избегнете анулиране на бонуса, надвишаващ сумата за теглене, моля, въздържайте се от всякакви тегления, ако сумата на всички бонуси по сметката надвишава допустимата стойност на бонуса за добре дошли за текущия свободен маржин в търговската сметка след тегленето.
 5. Клиентът не е длъжен да верифицира самоличността си, когато кандидатства за 30% Бонус. Компанията обаче си запазва правото да поиска документи за самоличност по свое усмотрение.
 6. 30% Бонус може да бъде изтеглен при условие, че общият обем на завършените сделки за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА се равнява на X*3 ИнстаФорекс лота, където X е общият обем на получените бонуси, включително анулираните или частично загубени бонуси. За сметки в RUB обемът на сделките се изчислява по следната формула: X*3/50 ИнстаФорекс лота. Що се отнася до сметките, открити в евро, формулата е следната: X*3*1,1 ИнстаФорекс лота. Може да бъде изтеглена само пълната сума на бонуса. Невъзможно е частично да изтеглите бонуса. За да изтегли бонус средства от търговска сметка, Клиентът трябва да изпрати заявка на bonus@instaforex.com. Сумата на бонуса трябва да бъде напълно достъпна в търговската сметка в момента, в който мениджър обработва заявката за теглене. Компанията си запазва правото да отхвърли заяката за теглене на бонус, без да обяснява причината.*
 7. Печалбата, получена от 30% Бонус, може да бъде изтеглена без никакви ограничения, в случай че са изпълнени всички условия на настоящото Споразумение.
 8. Компанията си запазва правото да отмени 30% Бонус без предварително уведомление. Поради тази причина силно препоръчваме да се въздържате от факторинг в бонус средства, когато изчислявате рентабилността на вашата търговска стратегия. Компанията не носи отговорност за каквито и да било последици от анулирането на бонуса, включително случаи на Стоп-аут, тъй като даденият бонус остава изцяло собственост на Компанията, докато Клиентът не придобие бонуса чрез попълване на необходимия брой лотове, посочени в Клауза 3 от настоящото Споразумение**
 9. В случай, че сумата на бонуса е над 2000 USD и повече от 10% от сделките се извършват с по-малко от 0,01 пазарен лот (0,1 ИнстаФорекс лота, т.е. 1 пипс е приблизително равен на 0,10 USD), бонусът може да бъде намален на 1 000 USD. В случай, че сумата на бонуса е над 10 000 USD и повече от 10% от сделките се извършват с по-малко от 0,1 пазарен лот (1 ИнстаФорекс лот, т.е. 1 пипс е приблизително равен на 1 USD), бонусът може да бъде намален на 3 000 USD.
 10. Клиентът се съгласява, че в случай че Компанията открие някакви признаци на злоупотреба с бонус програмата или ако печалба по сметката е равна на депозит, Компанията може да анулира бонуса и да коригира получената от него печалба със сумата, равна на бонусната сума без предварително предупреждение или обяснение на причината. Клиентът осъзнава възможните рискове от прилагането на тази клауза.
 11. Компанията си запазва правото по свое усмотрение да изчислява и разпределя печалбата, получена с използването на бонусни средства пропорционално между реалните средства на Клиента и бонусните средства по сметката. Това се отнася за печалбата, получена от момента на регистрация на сметката или от момента, в който бонусните средства са кредитирани по сметката. В същото време част от печалбата, пропорционална на размера на бонуса, може да бъде ограничена за изтегляне от търговската сметка, докато Клиентът не придобие бонуса в съответствие с правилата, подобни на условията за използване на бонуса, посочени в настоящото Споразумение.
 12. Клиентът се съгласява, че ако собственият капитал в сметката стане по-малък от текущите бонусни средства, т.е. когато текущите загуби надвишават собствения капитал на Клиента, всички средства по сметката се считат за бонусни средства. Ако Клиентът направи депозит, средствата по сметката се изчисляват и разпределят между бонусните средства и собствения капитал на Клиента пропорционално на размера на депозита и стойността на бонусните средства към момента на депозита.
 13. Компанията си запазва правото да изменя или променя условията на кампанията без предварително уведомление.
 14. 30% Бонус е предназначен само за Форекс търговия. Така че, когато използвате бонуса за търговия с криптовалута и ДЗР за акции, той може да бъде отменен.
 15. Официалният език на Споразумението е английски. В случай на четене на вариант на преведена версия и Споразумението на английски език, Споразумението на английски език се счита за предварителен референтен стандарт.

* Ако в допълнение към 30% Бонус, сметката има и друг бонус, който трябва да бъде отработен, а също и ако към сметката е приложена Клауза 9, пълният размер на всички бонуси подлежи на теглене.

** Клаузата е насочена към предотвратяване на всякаква измамна дейност, свързана с бонусната система. Прилагането ѝ обаче не означава, че всички сметки, за които Компанията е анулирала получените преди това бонуси, са признати за нарушаващи правилата. В някои случаи е невъзможно да се определи ясно фактът на нарушение на правилата. Има 10% шанс да се случи грешно анулиране на бонуса в рамките на предотвратяването на злоупотребата с бонусната система.

18.01.2022