• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Споразумение за 100% Бонус

Принтирай
InstaForex :: Споразумение за 100% Бонус

Моля, обърнете внимание: кампанията се отнася за стандартни сметки в щатски долари, центови сметки в щатски долари или стандартни сметки в евро, центови сметки в евро, открити от 15 май 2014 г., и не включва MT5. Максималният ливъридж за сметките, регистрирани за кампанията, е 1:200, а нивото на Стоп-аут се извършва, когато нивото на Маржин е по-малко от 100%.

 1. Всеки клиент на ИнстаФорекс има право да получи бонус в размер на 100% от сумата, внесена в търговска сметка. Това е еднократен бонус, който не може да бъде кредитиран в търговска сметка, която вече е получила бонуси от друг тип, или ако Клиентът вече е получил 100% Бонус за другите си сметки.
 2. Бонусът е наличен за сметките, завършили верификация на две нива. Клиентът се съгласява, че след теглене на каквато и да е сума от търговската сметка, бонусът се анулира.
 3. 100% Бонус се кредитира за депозит до 2000 USD. Ако депозитът е над 2000 USD до 2000-5000 USD, търговецът получава 100% Бонус за 2000 USD и 50% за останалата сума. В случай, че оставащата сума надвишава 5000 USD, се прилага 30% бонус. Например депозит от 10 000 USD. ще има още 5 000 USD кредитирани като бонус.
 4. Компанията си запазва правото да отмени 100% Бонус без предварително уведомление. Затова силно препоръчваме да се въздържате от факторинг в бонуса, когато изчислявате доходността на вашата търговска стратегия. Компанията не носи отговорност за каквито и да било последици от анулирането на бонуса, включително случаите на Стоп-аут, тъй като натрупаният бонус остава изцяло имущество на компанията.*
 5. 100% Бонус не е разрешен за теглене, но няма ограничение за изтегляне на печалбата, получена от бонуса.
 6. 100% Бонус не се използва за инвестиции.
 7. Бонусът се отменя автоматично, в случай че собственият капитал възлиза на по-малко от 120% от сумата на бонуса.
 8. В случай че клиентската сметка за търговия не съдържа отворени сделки или няма затворени сделки в рамките на 30 дни, 100% Бонус се анулира.
 9. Клиентът се съгласява, че в случай, че Компанията открие някакви признаци на злоупотреба с бонусната програма или ако печалба по сметката е равна на депозит, Компанията може да отмени бонуса и да коригира получената от него печалба със сумата, равна на бонусната сума без предварително предупреждение или обяснение на причината. Клиентът осъзнава възможните рискове от прилагането на тази клауза.
 10. Компанията си запазва правото да изменя или променя условията на кампанията без предварително уведомление.
 11. 100% Бонус е предназначен само за търговия на Форекс пазара, така че когато използвате бонуса за търговия с криптовалута и ДЗР за акции, той може да бъде анулиран.
 12. Официалният език на Споразумението е английски. В случай на четене на вариант на преведена версия и Споразумението на английски език, Споразумението на английски език се счита за предварителен референтен стандарт.

* Тази клауза е насочена към предотвратяване на всякаква измамна дейност, свързана с бонусната система. Прилагането ѝ обаче не означава, че всички сметки, за които Компанията е анулирала получените преди това бонуси, са признати за нарушаващи правилата. В някои случаи е невъзможно да се определи ясно фактът на нарушение на правилата. Има 10% шанс да се случи грешно анулиране на бонуса в рамките на предотвратяването на злоупотребата с бонусната система.

18.01.2022