• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Регистрация в Партньорска програма

Като си сътрудничите с нас, вие получавате неограничени възможности за усъвършенстване, надеждност и стабилност. Ние предлагаме най-високото възнаграждение за партньорство до 2 пипса от сделка на всеки участващ клиент. Ставайки партньор получавате готов уебсайт, денонощен достъп до статистиката на партньорите и завършени образователни и рекламни материали.

За да станете партньор е достатъчно да изберете един от 4-те вида сътрудничество и да се регистрирате. По време на процеса на сътрудничество партньорът има право да променя вида на партньорската програма. Търговците също могат да станат партньори, което ще бъде допълнителен източник на доходи, разпространявайки информация за услугите на компанията сред познати и приятели. За целта просто трябва да се регистрирате в уебсайта. Можете да намерите отговорите на всички въпроси, свързани с Партньорските програми на partners.instaforex.com.

Изберете вида партньорство

Онлайн-партньор

Проектът е създаден, за да даде възможност на търговците да печелят, като препоръчват ИнстаФорекс на своите приятели и познати.

Въвеждащ брокер

Това е най-високото ниво на партньорство, което гарантира получаване на официален статус Въвеждащ брокер в определен град или регион.

Инвестиционен проект

Ако управлявате проект, привличащ инвестиции към Форекс, тогава можете да увеличите печалбата си, като печелите по-голямата част от разпространението и оборота на вашия проект в рамките на ИнстаФорекс.

Цена за действие (CPA)

Проектът за Цена за действие (CPA) е нов тип сътрудничество. Тази програма е насочена към тези, които ценят простотата.

Компанията ИнстаФорекс предлага най-разширения списък от програми за партньорство, оценени при всякакви форми на сътрудничество. Можете да намерите по-подробна информация за всяка програма за партньорство в Партньорска зона.